ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. อโณทัย  หาระสาร

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ด.บริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อีเมล์ : anothai.h@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 2075

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพและนวัตกรรมการผลิตที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อข้าวอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่20 ฉบับ 1
2567
อัยรดา พรเจริญและอโณทัย หาระสาร.  (2567).  ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพและนวัตกรรมการผลิตที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อข้าวอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนบ้านหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 20 (1)  19-35
0.80
แสดงข้อมูล...
2
การบริหารองค์การและจิตวิทยาองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารพิชญทรรศน์, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 .
วารสารพิชญทรรศน์, ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
2567
เทิดขวัญ ศรีสุนทร อโณทัย หาระสาร และอัยรดา พรเจริญ.  (2567).  การบริหารองค์การและจิตวิทยาองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารพิชญทรรศน์ 19 (1)  175-189
0.60
แสดงข้อมูล...
3
Quality of Working Life is A mediator Between TheFactors That Influence Happiness at Work of Personnel Under The Northeastern Excise Office

UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University.
UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University, 4(1)
Soemsiri Srisombata, Irada Phorncharoen & Anothai Harasan.  (2024).  Quality of Working Life is A mediator Between TheFactors That Influence Happiness at Work of Personnel Under The Northeastern Excise Office.  UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University 4 (1)  55-67
0.60
แสดงข้อมูล...
4
อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางความจงรักภักดีของพนักงานที่เชื่อมโยงการจัดการความรู้และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤต ของกลุ่มธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทย

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18(2)
2566
อดุลยเดช ตันแก้ว, อัยรดา พรเจริญ และอโณทัย หาระสาร.  (2566).  อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลางความจงรักภักดีของพนักงานที่เชื่อมโยงการจัดการความรู้และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การจัดการภาวะวิกฤต ของกลุ่มธุรกิจที่พักแรมในประเทศไทย .  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 18 (2)  27-54
0.80
แสดงข้อมูล...
5
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการคลินิกในเขตปากเซ จังหวัดจำปาสัก

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์,.
วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์, 8(3)
2566
ขันตี วอระจิต, อโณทัย หาระสาร, และอัยรดา พรเจริญ.  (2566).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการคลินิกในเขตปากเซ จังหวัดจำปาสัก.  วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ 8 (3)  3047-3059.
0.60
แสดงข้อมูล...
6
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอำนาจเจริญ

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 18(3)
2566
สิทธิพงษ์ ศรีชัย, อโณทัย หาระสาร และอัยรดา พรเจริญ.  (2566).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอำนาจเจริญ.  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 (9)  99-112
0.60
แสดงข้อมูล...
7
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมุมมอง ของผู้ตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน2566.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566
2566
ปิ่นฤทัย เจียมทอง ประนอม คําผา และอโณทัย หาระสาร.  (2566).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมุมมอง ของผู้ตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (1)  149-165
0.60
แสดงข้อมูล...
8
ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ: วิเคราะห์ตามทัศนะของกลุ่มผู้ผลิต * ในระบบอุตสาหกรรมตามแนวดิ่ง

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร.
นลินี ทองประเสริฐ, กิตติมา จึงสุวดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, อัยรดา พรเจริญ และ อโณทัย หาระสาร (2566). ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหาร จังหวัดอํานาจเจริญ: วิเคราะห์ตามทัศนะของกลุ่มผู้ผลิต*ในระบบอุตสาหกรรมตามแนวดิ่ง. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 11(3), 1016-1029.
2566
นลินี ทองประเสริฐ, กิตติมา จึงสุวดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, อัยรดา พรเจริญ และ อโณทัย หาระสาร.  (2566).  ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ: วิเคราะห์ตามทัศนะของกลุ่มผู้ผลิต * ในระบบอุตสาหกรรมตามแนวดิ่ง.  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 11 (3)  1016-1029
0.80
แสดงข้อมูล...
9
การนำนโยบายการจัดการวิกฤตโควิด 19 ไปปฏิบัติในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2563-2564

วารสารการเมืองการปกครอง.
เอกราช บุญเริง และอโณทัย หาระสาร. (2566). การนำนโยบายการจัดการวิกฤตโควิด 19 ไปปฏิบัติในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2563-2564. วารสารการเมืองการปกครอง. 13(1) 189-204.
เอกราช บุญเริง และอโณทัย หาระสาร. .  (2566).  การนำนโยบายการจัดการวิกฤตโควิด 19 ไปปฏิบัติในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2563-2564.  วารสารการเมืองการปกครอง 13 (1)  189-204.
0.80
แสดงข้อมูล...
10
แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร..
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566)
2566
อโณทัย หาระสาร ปราโมชย์ นามวงศ์ และเจริญ โสภา.  (2566).  แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานี.  ารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 11 (1)  280-291
0.80
แสดงข้อมูล...
11
การพัฒนาตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2.

