ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : D.HRM. Human Resource : Management Murdoch University, Australia
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : jaturong.s@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1303

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการธำรงบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายขององค์กรธุรกิจขนาดกลางภาคการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารศรีวนาลัย 13 (2), กรกฏาคม - ธันวาคม
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. .  (2566).  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการธำรงบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายขององค์กรธุรกิจขนาดกลางภาคการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  วารสารศรีวนาลัย 13 (2)  -
0.60
แสดงข้อมูล...
2
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างจังหวัดอุบลราชธานี

.
วารสารศรีวนาลัยวิจัย. 12(2) กรกฏาคม - ธันวาคม
2566
พิมุกต์ สมชอบ และ อื่นๆ.  (2565).  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างจังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารศรีวนาลัยวิจัย. 12 (2)  40-50
0.80
แสดงข้อมูล...
3
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ก๋วยจั๊บอุบลผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี

.
วารสารศรีวนาลัยวิจัย. 12(1) มกราคม- มิถุนายน
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และ อื่นๆ.  (2565).  การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ก๋วยจั๊บอุบลผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี.  ศรีวนาลัยวิจัย 12 (2)  56-65
0.80
แสดงข้อมูล...
4
การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, วิกานดา เกษตรเอี่ยม และนรีนุช ยุวดีนิเวศ.  (2565).  การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.  การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 2565 (วันที่ 22-23 ธันวาคม )  125-135
0.20
แสดงข้อมูล...
5
การศึกษาปัจจัยกลยุทธ์การตลาดของคลินิกการแพทย์แผนไทยในจังหวัดอุบลราชธาน

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก.
การประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 47 2565 (วันที่ 18-21 มกราคม ) 35-36
ดวงพร นันทสำเริง, ปวิณญดา บุญรมย์, วิกานดา เกษตรเอี่ยม และ จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ.  (2565).  การศึกษาปัจจัยกลยุทธ์การตลาดของคลินิกการแพทย์แผนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี.  การประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 47 2565 (วันที่ 18-21 มกราคม )  35-36
0.20
แสดงข้อมูล...
6
The Level of People’s Participation at the Long Boat Racing: A Case Study of Ubon Ratchathani Province

DPU.
DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021)
2563
Sriwongwanna, J., Nguyen, T.L., Pham, D.A., Siangwan, P., Thamaphan, C. and Ben, M. (2021). The Level of People’s Participation at the Long Boat Racing:A Case Study of Ubon Ratchathani Province, DOI:10.29608/caicictbs.202105.0012 .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
7
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Grab Taxi ของผู้ใช้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
2563
วิกานดา เกษตรเอี่ยม, นรีนุข ยุวดีนิเวช และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2563). ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Grab taxi ของผู้ใช้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี. วารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 7(1), 51-64. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
8
แนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
2563
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2563). แนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี, วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม, 7(2), 455-472 .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
9
โครงการนำร่องธุรกิจที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารสถาบันวิจัยแลพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
2563
วิกานดา เกษตรเอี่ยม. จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์. (2563). โครงการนำร่องธุรกิจที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี, วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม, 7(2), 307-324 .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
10
รูปแบบกำรบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยชุมชนบริเวณลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์์ มจร .
ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2562)
อนุรักษ์ ประทุมชำติ, จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และ กิติรัตน์ สีหบัณฑ์. (2562). รูปแบบกำรบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยชุมชนบริเวณลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี. Journal of MCU Peace Studies, 7(5), 1460-1473. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
11
รูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร .
ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม 2562)
2562
พัชรินทร์ ธรรมสาร, จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และ กิติรัตน์ สีหบัณฑ์. (2562). รูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอุบลราชธานี. Journal of MCU Peace Studies, 7(5), 1391-1406. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
12
การศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 3 วารีราชเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

วารสารศรีวนาลัยวิจัย.
ปีที่ 8, ฉบับที่ 2
2561
.  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
13
Effects of Inequality in the Great Mekong Sub-Region

International Journal of Integrated Education and Development.
International Journal of Integrated Education and Development
Sriwongwanna, J., Nanthasamroeng, N., Wittayasin, U. and Sothy Mean. (2017). Effects of Inequality in the Great Mekong Sub-Region. International Journal of Integrated Education and Development, 2(1), 21-26. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
14
การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ .
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
2561
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2561). การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 6(1), 82-98. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
15
Family Friendly Benefits in the Work Place

International Journal of Integrated Education and Development.
International Journal of Integrated Education and Development.
Sriwongwanna, J. and Kasetiam, V. (2017). Family Friendly Benefits in the Work Place. International Journal of Integrated Education and Development, 2(2). 17-27. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
16
Organizational Commitment of Workers at ISUZU-Tangpak, Ubon Ratchathani Province

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
The 1st Business Administration International Conference “Research for Business Innovation and Advancement” 19 December 2017: 61-65.
2560
Jaturong Sriwongwanna, Vikanda Kasetiam, and Somxay Thepsombath “Organizational Commitment of Workers at ISUZU-Tangpak, Ubon Ratchathani Province,” The 1st Business Administration International Conference “Research for Business Innovation and Advancement” 19 December 2017: 61-65. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
17
ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง วิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
จินตนา พรมพานิชย์ และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). ทัศนคติต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง วิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, (427-433) อุบลราชธานี:,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
18
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี,

