ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : อ. รัชนิกร  วรรณสถิตย์
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ : rw_pomp@hotmail.com
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4), 23-37.
1 ต.ค.61
ประนอม คำผา, รัชนิกร วรรณสถิตย์ และพรชัย วีระนันทาเวทย์. (2561). ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 10(4), 23-37.
0.40
แสดงข้อมูล...
2
ปัญหาการทุจริตกับแนวคิดระบบการควบคุมภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วารสารศิลปศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
1 ก.ค.61
ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์, สายทิพย์ จะโนภาษ, พรชัย วีระนันทาเวทย์ และรัชนิกร วรรณสถิต. (2561). ปัญหาการทุจริตกับแนวคิดระบบการควบคุมภายใน. วารสารศิลปศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5(2). 46-55.
0.60
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณฺ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
36,320.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2563
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รัชนิกร  วรรณสถิตย์: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
52,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.63 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
143,320.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2563 1 52,000.00
2564 3 91,320.00