ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร. นลินี ทองประเสริฐ
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อีเมล์ : nalinee.t@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1333
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี.

-.
วารสารพิชญทรรศน์ 16(2).
2564
รุ่งทิวา บุญเนตร, นลินี ทองประเสริฐ และกิติมา จิงสุวดี. .  (2564).  ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี. .  วารสารพิชญทรรศน์ 16 (2)  199-213
0.60
แสดงข้อมูล...
2
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ.

-.
วารสารพิชญทรรศน์ 16(1).
2564
ณัฐวิธวัณย์ แหวนหล่อ, นลินี ทองประเสริฐ, และอโณทัย หาระสาร. .  (2564).  แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ..  วารสารพิชญทรรศน์ 16 (1)  59-72
0.60
แสดงข้อมูล...
3
Could the Household Accounting Promote Quality of Life Based on Philosophy of Sufficiency Economy

University of Airlangga, Indonesia.
University of Airlangga, Indonesia.8-9 December 2017
2560
Nalinee Thongprasert, Suphannasa Mala (2017) Could the Household Accounting Promote Quality of Life Based on Philosophy of Sufficiency Economy, Proceedings of the 5th Integrated Education and Development for Sustainability. University of Airlangga, Indonesia.8-9 December 2017 .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
4
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทยกับภาคธุรกิจบริการต่างชาติในแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 หน้า 63-74
นลินี ทองประเสริฐ (2560). ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจบริการไทยกับภาคธุรกิจบริการต่างชาติในแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์, 12(2), 63-74. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
5
พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อ เกษตรกรกับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
วารสารปัญญา ภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม หน้า 83-94
นลินี ทองประเสริฐ (2560). พฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อ เกษตรกรกับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารปัญญา ภิวัฒน์, 9(2), 83-94. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
6
การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมไทย : กรณีวิสาหกิจชุมชนประเภท ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง.
วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม หน้า 38 – 52
นลินี ทองประเสริฐ. (2557) การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมไทย : กรณีวิสาหกิจชุมชนประเภท ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า. วารสารการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 7(2), 38 – 52. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
7
หลักธรรมาภิบาลกับมาตรกลุ่มที่การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับที 1 มกราคม-มิถุนายน
อาภิสญา กุลบุญญา และนลินี ทองประเสริฐ (2559). หลักธรรมาภิบาลกับมาตรกลุ่มที่การปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(1), 298-308. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
8
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับที 1 มกราคม-มิถุนายน
จรรยา ยกยุทธ์ และนลินี ทองประเสริฐ (2559). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของผู้บริโภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(1), 38-48. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
9
ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทำธุรกิจกับ สหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ .
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 11 ฉบับที 1 มกราคม-มิถุนายน 2559
วันทอง คงคาพันธ์ และนลินี ทองประเสริฐ (2559). ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทำธุรกิจกับ สหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. กรณีศึกษาสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่ามาตรกลุ่มที่ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 11(1), 192-204. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
10
Assesment of Economic Values after the Alcoholic Drinking Quitting Project.

Beijing China.
Proceedings of the Second international Conference on Advances in Evidence-Based Medicine, Beijing China
2560
Pattama Lophongpanit, Nalinee Thongprasert (2016) Assesment of Economic Values after the Alcoholic Drinking Quitting Project. Proceedings of the Second international Conference on Advances in Evidence-Based Medicine, Beijing China .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
... ไม่มีข้อมูล ...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ศุภกัญญา  เกษมสุข: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.รัตนภรณ์  แซ่ลี้ : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.พิมุกต์  สมชอบ: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ: ผู้ร่วมวิจัย
กิจกรรมขับเคลื่อนการตลาดด้วยระบบดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปแบบครบวงจร. งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
420,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
22 มี.ค.64  ถึง  15 ก.ย.64 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.โชฒกามาศ พลศรี : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.ศุภกัญญา  เกษมสุข: ผู้ร่วมวิจัย
กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ (ระยะที่ 2) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม
225,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
22 มี.ค.64  ถึง  19 ก.ค.64 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2560
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดิสินใจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 ถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2557
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
กิจกรรมออกแบบเครื่องทุ่นแรงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต OTOP (ศภ.7-32/2557)
700,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
11 ม.ย.57  ถึง  20 ก.ย.57 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2557
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
กิจกรรมประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ (ศภ.7-29/2557)
660,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
22 ม.ค.57  ถึง  31 ก.ค.57 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2557
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (ศภ.7-28/2557)
260,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
22 ม.ค.57  ถึง  31 ก.ค.57 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2557
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึกษาเฉพาะทางเชิงลึกด้านการตลาด (สัญญาเลขที่ ศภ.7-27/2557)
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
6 ธ.ค.56  ถึง  15 มิ.ย.57 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2557
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
วีดีทัศน์ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน ประจำปี 2557 (สัญญาเลขที่ ศภ.7-33/2557)
230,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
29 ก.ค.57  ถึง  22 ก.ย.57 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
9
2557
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสู่เชิงพาณิชย์ (สัญญาเลขที่ ศภ.7-33/2557)
980,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
29 ก.ค.57  ถึง  22 ก.ย.57 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
10
2557
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (สัญญาเลขที่ ศภ.7-30/2557).
1,399,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
5 ก.พ.57  ถึง  20 ส.ค.57 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
11
2557
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลกระทบของพฤติกรรมการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรที่มีต่อคุณภาพชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
5,824,000.00
   
Page 1 / 1 Pages