ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ
สาขาวิชา : สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : jaturong.s@ubru.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1303
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
The Level of People’s Participation at the Long Boat Racing: A Case Study of Ubon Ratchathani Province

DPU.
DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021)
20 พ.ค.64
Sriwongwanna, J., Nguyen, T.L., Pham, D.A., Siangwan, P., Thamaphan, C. and Ben, M. (2021). The Level of People’s Participation at the Long Boat Racing:A Case Study of Ubon Ratchathani Province, DOI:10.29608/caicictbs.202105.0012
0.40
แสดงข้อมูล...
2
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Grab Taxi ของผู้ใช้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
5 ส.ค.63
วิกานดา เกษตรเอี่ยม, นรีนุข ยุวดีนิเวช และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2563). ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Grab taxi ของผู้ใช้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี. วารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 7(1), 51-64.
0.60
แสดงข้อมูล...
3
แนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
30 ก.ค.63
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2563). แนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี, วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม, 7(2), 455-472
0.60
แสดงข้อมูล...
4
โครงการนำร่องธุรกิจที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารสถาบันวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
31 ธ.ค.62
วิกานดา เกษตรเอี่ยม. จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์. (2563). โครงการนำร่องธุรกิจที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี, วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม, 7(2), 307-324
0.60
แสดงข้อมูล...
5
รูปแบบกำรบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยชุมชนบริเวณลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์์ มจร .
ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2562)
31 ต.ค.62
อนุรักษ์ ประทุมชำติ, จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และ กิติรัตน์ สีหบัณฑ์. (2562). รูปแบบกำรบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยชุมชนบริเวณลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี. Journal of MCU Peace Studies, 7(5), 1460-1473.
0.60
แสดงข้อมูล...
6
รูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร .
ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2562)
31 ต.ค.62
พัชรินทร์ ธรรมสาร, จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และ กิติรัตน์ สีหบัณฑ์. (2562). รูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี. Journal of MCU Peace Studies, 7(5), 1391-1406.
0.60
แสดงข้อมูล...
7
การศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 3 วารีราชเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

วารสารศรีวนาลัยวิจัย.
ปีที่ 8, ฉบับที่ 2
30 มิ.ย.61
0.60
แสดงข้อมูล...
8
Effects of Inequality in the Great Mekong Sub-Region

International Journal of Integrated Education and Development.
International Journal of Integrated Education and Development
29 มิ.ย.61
Sriwongwanna, J., Nanthasamroeng, N., Wittayasin, U. and Sothy Mean. (2017). Effects of Inequality in the Great Mekong Sub-Region. International Journal of Integrated Education and Development, 2(1), 21-26.
0.80
แสดงข้อมูล...
9
การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ .
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
30 มี.ค.61
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2561). การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 6(1), 82-98.
0.60
แสดงข้อมูล...
10
Family Friendly Benefits in the Work Place

International Journal of Integrated Education and Development.
International Journal of Integrated Education and Development.
31 ธ.ค.60
Sriwongwanna, J. and Kasetiam, V. (2017). Family Friendly Benefits in the Work Place. International Journal of Integrated Education and Development, 2(2). 17-27.
0.80
แสดงข้อมูล...
11
Organizational Commitment of Workers at ISUZU-Tangpak, Ubon Ratchathani Province

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
The 1st Business Administration International Conference “Research for Business Innovation and Advancement” 19 December 2017: 61-65.
19 ธ.ค.60
Jaturong Sriwongwanna, Vikanda Kasetiam, and Somxay Thepsombath “Organizational Commitment of Workers at ISUZU-Tangpak, Ubon Ratchathani Province,” The 1st Business Administration International Conference “Research for Business Innovation and Advancement” 19 December 2017: 61-65.
0.40
แสดงข้อมูล...
12
ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง วิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19 ธ.ค.60
จินตนา พรมพานิชย์ และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง วิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, (427-433) อุบลราชธานี:,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
13
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี,

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19 ธ.ค.60
พรทิพย์ สมวัน และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, (456-464). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
14
The People’s Satisfaction with the Service System of Krasop Subdistrict Administrative Organization, Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani Province,

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19 ธ.ค.60
Vikanda Kasetiam, Jaturong Sriwongwanna, and Hathairat Khuanrudee. “The People’s Satisfaction with the Service System of Krasop Subdistrict Administrative Organization, Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani Province,” The 1st Business Administration International Conference “Research for Business Innovation and Advancement” 19 December 2017: 110-115.
0.40
แสดงข้อมูล...
15
Cross border investment: A Case Study of Chinese Foreign Direct Investment in Thailand

