ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. อัญญาณี  อดทน

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ม.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ,บธ.ม.การจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
คุณลักษณะที่่เหมาะสมและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของแชมพูออร์แกนิคในจังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อัญญาณี อดทน วลัยพร สุขปลั่ง.  (2566).  คุณลักษณะที่่เหมาะสมและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของแชมพูออร์แกนิคในจังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 (2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2566)  67 - 82
0.60
แสดงข้อมูล...
2
การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2566 ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์.
บทความวิจัย
2566
กาญชนก ผิวงาม บุญญิสา ถึงถิ่น และอัญญาณี อดทน..  (2566).  การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นธุรกิจน้ำตาลมะพร้าวของชุมชนตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 10 2023 (1)  415 - 422
0.00
แสดงข้อมูล...
3
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ตำบลบุ่งหวาย จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
สิทธิชัย ใจขาน สุภาณี จันทร์ศิริ วันวิสา มากดี และอัญญาณี อดทน. (2565). การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ตำบลบุ่งหวาย จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 14(2) เมษายน-มิถุนายน, 84-102.
สิทธิชัย ใจขาน สุภาณี จันทร์ศิริ วันวิสา มากดี และอัญญาณี อดทน.  (2565).  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ตำบลบุ่งหวาย จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 14 (2)  84-102
0.80
แสดงข้อมูล...
4
กระบวนการพัฒนาเคือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ. 9(3).
วลัยพร สุขปลั่ง และอัญญาณี อดทน..  (2564).  กระบวนการพัฒนาเคือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ 9 (3)  62-67
0.60
แสดงข้อมูล...
5
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา การตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจส้รางสรรค์ด้านการเกษตรของบ้านหนองขอน ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อัญญาณี อดทน และวลัยพร สุขปลั่ง. (2563). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา การตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจส้รางสรรค์ด้านการเกษตรของบ้านหนองขอน ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(2), 197-212. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
6
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ำตกแก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
2562
วลัยพร สุขปลั่ง, ศุภกัญญา เกษมสุข และอัญญานี อดทน. (2562). บทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ำตกแก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(1), 79-96. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
7
การมีส่วนร่วมของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
2562
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ และอัญญาณี อดทน. (2562). การมีส่วนร่วมของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 14(1), 187-193. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
8
การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0”
2561
อดุลยเดช ตันแก้ว, อัญญาณี อดทน และอรสุดา ตันแก้ว. (2561). การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุการทำงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” (265-272). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
9
การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทข้างกล้องงอกในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
2561
อัญญาณี อดทน, อมรรัตน์ พรประเสริฐ และภีม พรประเสริฐ. (2561). การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทข้างกล้องงอกในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 8(2), 95-108. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
10
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรในองค์กรยุค Thailand 4.0

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อัครพล ปกป้อง และอัญญาณี อดทน. (2560). การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรในองค์กรยุค Thailand 4.0. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (52-61). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
11
การธำรงรักษาคนเก่งในองค์การ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อัญญาณี อดทน, ดนุสรณ์ จันทร์หอม, เบญจวุฒิ บุญสนอง, และอรรถพล พันธมาต. (2559). การธำรงรักษาคนเก่งในองค์กร. ในอำไพ ยงกุลวนณิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ” (144-159). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
12
การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมทุ่งหมู่บ้านหัวดอนเพื่อสร้างเศรษฐกิจแบบ ยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันวิสา มากดี, พิมุกต์ สมชอบ, อัญญาณี อดทน, วิรินดา สุทธิพรม, และพัฒนศักดิ์ ปทุมวัน. (2559). การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมทุ่งหมู่บ้านหัวดอนเพื่อสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน. ในอำไพ ยงกุลวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ” (190-203). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.ดร.สุนิดา เมืองโคตร : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.อัญญาณี  อดทน : ผู้ร่วมวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
การปรับปรุงคุณภาพปลาส้มตะเพียนหางแดงเพื่อเป็นอาหารปลอดภัย และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
750,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มี.ค.66  ถึง  22 ธ.ค.66 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
ผศ.อัญญาณี  อดทน : หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.วันวิสา  มากดี : ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
330,300.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ผศ.อัญญาณี  อดทน : หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง: ผู้ร่วมวิจัย
การวิเคราะห์คุณลักษณะที่เหมาะสมและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของแชมพูออร์แกนิคในจังหวัดอุบลราชธานี
200,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณ ววน.
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
1,280,300.00
   
Page 1 / 1 Pages