ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ผศ. อมรรัตน์  พรประเสริฐ
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การลดความเสี่ยงในกระบวนการผลิตขวดน้ำในอุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวดในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.

28 พ.ย.63
ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ ชลธิรา เหลาเผา ชาญวิทย์ ลาดสมดี และ ปัฐวี หลักคำ (2563). การลดความเสี่ยงในกระบวนการผลิตขวดน้ำในอุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวดในจังหวัดอุบลราชธานี . วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น,
0.60
แสดงข้อมูล...
2
การศึกษาความเป็นไปได้ในทางการตลาดในการตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสยาม.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปลี่ยนโลก” วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี.
16 ก.ค.62
ภีม พรประเสริฐ, เกียรติศักด์ พระเนตร, สุทธิดา การะเวก, ยุทธณรงค์ จงจันทร์ และ อมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2562). การศึกษาความเป็นไปได้ในทางการตลาดในการตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี. ใน..................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปลี่ยนโลก” (323-331). อุบลราชธานี. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสยาม.
0.20
แสดงข้อมูล...
3
รูปแบบด้านการจัดการการผลิตที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดย่อม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสยาม.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปลี่ยนโลก”
16 ก.ค.62
ภีม พรประเสริฐ, เมธี พรมศิลา, ธนธัช มั่นคง, ยุทธณรงค์ จงจันทร์ และ อมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2562). รูปแบบด้านการจัดการการผลิตที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดย่อม. ใน..................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปลี่ยนโลก” (343-351). อุบลราชธานี. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสยาม.
0.20
แสดงข้อมูล...
4
การกำหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการภายในของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดการให้บริการในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
1 ก.ค.62
อมรรัตน์ พรประเสริฐ, ภีม พรประเสริฐ และปวิณญดา บุญรมย์. (2562). การกำหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการภายในของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดการให้บริการในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2), 59-72.
0.80
แสดงข้อมูล...
5
การกำหนดที่ตั้งศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
Vol. 9 No. 2 (2019): l วารสารศรีวนาลัยวิจัย
1 ก.ค.62
อมรรัตน์ พรประเสริฐ, ภีม พรประเสริฐ และเกียรติศักดิ์ พระเนตร. (2562). การกำหนดที่ตั้งศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9(2), 15-25.
0.60
แสดงข้อมูล...
6
การศึกษาอัตราส่วนวัตถุดิบที่เหมาะสมต่อคุณสมบัติด้านความแข็งแรงของอิฐมอญ กรณีศึกษากลุ่มชุมชนริมแม่น้ำมูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
Vol. 9 No. 2 (2019): l วารสารศรีวนาลัยวิจัย
1 ก.ค.62
อมรรัตน์ พรประเสริฐ และภีม พรประเสริฐ. (2562). การศึกษาอัตราส่วนวัตถุดิบที่เหมาะสมต่อคุณสมบัติด้านความแข็งแรงของอิฐมอญ กรณีศึกษากลุ่มชุมชนริมแม่น้ำมูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9(2), 81-91.
0.60
แสดงข้อมูล...
7
การกำหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการภายในของ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดการ ให้บริการในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2). (น. 59-72).
1 ก.ค.62
ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ และปวิณญดา บุญรมย์. (2562). การกำหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการภายในของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดการให้บริการในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน, 16(2), 59 – 72.
0.80
แสดงข้อมูล...
8
วิวัฒนาการคุณภาพ

มหาวิทยาลัยสยาม.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11
30 มี.ค.62
ภีม พรประเสริฐ และ อมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2562). วิวัฒนาการคุณภาพ. ใน..............................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 (736-743). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
0.20
แสดงข้อมูล...
9
แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ

มหาวิทยาลัยสยาม.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11
30 มี.ค.62
ภีม พรประเสริฐ, เกียรติศักดิ์ พระเนตร และ อมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2562). แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 (745-753). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
0.20
แสดงข้อมูล...
10
ความฉลาดทางอารมณ์และความผูกพันองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัททีดับเบิ้ลยูเอเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
ารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี, 2(1). (น. 41-52).
1 ม.ค.62
ภีม พรประเสริฐ, ยุทธณรงค์ จงจันทร์ และ อมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2562). ความฉลาดทางอารมณ์และความผูกพันองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัททีดับเบิ้ลยูเอเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี, 2(1). 41-52.
0.60
แสดงข้อมูล...
11
การปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐมอญโดยการลดความสูญเปล่ากรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอิฐมอญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. (น. 344-355)
21 ธ.ค.61
อมรรัตน์ พรประเสริฐ และ ภีม พรประเสริฐ. (2561). การปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐมอญโดยการลดความสูญเปล่ากรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอิฐมอญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ใน ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” (344-355). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
12
การกำหนดที่ตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เหมาะสมในจังหวัดอุบลราชธานี,” การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
24 พ.ย.60
อมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2560). การกำหนดที่ตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เหมาะสมในจังหวัดอุบลราชธานี. ใน................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี“การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร : Research for Foodinnopolis” (402-409). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
0.20
แสดงข้อมูล...
13
การศึกษาระดับความเหมาะสมในการประกอบการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี,” การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
24 พ.ย.60
อมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2560). การศึกษาระดับความเหมาะสมในการประกอบการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี. ใน................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี“การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร : Research for Foodinnopolis” (393-401). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
0.20
แสดงข้อมูล...
14
คุณภาพชีวิตของพระสงค์อาพาธเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(2). (น. 89-100).
1 ก.ค.59
ภีม พรประเสริฐ, เกียรติศักดิ์ พระเนตร และอมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2559). คุณภาพชีวิตของพระสงค์อาพาธเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(2). 89-100.
0.40
แสดงข้อมูล...
15
การเปรียบเทียบเจตคติของหัวหน้างานที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(2). (น. 39-53)
1 ก.ค.59
ภีม พรประเสริฐ, เจริญ โสภา, ปวิณญดา บุญรมย์ และอมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2559). การเปรียบเทียบเจตคติของหัวหน้างานที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(2). 39-53.
0.40
แสดงข้อมูล...
16
การลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิตท่อลำเลียงของเหลวภายในเครื่องยนต์โดยการปรับปรุงอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบมิติ กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
1 ม.ค.59
ภีม พรประเสริฐ อมรรัตน์ พรประเสริฐ และแดน อุดรพงษ์. (2559). การลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิตท่อลำเลียงของเหลวภายในเครื่องยนต์โดยการปรับปรุงอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบมิติ กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัอุบลราชธานี, 6(1), 163-176.
0.80
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดและการจัดการของเมล็ดกาแฟคั่วพันธ์โรบัสต้าในจังหวัดอุบลราชธานี
410,800.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณ ววน.
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวัตถุดิบกาแฟระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี
459,200.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณ ววน.
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2559
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การกำหนดแนวทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.58  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2557
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันในจังหวัดอุบลราชธานี
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
1,520,000.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2557 1 250,000.00
2559 1 400,000.00
2564 2 870,000.00