ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ดร. ก้องเกียรติ  สหายรักษ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา. 7(1), 56-65.
1 ม.ค.63
ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล,บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์ และก้องเกียรติ สหายรักษ์. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. วารสารการจัดการและการพัฒนา. 7(1), 56-65.
0.60
แสดงข้อมูล...
2
Huawei in Europe: From A Chinese National Indigenous Innovation to A Global Gian

Bangkok: Dhurakij Pundit University..
the International Conference in Business Innovation 2019, pp. 30-35.
26 ก.ค.62
Wiranya Sittikul and Kongkiat Sahayrak (2019). Huawei in Europe: From A Chinese National Indigenous Innovation to A Global Giant, the International Conference in Business Innovation 2019, pp. 30-35.
0.40
แสดงข้อมูล...
3
Cryptocurrency: A New Challenge from Digital World,

Sapporo: Universal Academic Cluster Japan..
the Universal Academic Cluster International Spring Conferences Sapporo 2019, pp. 264-274.
30 ม.ย.62
Sutthikun, W. and Sahayrak, K. (2019). Cryptocurrency: A New Challenge from Digital World. Banyat Sroyang (Ed.), Proceeding of The Universal Academic Cluster International Spring Conferences28th April – 4th May 2019 Sapporo and Hakodate, Japan. (pp. 264-274). Sapporo: Universal Academic Cluster.
0.40
แสดงข้อมูล...
4
The Relationship between Prices of Crude Oil and Gold

Okinawa: Universal Academic Cluster, Japan..
the Universal Academic Cluster International Winter Conference in Okinawa 2019, pp. 15-22.
3 ก.พ.62
Wiranya Sittikul and Kongkiat Sahayrak (2019). The Relationship between Prices of Crude Oil and Gold, the Universal Academic Cluster International Winter Conference in Okinawa 2019, pp. 15-22.
0.40
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2563
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพีงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดชุมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
47,130.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
19 พ.ค.63  ถึง  30 ก.ย.63 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
47,130.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2563 1 47,130.00