ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล :  

2. ตำแหน่งปัจจุบัน :
2.1 วุฒิการศึกษา : :
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 17 (3)
อรพินท์ วงศ์ก่อ และ รัชนิกร วรรณสถิตย์.  (2565).  ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับการวางแผนภาษีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 17 (3)  ก.ย.-ธ.ค. 2565
0.60
แสดงข้อมูล...
2
การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนของการเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี

.
ฤติมา มุ่งหมาย, วรนุช กุอุทา, รัชนิกร วรรณสถิตย์. (2564). การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนของการเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (2) 79-92
ฤติมา มุ่งหมาย, วรนุช กุอุทา, รัชนิกร วรรณสถิตย์.  (2564).  การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนของการเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี..  วารสารการจัดการและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 8 (2 )  กรกฎาคม - ธันวาคม 2564. 79-62
0.60
แสดงข้อมูล...
3
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4), 23-37.
2561
ประนอม คำผา, รัชนิกร วรรณสถิตย์ และพรชัย วีระนันทาเวทย์. (2561). ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4), 23-37. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
4
ปัญหาการทุจริตกับแนวคิดระบบการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วารสารศิลปศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์, สายทิพย์ จะโนภาษ, พรชัย วีระนันทาเวทย์ และรัชนิกร วรรณสถิต. (2561). ปัญหาการทุจริตกับแนวคิดระบบการควบคุมภายใน. วารสารศิลปศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5(2). 46-55. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: ผู้ร่วมวิจัย
การประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
29,250.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.66  ถึง  30 ก.ย.66 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2565
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประทุมเวียง : ผู้ร่วมวิจัย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.อุมารินทร์  ราตรี : ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
30,000.00
1 ก.ย.65  ถึง  30 ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2564
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณฺ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2564
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
36,320.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2563
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
52,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.63 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
202,570.00
   
Page 1 / 1 Pages