Universitas of Airlangga..
International Conference on Urban Studies
9 ธ.ค.60
Sriwongwanna, J. and Kasetiam, V. (2017). Cross border investment: A Case Study of Chinese Foreign Direct Investment in Thailand, International Conference on Urban Studies, 8-9 December 2017, Universitas of Airlangga.
0.40
แสดงข้อมูล...
16
ความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1 ก.ค.60
บรรจบ วงษ์ขันธ์ และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). ความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 4(2),125-174,
0.60
แสดงข้อมูล...
17
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมการจัดหางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
29 ม.ย.60
ศรัล จันทร์พวง และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมการจัดหางาน, การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0." (525-532). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
18
การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ, ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
29 ม.ย.60
วาณิชย์ ฉวีรักษ์ และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ, การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0" (543-551). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
19
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
29 ม.ย.60
นงครัตน์ กนิษฐพยาฆร์ และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0." (533-542). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
20
วามผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
29 ม.ย.60
ณิชชา จามรโชติปรีชา และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0." (655-660). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
21
ทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในจังหวัดอุบลราชธานีของนักท่องเที่ยว

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “Building the Learning Organization for Human Resource Development Among ASEAN Countries”
3 ม.ย.60
วิกานดา เกษตรเอี่ยม, จาตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และวรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์. ทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในจังหวัดอุบลราชธานีของนักท่องเที่ยว.ใน...................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ “Building the Learning Organization for Human Resource Development Among ASEAN Countries” (...-...). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
0.20
แสดงข้อมูล...
22
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1 ม.ค.60
มัลลิกา ทมถา และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี, วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 4(1).139-166,
0.60
แสดงข้อมูล...
23
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
21 ธ.ค.59
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, โกวิทย์ มั่นคง, และอดุลยเดช ตันแก้ว. (2559). การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, (119-131) อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
24
ภาวะผู้นำของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
บัณฑิตศึกษา (symposium) ครั้งที่ 8
6 ส.ค.59
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และอากาศ จันทมาตร. (2559). ภาวะผู้นำของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4, บัณฑิตศึกษา (symposium) ครั้งที่ 8, (...-...). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
25
อิทธิพลของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดั้งเดิมที่มีต่อประสิทธิภาพของ องค์กรธุรกิจในเขตอีสานใต้

๋Journal of HRintelligence.
วารสาร HR intelligence ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
1 มิ.ย.59
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2559). อิทธิพลของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดั้งเดิมที่มีต่อประสิทธิภาพของ องค์กรธุรกิจในเขตอีสานใต้. วารสาร HR intelligence, 11(1), 86-102.
0.60
แสดงข้อมูล...
26
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
1 ม.ค.59
ชัยสิทธิ์ สุวรรณน้อย และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2559). คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 3(1),175-190,
0.40
แสดงข้อมูล...
27
A Study of Organization Structure and Management of International Relation Office and International Education in Thailand’s Universities

Malaysia.
The 3rd International Symposium: Sharing Teaching and Research Experience 2015, 5 November 2015, pp. 64 – 70,
5 พ.ย.58
0.40
แสดงข้อมูล...
28
Human Resource Development Guidelines of Tourism Industry in Ubon Ratchathani Province: Case of Lodging Business

Malaysia.
The 3rd International Symposium: Sharing Teaching and Research Experience 2015, Malaysia, 5 November 2015, pp. 26 – 31,
5 พ.ย.58
0.40
แสดงข้อมูล...
29
Examining Student Satisfaction in Educational Service: Faculty of Business Administration and Management

Cambodia.
The 2nd International Symposium: Sharing Teaching and Research Experience 2014, Cambodia, 13 August 2014, pp. 6 – 10.
13 ส.ค.57
0.40
แสดงข้อมูล...
30
The Process of Human Resource Management of SMEs in the Lower Northeastern Area

Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan. .
APUGSM Conference 2014 Proceeding, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan.
10 ม.ค.57
0.40
แสดงข้อมูล...
31
Problematic and human resource development’s need in Ubon Ratchathani Rajabhat University

Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan..
APUGSM Conference 2014 Proceeding, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan
10 ม.ค.57
0.40
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2563
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบแปลงผักโดยใช้การตรวจจับและปรับเหมาะอัตโนมัติ.
100,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ย.63  ถึง  1 ก.ย.64 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2563
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการธำรงบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายไว้ขององค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ย.63  ถึง  1 ก.ย.64 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2558
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3,333,600.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.58  ถึง  1 มี.ค.59 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2559
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี
3,103,479.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2557
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
คุณลักษณะของแรงงานที่พึงประสงค์สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2557
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงานของประเทศไทย
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2557
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
อิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจในเขตอีสานใต้
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
7,167,079.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2557 3 600,000.00
2558 1 3,333,600.00
2559 1 3,103,479.00
2563 2 130,000.00