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
พรทิพย์ สมวัน และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, (456-464). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
19
The People’s Satisfaction with the Service System of Krasop Subdistrict Administrative Organization, Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani Province,

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
Vikanda Kasetiam, Jaturong Sriwongwanna, and Hathairat Khuanrudee. “The People’s Satisfaction with the Service System of Krasop Subdistrict Administrative Organization, Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani Province,” The 1st Business Administration International Conference “Research for Business Innovation and Advancement” 19 December 2017: 110-115. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
20
Cross border investment: A Case Study of Chinese Foreign Direct Investment in Thailand

Universitas of Airlangga..
International Conference on Urban Studies
2560
Sriwongwanna, J. and Kasetiam, V. (2017). Cross border investment: A Case Study of Chinese Foreign Direct Investment in Thailand, International Conference on Urban Studies, 8-9 December 2017, Universitas of Airlangga. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
21
ความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
บรรจบ วงษ์ขันธ์ และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). ความต้องการสวัสดิการของบุคลากรในโรงเรียนอุบลวิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 4(2),125-174, .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
22
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมการจัดหางาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
ศรัล จันทร์พวง และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมการจัดหางาน, การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0." (525-532). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
23
การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ, ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
วาณิชย์ ฉวีรักษ์ และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ, การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0" (543-551). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
24
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
นงครัตน์ กนิษฐพยาฆร์ และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0." (533-542). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
25
วามผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
ณิชชา จามรโชติปรีชา และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0." (655-660). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
26
ทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในจังหวัดอุบลราชธานีของนักท่องเที่ยว

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “Building the Learning Organization for Human Resource Development Among ASEAN Countries”
2560
วิกานดา เกษตรเอี่ยม, จาตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และวรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์. ทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในจังหวัดอุบลราชธานีของนักท่องเที่ยว.ใน...................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ “Building the Learning Organization for Human Resource Development Among ASEAN Countries” (...-...). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
27
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
มัลลิกา ทมถา และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี, วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 4(1).139-166, .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
28
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, โกวิทย์ มั่นคง, และอดุลยเดช ตันแก้ว. (2559). การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, (119-131) อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
29
ภาวะผู้นำของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
บัณฑิตศึกษา (symposium) ครั้งที่ 8
2559
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และอากาศ จันทมาตร. (2559). ภาวะผู้นำของผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4, บัณฑิตศึกษา (symposium) ครั้งที่ 8, (...-...). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
30
อิทธิพลของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดั้งเดิมที่มีต่อประสิทธิภาพของ องค์กรธุรกิจในเขตอีสานใต้

๋Journal of HRintelligence.
วารสาร HR intelligence ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
2559
จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2559). อิทธิพลของกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบดั้งเดิมที่มีต่อประสิทธิภาพของ องค์กรธุรกิจในเขตอีสานใต้. วารสาร HR intelligence, 11(1), 86-102. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
31
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ชัยสิทธิ์ สุวรรณน้อย และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2559). คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารอากาศกองบิน 21 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 3(1),175-190, .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
32
A Study of Organization Structure and Management of International Relation Office and International Education in Thailand’s Universities

Malaysia.
The 3rd International Symposium: Sharing Teaching and Research Experience 2015, 5 November 2015, pp. 64 – 70,
2558
.  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
33
Human Resource Development Guidelines of Tourism Industry in Ubon Ratchathani Province: Case of Lodging Business

Malaysia.
The 3rd International Symposium: Sharing Teaching and Research Experience 2015, Malaysia, 5 November 2015, pp. 26 – 31,
2558
.  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
34
Examining Student Satisfaction in Educational Service: Faculty of Business Administration and Management

Cambodia.
The 2nd International Symposium: Sharing Teaching and Research Experience 2014, Cambodia, 13 August 2014, pp. 6 – 10.
2557
.  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
35
The Process of Human Resource Management of SMEs in the Lower Northeastern Area

Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan. .
APUGSM Conference 2014 Proceeding, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan.
2557
.  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
36
Problematic and human resource development’s need in Ubon Ratchathani Rajabhat University

Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan..
APUGSM Conference 2014 Proceeding, Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan
2557
.  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.นางวลัยพรรณ ชินชัยสิรภัทร: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนากระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และ ช่องทางการตลาดดิจิตอลเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชน์ให้กับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไส้กรอกอีสาน
545,600.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
30 ม.ย.66  ถึง  30 ม.ย.67 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2563
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบแปลงผักโดยใช้การตรวจจับและปรับเหมาะอัตโนมัติ.
100,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.63  ถึง  1 ก.ย.64 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2563
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
อิทธิพลของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการธำรงบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายไว้ขององค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.63  ถึง  1 ก.ย.64 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2558
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3,333,600.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.58  ถึง  1 มี.ค.59 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2558
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2559
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี
3,103,479.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2557
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
คุณลักษณะของแรงงานที่พึงประสงค์สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2557
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแรงงานของประเทศไทย
300,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2557
ผศ.ดร.จตุรงค์  ศรีวงษ์วรรณะ: หัวหน้าโครงการวิจัย
อิทธิผลของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์กรธุรกิจในเขตอีสานใต้
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
7,712,679.00
   
Page 1 / 1 Pages