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี .
7(1)
2566
กิตติมา จึงสุวดี, ประนอม คำผา, นลินี ทองประเสริฐ, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, อัยรดา พรเจริญ และอโณทัย หาระสาร.  (2565).  การพัฒนาตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2..  วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 7 (1)  491-508
0.60
แสดงข้อมูล...
12
Factors Influencing Customers Purchasing Decisions on Herbal Products in Ubon Ratchathani Province, Thailand

City College of Angeles, Philippines.
Proceedings of The 7th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research (NIVCMR 3/2022), City College of Angeles, Philippines.
2565
Dolruedee Polmitr, Anothai Harasarn, Itthikorn Khonon, Anirut Karunrat, Ketkanok Sukdee, Ananya Chuayrak, Assawin Akkatham, Suraphot Munthamart.  (2022).  Factors Influencing Customers Purchasing Decisions on Herbal Products in Ubon Ratchathani Province, Thailand.  Proceedings of The 7th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research (NIVCMR 3/2022), City College of Angeles, Philippines. 7 (3)  99-109
0.40
แสดงข้อมูล...
13
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดรุณี ศรีอุบล อโณทัย หาระสาร และอัยรดา พรเจริญ.  (2565).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดเทศบาล ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (1)  226-238
0.60
แสดงข้อมูล...
14
การเสริมสร้างศักยภาพในการลดความเสี่ยงด้านอุทกภัย ของเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน

วารสารการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม.
วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 12 ฉบับที่ 1ประจ ำเดือนมกราคม –เมษายน 2564
2565
เอกราช บุญเริง, อโณทัย หาระสาร และชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์.  (2565).  การเสริมสร้างศักยภาพในการลดความเสี่ยงด้านอุทกภัย ของเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารการเมืองการปกครอง 12 (1)  204-224
0.80
แสดงข้อมูล...
15
การวิเคราะห์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร..
10(1)
ศุภกัญญา เกษมสุข อโณทัย หาระสาร และธรรมวิมล ส่งเสริม.  (2565).  การวิเคราะห์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย..  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 10 (1)  268-280
0.80
แสดงข้อมูล...
16
การรับรู้้และความคาดหวังที่่มีต่่อคุุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนอำเภอเมือง จังหวัดเลย

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 16(3): กันยายน-ธันวาคม 2564
2564
สุมิตรา สายแวว, อโณทัย หาระสาร และอัยรดา พรเจริญ. (2564). การรับรู้้และความคาดหวังที่่มีต่่อคุุณภาพการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนอำเภอเมือง จังหวัดเลย. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ .16(3) กันยายน-ธันวาคม. 177-190. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
17
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วารสารการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม.
วารสารการเมืองการปกครอง ปีที่ 11 ฉบับที่ 1ประจ ำเดือนมกราคม –เมษายน 2564
อโณทัย หาระสาร และเอกราช บญเริง. (2564). การพัฒนาศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารการเมืองการปกครอง. 11(1)มกราคม –เมษายน 236-253. TCI1 .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
18
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 16(1): มกราคม-เมษายน 2564
ณัฐวิธวัณย์ แหวนหล่อ, นลินี ทองประเสริฐ และอโณทัย หาระสาร. (2564). แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุุคลากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 16(1): มกราคม-เมษายน 2564. 59-72. TCI2 .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
19
อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทำงาน ความพึงพอใจ ในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้องจัดแสดงรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

วารสารนักบริหาร..
วารสารนักบริหาร. 40(2), 81-94.
ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิชและคณะ. (2564). อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทำงาน ความพึงพอใจ ในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้องจัดแสดงรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารนักบริหาร, 40(2), 81-94. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
20
The Capacity in Flood Disaster Management of Community in Thailand

National Institute of Development Administration (NIDA).
The ninth International Conference on advancement of development administration 2020 - social sciences and interdisciplinary studies (ICADA 2020)
Boonreang, Eakarat and Harasarn, Anothai. (2020). THE CAPACITY IN FLOOD DISASTER MANAGEMENT OF COMMUNITY IN THAILAND. The Proceedings of the 9th ICADA 2020 “Development toward Asianization in the Digital Era” National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand. December 16, 2020. page 350-360 .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
21
ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ ของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 76 (2563) : มกราคม - มีนาคม 2563 หน้า 289-299
อโณทัย หาระสาร, อัยรดา พรเจริญ, สริตา ชาลี และภัทรา ขันคำ (2563). ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 17(76), 289-299. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
22
The Organizational Commitment, Work Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior, and Employee Performance

The 2nd International Conference of Academic Management Science Phetchabun Rajabhat University.

