ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : อ. เจริญ  โสภา

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ม.การจัดการทั่วไป : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
อโณทัย หาระสาร ปราโมชย์ นามวงศ์ และเจริญ โสภา. (2566). แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานี. ารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 11 (1) 280-291

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 11 (1) 280-291
2566
อโณทัย หาระสาร ปราโมชย์ นามวงศ์ และเจริญ โสภา.  (2566).  แนวทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ 11 (1)  280-291
0.80
แสดงข้อมูล...
2
การมีส่วนร่วมและพฤติกรรมการใช้เครื่องมือที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการประมงริมแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 2562 “ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ”
เจริญ โสภา. (2562) การมีส่วนร่วมและพฤติกรรมการใช้เครื่องมือที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการประมงริมแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ ใน ช่อ วายุภักตร์ (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 2562 “ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ” (170-174). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
3
การบริหารการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตยางพารา ในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัยม์
เจริญ โสภา, เขมรัฐ สังขะวรรณ, เจนจิรา ธิสาเวช และนิภาวรรณ ทาลา. (2562). การบริหารการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตยางพารา ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัยม์, 14(2), 99-110. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
4
การบริหารจัดการระบบคุณภาพวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง จังหวัดอุบลราชธานี.

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น..
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม” วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น. (น.424-431).
เจริญ โสภา และดลฤดี จันทร์แก้ว. (2561). การบริหารจัดการระบบคุณภาพวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง จังหวัดอุบลราชธานี. ใน............... (บรรณาธิการม), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม” (424-431). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
อ.เจริญ  โสภา : หัวหน้าโครงการวิจัย
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการสังอาหารแบบเด ลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ช่วงเกิดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขต เทศบาลนครอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
18 มิ.ย.64  ถึง  18 มิ.ย.65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
อ.เจริญ  โสภา : หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.เจริญ  โสภา : ผู้ร่วมวิจัย
แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขที่สอดคล้องตามทัศนคติของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จัวหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
100,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.พ.64  ถึง  31 ม.ค.65 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2560
อ.เจริญ  โสภา : หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะในการทำงานระหว่างแรงงานไทยและแรงงานประเทศเพื่อนบ้านชาว กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2559
อ.เจริญ  โสภา : หัวหน้าโครงการวิจัย
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยของผู้บริโภคจากประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม และเมียนมาร์
350,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
880,000.00
   
Page 1 / 1 Pages