ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. อนันท์  สุนทราเมธากุล
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผ้าท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภารวี เกตุสิริ, และจีระนันท์ รวมพร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผ้าท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2022 19 สิงหาคม 2565. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2565
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภารวี เกตุสิริ, และจีระนันท์ รวมพร,.  ((2565)).  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผ้าท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2022 19 สิงหาคม 2565. (1)  470-477
0.20
แสดงข้อมูล...
2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถั่วทอดสมุนไพร ภายใต้ตราสินค้าถั่วแซ่บบ้านชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
2565
อนันต์ สุนทราเมธากุล, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, นวลปราง ขันเงิน และปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช.  (2565).  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถั่วทอดสมุนไพร ภายใต้ตราสินค้าถั่วแซ่บบ้านชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารศรีวนาลัยวิจัย 12 (1)  81-95
0.60
แสดงข้อมูล...
3
การวิเคราทะห์เชิงโครงสร้างของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงธรรมชารติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2564)
2554
อนันต์ สุนทราเมธากุล และภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ และอัยรดา พรเจริญ .  (2564).  การวิเคราทะห์เชิงโครงสร้างของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงธรรมชารติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในจังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 7 (10)  31-44
0.60
แสดงข้อมูล...
4
ัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564
อุตัมซิงห์ จาวาลา อนันต์ สุนทราเมธากุล และอัยรดา พรเจริญ.  (2564).  ัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภค ในจังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ี8 ((2) กรกฎาคม – ธันวาคม)  127-140
0.60
แสดงข้อมูล...
5
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8(1), 1-13. (TCI กลุ่มที่ 2)
2564
อนันต์ สุนทราเมธากุล ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ ฐิติพร อุ่นใจ และวันวิสา มากดี. การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8(1), 1-13. (TCI กลุ่มที่ 2) .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
6
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ BANIC 2020. 17 สิงหาคม 2563. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ภคพล ครองยุทธ และอนันต์ สุนทราเมธากุล. (2563). กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี. ในหทัยรัตน์ ควรรู้ดี (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ “การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่” (11-18). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
7
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานีในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 15(1),
ธิดารัตน์ ชาตะรูปะชีวิน และอนันต์ สุนทราเมธากุล. (2563). ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของร้านอาหารในจังหวัดอุบลราชธานีในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, 15(1) 97-93. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
8
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 16 (2), (322-330).
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, ฐิติพร อุ่นใจ, วันวิสา มากดี และเกรียงไกร ดำรงสกุล. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 16 (2), 322-330. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
9
การมีส่วนร่วมของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 14(1), 185-193.
2562
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อัญญานี อดทน. (2562). การมีส่วนร่วมของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 14(1), 185-193. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
10
รูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจส่งออกของประเทศไทยตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
วารสารปัญญาภิวัฒน์. 10 (ฉบับพิเศษ), หน้า 71-82.
2561
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, อัยรดา พรเจริญ, สรายุทธ พรเจริญ. (2561). รูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจส่งออกของประเทศไทยตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 10 (ฉบับพิเศษ), หน้า 71-82. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
11
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 5(2), ก197-221.
อนันต์ สุนทราเมธากุล ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ อัยรดา พรเจริญ และดุษิต จักรศิศิลป์. (2561). การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 5(2), 197-221. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
12
การพัฒนาทักษะการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, 13(1), 167-178.
2561
อนันต์ สุนทราเมธากุล. (2561). การพัฒนาทักษะการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, 13(1), 167-178. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผ้าท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภารวี เกตุสิริ, และจีระนันท์ รวมพร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผ้าท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2022 19 สิงหาคม 2565. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2565
0.20
แสดงข้อมูล...
2
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ BANIC 2020. 17 สิงหาคม 2563. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ภคพล ครองยุทธ และอนันต์ สุนทราเมธากุล. (2563). กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์บริการในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี. ในหทัยรัตน์ ควรรู้ดี (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติ “การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่” (11-18). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2562
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: ผู้ร่วมวิจัย
การสรา้งและการสื่อสารตราสินค้าผ่านเครือข่ายออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
312,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
7 ม.ค.62  ถึง  25 ธ.ค.63 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2562
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.วันวิสา  มากดี : ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.62  ถึง  30 ก.ย.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2560
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล: หัวหน้าโครงการวิจัย
การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
520,400.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2560
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาทักษะการจัดการความหลากหลายในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม ในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.60  ถึง  31 มี.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
912,400.00
   
Page 1 / 1 Pages