Adunyadet Tankaeo, Irada Phorncharoen, and Anothai Harasarn. (2020). The Organizational Commitment, Work Satisfaction,Organizational Citizenship Behavior, and Employee Performance. The 2nd International Conference of Academic Management Science Phetchabun Rajabhat University. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
23
The Adaptation to Flood Disaster of Khu Sawang Community, Nong Kin Phle sub-district, Warinchamrab district, Ubonratchathani province

ม.กาฬสินธ์ุ.
วารสารการบริหารการปกครอง ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
Eakarat Boonreang and Anothai Harasarn. (2019). “The Adaptation to Flood Disaster of Khu Sawang Commuity, Nong Kin Phle sub-district, Warinchamrab district, Ubon Ratchathani province” Governance Journal. Vol.8 Issue 2, pp. 336-358. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
24
The adaptation to flood disaster of the Khu Sawang community, Nong Kin Phle sub-district, Warinchamrab district, Ubon Ratchathani province.

Kalasin University. .
Kalasin University.
2562
Eakarat Boonreang, Anothai Harasarn. (2019). The adaptation to flood disaster of the Khu Sawang community, Nong Kin Phle sub-district, Warinchamrab district, Ubon Ratchathani province. in the First National and International Conference of Kalasin University on Recent Innovation of Sciences and Social Sciences for Sustainability. (2019 KSUC) during July 15th – 16th, 2019. Kalasin: Kalasin University. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
25
Human Resource management and Competitiveness Affecting Tourism Industry Success

Germany. .
IASTEM International Conference,
2561
Supakanya Kasemsuk, Anothai Harasarn and Thamawivol Sukserm. (2019). Human Resource management and Competitiveness Affecting Tourism Industry Success, Paper present in the 149th IASTEM International Conference, Frankfurt, Germany during November 4th – 5th, 2018. Germany. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
26
การจัดการกลยุทธ์ในภาวะวิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วารสารการเมืองการปกครอง. 8(2). (น. 100-115).
เอกราช บุญเริง และอโณทัย หาระสาร. (2561). การจัดการกลยุทธ์ในภาวะวิกฤตภัยพิบัติทางธรรมชาติของประเทศไทย. วารสารการเมืองการปกครอง. 8(2), 100-115. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
27
The Adaptation to Flood Disaster of Khu Sawang Commuity, Nong Kin Phle sub-district, Warinchamrab district, Ubon Ratchathani province

Governance Journal.
Governance Journal
2562
Eakarat Boonreang and Anothai Harasarn. (2019). The Adaptation to Flood Disaster of Khu Sawang Commuity, Nong Kin Phle sub-district, Warinchamrab district, Ubon Ratchathani province. Governance Journal. 8(2). (pp. 336-358). .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
28
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า กรณีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี., 13(1). (น. 73-81).
นลินี ทองประเสริฐ, อัยรดา พรเจริญ และอโณทัย หาระสาร. (2561). คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขันด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า กรณีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี, 13(1), 73-81. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
29
Modelling Inbound International Tourism Demand to Thailand.

-.
Perspectives. 12(1). (pp. 45-52).
2561
Anothai Harasarn and Surachai Chancharat. (2018). Modelling Inbound International Tourism Demand to Thailand. International Journal of Economic Perspectives. 12(1). (pp. 45-52). .  ().  () 
1.00
แสดงข้อมูล...
30
Effect of Service Quality on Modern Business Strategy Management of SMEs in UbonRatchathani

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
Paper presented at The 1st Business Administration International Conference Research for Business Innovation and advancement. December 19, 2017. (pp. 200-205). Ubon Ratchathani.
2560
Irada Phorncharoen, Nalinee Thongprasert and Anothai Harasarn. (2017). Effect of Service Quality on Modern Business Strategy Management of SMEs in UbonRatchathani. Paper presented at The 1st Business Administration International Conference Research for Business Innovation and advancement. December 19, 2017. (pp. 200-205). Ubon Ratchathani. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
31
The Capacity in Flood Disaster Management of Ta Bon Mung Community, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province, Thailand

Paper presented at The 5th International Conference on Government Performance Management and Leadership. .
Paper presented at The 5th International Conference on Government Performance Management and Leadership. September 13-15, 2017. (pp. 35).
2560
Eakarat Boonreang, Anothai Harasarn. (2017). The Capacity in Flood Disaster Management of Ta Bon Mung Community, Warinchamrab District, Ubon Ratchathani Province, Thailand. Paper presented at The 5th International Conference on Government Performance Management and Leadership. September 13-15, 2017. (pp. 35). .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
32
อุปสงค์การกลับมาเที่ยวซ้ำและการเลือกที่พักของการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน.

มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ. 36(1). (น. 25-48).
สุรชัย จันทร์จรัส, พงศธร ชัยสวัสดิ์ และอโณทัย หาระสาร. (2559). อุปสงค์การกลับมาเที่ยวซ้ำและการเลือกที่พักของการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ. 36(1), 25-48. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.ดร.อโณทัย  หาระสาร: หัวหน้าโครงการวิจัย
รูปแบบปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 ถึง  ทุนงบประมาณรายได้ปี 2566
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2562
ผศ.ดร.อโณทัย  หาระสาร: หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการสร้างศักยภาพในการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
599,060.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2561
ผศ.ดร.อโณทัย  หาระสาร: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานี
264,500.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
913,560.00
   
Page 1 / 1 Pages