ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2564)
1 ต.ค.64
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ และอัยรดา พรเจริญ. (2564). การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 7(10) ตุลาคม 2564, 31- 44. TCI2
0.60
แสดงข้อมูล...
2
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
30 มิ.ย.64
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, ฐิติพร อุ่นใจ และวันวิสา มากดี. (2564). การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ .วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8(1) มกราคม - มิถุนายน, 1-13. TCI2
0.60
แสดงข้อมูล...
3
The US-China Trade War.

DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021.
DPU ICBISS 2021
31 พ.ค.64
Sutthikun, W., Poramatworachote, P., Sawangying, S., Salangam K., Wongsapan, K., Khwanngoen, S., Siritorn R., Ruamporn, J., Chheang, N. and Ounsawat, P. (2021). The US-China Trade War. DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021). (...-...). Bangkok: DPU
0.00
แสดงข้อมูล...
4
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: สู่องค์การแห่งการเรียนรู้

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2564)
1 พ.ค.64
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ. (2564). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: สู่องค์การแห่งการเรียนรู้. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 7(5) พฤษภาคม, 337-351. TCI2
0.60
แสดงข้อมูล...
5
ผลกระทบทางการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ SMES ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง.
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
1 ก.ค.62
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, อัยรดา พรเจริญ และสรายุทธ พรเจริญ. (2562). ผลกระทบทางการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ SMES ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 7(2), 32-45.
0.60
แสดงข้อมูล...
6
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
1 ก.ค.62
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, ฐิติพร อุ่นใจ, วันวิสา มากดี และเกรียงไกร ดำรงสกุล. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2), 322-330.
0.80
แสดงข้อมูล...
7
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 16 (2), (322-330).
1 ก.ค.62
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, ฐิติพร อุ่นใจ, วันวิสา มากดี และเกรียงไกร ดำรงสกุล. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 16(2), 322-330.
0.80
แสดงข้อมูล...
8
การมีส่วนร่วมของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 14(1), 185-193
1 ม.ค.62
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ และอัญญาณีอดทน. (2562). การมีส่วนร่วมของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 14(1), 185-193
0.80
แสดงข้อมูล...
9
รูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจส่งออกของประเทศไทยตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
วารสารปัญญาภิวัฒน์. 10 (ฉบับพิเศษ), 71-82.
1 ก.ค.61
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, อัยรดา พรเจริญ และสรายุทธ พรเจริญ. (2561). รูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจส่งออกของประเทศไทยตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 10 (ฉบับพิเศษ), 71-82.
0.80
แสดงข้อมูล...
10
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 5(2), ก197-221.
1 ก.ค.61
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อัยรดา พรเจริญ และดุษิต จักรศิลป์. (2561). การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 5(2), 197-221.
0.60
แสดงข้อมูล...
11
ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 12(2), 115-122.
1 ก.ค.60
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ และอัยรดา พรเจริญ. (2560). ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 12(2), 115-122.
0.80
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าออนไลน์
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
10 ก.ย.64  ถึง  10 ก.ย.65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2562
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
7 ม.ค.62  ถึง  4 ม.ค.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2562
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การสร้างและสื่อสารตราสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
312,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
7 ม.ค.62  ถึง  4 ม.ค.64 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2559
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลกระทบทางการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
222,040.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2557
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: หัวหน้าโครงการวิจัย
รูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจส่งออกของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
884,040.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2557 1 250,000.00
2559 1 222,040.00
2562 2 362,000.00
2564 1 50,000.00