ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ด.การจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ปัจจัยการสร้างและสื่อสารตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่าย สังคมออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 17(1)
2567
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ.  (2567).  ปัจจัยการสร้างและสื่อสารตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่าย สังคมออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 (1)  352-365
0.80
แสดงข้อมูล...
2
Thailand trade prospective and change management toward ASEAN economic community

Res Militaris.
ResMilitaris,vol.13,n°3,MarchSpring 2023
2566
Poramatworachote, P., Suntramethakul, A. & Sutthikun, W..  (2023).  Thailand trade prospective and change management toward ASEAN economic community.  Res Militaris 2023 (13(3))  439-447
1.00
แสดงข้อมูล...
3
The implication of audio-visual materials for enhancing student’s language skills near border area of Thailand

Res Militaris.
ResMilitaris,vol.13,n°2,January Issue 2023
2566
Sutthikun, W., Poramatworachote, P, Unchai, T. & Ketsiri, P..  (2023).  The implication of audio-visual materials for enhancing student’s language skills near border area of Thailand.  Res Militaris 13 (2)  4880-4887
1.00
แสดงข้อมูล...
4
Casual Relationships Affecting Competitve Advantage of Small and Medium Enterprise

APMAA Dhurakij Pundit University, Thailand.
2022
2565
Poramatworachote, P., Sutthikun, W., Khuanrudee, H. & Sriwongwanna, J..  (2022).  Casual Relationships Affecting Competitve Advantage of Small and Medium Enterprise.  APAMAA 2022 (1)  34-40
0.40
แสดงข้อมูล...
5
กลยุทธ์การตลาดและการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค

งานประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
Banic 2022 ครั้งที่ 5
กันตภณ หลอดโสภา, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ และฐิติพร อุ่นใจ.  (2565).  กลยุทธ์การตลาดและการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค.  Banic 2022 2565 (5)  434-442
0.20
แสดงข้อมูล...
6
THEORETICAL PERSPECTIVE ON TOURISTS’ MOTIVATIONS FOR TOURISM TO THAILAND

seyboldreport.
17(06), DOI 10.5281/zenodo.6770282
2565
WIRANYA SUTTHIKUN, PIMVIMOL PORAMATWORACHOTE, SIRIMON SAENSUK, and ANOCHA SUWANNASAN.  (2022).  THEORETICAL PERSPECTIVE ON TOURISTS’ MOTIVATIONS FOR TOURISM TO THAILAND.  seyboldreport 17 (06)  1630-1638
1.00
แสดงข้อมูล...
7
Household Financial Management in Rural Village of Thailand during Pandemic Crisis Based on Sufficiency Economy Philosophy.

International Journal of Health Sciences..
Vol. 6 No. 2, July 2022,
Sutthikun, W., Poramatworachote, P., Yamkamang, T. & Sunkolkit, S. (2022). Household Financial Management in Rural Village of Thailand during Pandemic Crisis Based on Sufficiency Economy Philosophy. International Journal of Health Sciences. 6(2), 1097-1107. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n2.11019 Sutthikun, W., Poramatworachote, P., Yamkamang, T. & Sunkolkit, S. .  (2022).  Household Financial Management in Rural Village of Thailand during Pandemic Crisis Based on Sufficiency Economy Philosophy..  International Journal of Health Sciences. 6 (2)  1097-1107
1.00
แสดงข้อมูล...
8
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตการค้าชายแดนไทย-ลาว

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน
2565
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ อัยรดา พรเจริญ และภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์.  (2565).  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความได้เปรียบในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตการค้าชายแดนไทย-ลาว.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 16(1) (1)  189-204
0.80
แสดงข้อมูล...
9
Guideline for the Next Decade Agricultural Wholesale Business Management in Ubon Ratchatani Province

UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University.
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2021)
2564
Pimvimol Poramatworachote.  (2021).  Guideline for the Next Decade Agricultural Wholesale Business Management in Ubon Ratchatani Province.  UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University 2021 (1)  1-7
0.40
แสดงข้อมูล...
10
การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 (ตุลาคม 2564)
2564
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ และอัยรดา พรเจริญ. (2564). การวิเคราะห์เชิงโครงสร้างของการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 7(10) ตุลาคม 2564, 31- 44. TCI2 .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
11
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
2564
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, ฐิติพร อุ่นใจ และวันวิสา มากดี. (2564). การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ .วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8(1) มกราคม - มิถุนายน, 1-13. TCI2 .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
12
The US-China Trade War.

DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021.
DPU ICBISS 2021
Sutthikun, W., Poramatworachote, P., Sawangying, S., Salangam K., Wongsapan, K., Khwanngoen, S., Siritorn R., Ruamporn, J., Chheang, N. and Ounsawat, P. (2021). The US-China Trade War. DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021). (41-48). Bangkok: DPU .  ().  () 
0.00
แสดงข้อมูล...
13
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: สู่องค์การแห่งการเรียนรู้

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2564)
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ. (2564). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: สู่องค์การแห่งการเรียนรู้. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 7(5) พฤษภาคม, 337-351. TCI2 .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
14
Thailand Fresh Fruit Enterprise into the ASEAN Economic Community

University of City Island, Cyprus.
16th International Social Sciences and Business Research Conference, 28 February 2022
2565
Pimvimol Poramatworachote, Phakkhaphon Wongsuwan, Sopanha Rith, Kittiyanee Salangam and Wiranya Sutthikun.  (2022).  Thailand Fresh Fruit Enterprise into the ASEAN Economic Community.  16th International Social Sciences and Business Research Conference, 28 February 2022 2022 (16)  32-37
0.40
แสดงข้อมูล...
15
ผลกระทบทางการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ SMES ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏลำปาง.
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, อัยรดา พรเจริญ และสรายุทธ พรเจริญ. (2562). ผลกระทบทางการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ SMES ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 7(2), 32-45. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
16
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, ฐิติพร อุ่นใจ, วันวิสา มากดี และเกรียงไกร ดำรงสกุล. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2), 322-330. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
17
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 16 (2), (322-330).
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, ฐิติพร อุ่นใจ, วันวิสา มากดี และเกรียงไกร ดำรงสกุล. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 16(2), 322-330. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
18
การมีส่วนร่วมของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 14(1), 185-193
2562
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ และอัญญาณีอดทน. (2562). การมีส่วนร่วมของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 14(1), 185-193 .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
19
รูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจส่งออกของประเทศไทยตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
วารสารปัญญาภิวัฒน์. 10 (ฉบับพิเศษ), 71-82.
2561
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, อัยรดา พรเจริญ และสรายุทธ พรเจริญ. (2561). รูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจส่งออกของประเทศไทยตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารปัญญาภิวัฒน์. 10 (ฉบับพิเศษ), 71-82. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
20
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 5(2), ก197-221.
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อัยรดา พรเจริญ และดุษิต จักรศิลป์. (2561). การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 5(2), 197-221. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
21
ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 12(2), 115-122.
2560
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ และอัยรดา พรเจริญ. (2560). ปัจจัยทางการตลาดธุรกิจส่งออกที่ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์. 12(2), 115-122. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ค.66  ถึง  31 ต.ค.66 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจซื้อซ้ำสินค้าออนไลน์
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
10 ก.ย.64  ถึง  10 ก.ย.65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2562
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
7 ม.ค.62  ถึง  4 ม.ค.64 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2562
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การสร้างและสื่อสารตราสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
312,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
7 ม.ค.62  ถึง  4 ม.ค.64 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2559
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลกระทบทางการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
222,040.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2557
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: หัวหน้าโครงการวิจัย
รูปแบบการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจส่งออกของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ตามการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
914,040.00
   
Page 1 / 1 Pages