ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. ก้องเกียรติ  สหายรักษ์

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : ปร.ด.การบัญชี : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
อีเมล์ : kongkiat.s@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1300

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา. 7(1), 56-65.
2563
ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล,บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์ และก้องเกียรติ สหายรักษ์. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. วารสารการจัดการและการพัฒนา. 7(1), 56-65. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
2
Huawei in Europe: From A Chinese National Indigenous Innovation to A Global Gian

Bangkok: Dhurakij Pundit University..
the International Conference in Business Innovation 2019, pp. 30-35.
2562
Wiranya Sittikul and Kongkiat Sahayrak (2019). Huawei in Europe: From A Chinese National Indigenous Innovation to A Global Giant, the International Conference in Business Innovation 2019, pp. 30-35. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
3
Cryptocurrency: A New Challenge from Digital World,

Sapporo: Universal Academic Cluster Japan..
the Universal Academic Cluster International Spring Conferences Sapporo 2019, pp. 264-274.
2560
Sutthikun, W. and Sahayrak, K. (2019). Cryptocurrency: A New Challenge from Digital World. Banyat Sroyang (Ed.), Proceeding of The Universal Academic Cluster International Spring Conferences28th April – 4th May 2019 Sapporo and Hakodate, Japan. (pp. 264-274). Sapporo: Universal Academic Cluster. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
4
The Relationship between Prices of Crude Oil and Gold

Okinawa: Universal Academic Cluster, Japan..
the Universal Academic Cluster International Winter Conference in Okinawa 2019, pp. 15-22.
2562
Wiranya Sittikul and Kongkiat Sahayrak (2019). The Relationship between Prices of Crude Oil and Gold, the Universal Academic Cluster International Winter Conference in Okinawa 2019, pp. 15-22. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์: ผู้ร่วมวิจัย
ความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่่น ตำบลคันไร่ อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มิ.ย.66  ถึง  30 ก.ย.66 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2565
ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.อัญญาณี  อดทน : ผู้ร่วมวิจัย
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.65  ถึง  31 ธ.ค.65 องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2563
ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.พัชราวดี  กุลบุญญา: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพีงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชุมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
47,130.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
19 พ.ค.63  ถึง  30 ก.ย.63 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
102,130.00
   
Page 1 / 1 Pages