ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : อ. เจริญ  โสภา
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การมีส่วนร่วมและพฤติกรรมการใช้เครื่องมือที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการประมงริมแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 2562 “ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ”
21 ก.ย.62
เจริญ โสภา. (2562) การมีส่วนร่วมและพฤติกรรมการใช้เครื่องมือที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการประมงริมแม่น้ำในเขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ ใน ช่อ วายุภักตร์ (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 2562 “ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ” (170-174). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
0.20
แสดงข้อมูล...
2
การบริหารการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตยางพารา ในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์.
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัยม์
15 ก.ค.62
เจริญ โสภา, เขมรัฐ สังขะวรรณ, เจนจิรา ธิสาเวช และนิภาวรรณ ทาลา. (2562). การบริหารการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการผลิตยางพารา ในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัยม์, 14(2), 99-110.
0.60
แสดงข้อมูล...
3
การบริหารจัดการระบบคุณภาพวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง จังหวัดอุบลราชธานี.

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น..
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม” วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น. (น.424-431).
19 พ.ค.61
เจริญ โสภา และดลฤดี จันทร์แก้ว. (2561). การบริหารจัดการระบบคุณภาพวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง จังหวัดอุบลราชธานี. ใน............... (บรรณาธิการม), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม” (424-431). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
อ.เจริญ  โสภา : หัวหน้าโครงการวิจัย
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการสังอาหารแบบเด ลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ช่วงเกิดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขต เทศบาลนครอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
18 มิ.ย.64  ถึง  18 มิ.ย.65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
อ.เจริญ  โสภา : หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.เจริญ  โสภา : ผู้ร่วมวิจัย
แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขที่สอดคล้องตามทัศนคติของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาเพื่อก้าวเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จัวหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
100,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.พ.64  ถึง  31 ม.ค.65 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2560
อ.เจริญ  โสภา : หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะในการทำงานระหว่างแรงงานไทยและแรงงานประเทศเพื่อนบ้านชาว กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม
400,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2559
อ.เจริญ  โสภา : หัวหน้าโครงการวิจัย
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยของผู้บริโภคจากประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม และเมียนมาร์
350,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
880,000.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2559 1 350,000.00
2560 1 400,000.00
2564 2 130,000.00