ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. อมรรัตน์  พรประเสริฐ

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ด.บริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การศึกษามุมมองด้านภาพลักษณ์ ความพึงพอใจ และปัจจัยการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกาแฟท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2566): ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566
2566
อมรรัตน์ พรประเสริฐ ฐชาดา โคตมงคล ยุทธณรงค์ จงจันทร์ และ ภีม พรประเสริฐ.  ( เดือนมกราคม - มิถุนายน 2566 ).  การศึกษามุมมองด้านภาพลักษณ์ ความพึงพอใจ และปัจจัยการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์จากเมล็ดกาแฟท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารศรีวนาลัยวิจัย 13 (1)  31-45
0.60
แสดงข้อมูล...
2
การศึกษาการรับรู้ความสามารถด้านการจัดการธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ของลูกค้าประเทศกัมพูชาต่อผู้จำหน่ายสินค้าจากประเทศไทย ผ่านด่านชายแดนอรัญประเทศ

โรงแรมไบร์ตัน แกรนด์ พัทยา.
11-12 พฤษภาคม 2566
2566
ศรินยา ประทีปชนะชัย อมรรัตน์ พรประเสริฐ ยุทธณรงค์ จงจันทร์ ปวิณญดา บุญรมย์ และภีม พรประเสริฐ.  (2566).  การศึกษาการรับรู้ความสามารถด้านการจัดการธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ของลูกค้าประเทศกัมพูชาต่อผู้จำหน่ายสินค้าจากประเทศไทย ผ่านด่านชายแดนอรัญประเทศ..  การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2566 41 (129)  587
0.20
แสดงข้อมูล...
3
การศึกษาความพร้อมในการขยายธุรกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น .
สุทธิดา การะเวก เมธี พรมศิลา ยุทธณรงค์ จงจันทร์ อมรรัตน์ พรประเสริฐ และ ภีม พรประเสริฐ. (2565). “การศึกษาความพร้อมในการขยายธุรกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา”. เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนอีสเทิร์น, ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนอีสเทิร์น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565. หน้า 112
2566
สุทธิดา การะเวก เมธี พรมศิลา ยุทธณรงค์ จงจันทร์ อมรรัตน์ พรประเสริฐ และ ภีม พรประเสริฐ..  (2565).  การศึกษาความพร้อมในการขยายธุรกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา.  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนอีสเทิร์น 10 (10)  112
0.20
แสดงข้อมูล...
4
การลดความเสี่ยงในกระบวนการผลิตขวดน้ำในอุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวดในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.

ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ ชลธิรา เหลาเผา ชาญวิทย์ ลาดสมดี และ ปัฐวี หลักคำ (2563). การลดความเสี่ยงในกระบวนการผลิตขวดน้ำในอุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวดในจังหวัดอุบลราชธานี . วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
5
การศึกษาความเป็นไปได้ในทางการตลาดในการตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสยาม.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปลี่ยนโลก” วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรีเจนท์ อุบลราชธานี.
ภีม พรประเสริฐ, เกียรติศักด์ พระเนตร, สุทธิดา การะเวก, ยุทธณรงค์ จงจันทร์ และ อมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2562). การศึกษาความเป็นไปได้ในทางการตลาดในการตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดอุบลราชธานี. ใน..................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปลี่ยนโลก” (323-331). อุบลราชธานี. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสยาม. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
6
รูปแบบด้านการจัดการการผลิตที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดย่อม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสยาม.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปลี่ยนโลก”
ภีม พรประเสริฐ, เมธี พรมศิลา, ธนธัช มั่นคง, ยุทธณรงค์ จงจันทร์ และ อมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2562). รูปแบบด้านการจัดการการผลิตที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดย่อม. ใน..................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปลี่ยนโลก” (343-351). อุบลราชธานี. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสยาม. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
7
การกำหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการภายในของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดการให้บริการในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
อมรรัตน์ พรประเสริฐ, ภีม พรประเสริฐ และปวิณญดา บุญรมย์. (2562). การกำหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการภายในของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดการให้บริการในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2), 59-72. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
8
การกำหนดที่ตั้งศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
Vol. 9 No. 2 (2019): l วารสารศรีวนาลัยวิจัย
อมรรัตน์ พรประเสริฐ, ภีม พรประเสริฐ และเกียรติศักดิ์ พระเนตร. (2562). การกำหนดที่ตั้งศูนย์กระจายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9(2), 15-25. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
9
การศึกษาอัตราส่วนวัตถุดิบที่เหมาะสมต่อคุณสมบัติด้านความแข็งแรงของอิฐมอญ กรณีศึกษากลุ่มชุมชนริมแม่น้ำมูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
Vol. 9 No. 2 (2019): l วารสารศรีวนาลัยวิจัย
อมรรัตน์ พรประเสริฐ และภีม พรประเสริฐ. (2562). การศึกษาอัตราส่วนวัตถุดิบที่เหมาะสมต่อคุณสมบัติด้านความแข็งแรงของอิฐมอญ กรณีศึกษากลุ่มชุมชนริมแม่น้ำมูล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9(2), 81-91. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
10
การกำหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการภายในของ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดการ ให้บริการในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(2). (น. 59-72).
ภีม พรประเสริฐ, อมรรัตน์ พรประเสริฐ และปวิณญดา บุญรมย์. (2562). การกำหนดแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการภายในของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อเตรียมเข้าสู่ตลาดการให้บริการในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิรน, 16(2), 59 – 72. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
11
วิวัฒนาการคุณภาพ

มหาวิทยาลัยสยาม.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11
ภีม พรประเสริฐ และ อมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2562). วิวัฒนาการคุณภาพ. ใน..............................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 (736-743). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
12
แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ

มหาวิทยาลัยสยาม.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11
ภีม พรประเสริฐ, เกียรติศักดิ์ พระเนตร และ อมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2562). แนวคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 11 (745-753). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
13
ความฉลาดทางอารมณ์และความผูกพันองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัททีดับเบิ้ลยูเอเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.
ารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี, 2(1). (น. 41-52).
ภีม พรประเสริฐ, ยุทธณรงค์ จงจันทร์ และ อมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2562). ความฉลาดทางอารมณ์และความผูกพันองค์การของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัททีดับเบิ้ลยูเอเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี, 2(1). 41-52. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
14
การปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐมอญโดยการลดความสูญเปล่ากรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอิฐมอญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. (น. 344-355)
อมรรัตน์ พรประเสริฐ และ ภีม พรประเสริฐ. (2561). การปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐมอญโดยการลดความสูญเปล่ากรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอิฐมอญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ใน ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ) การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” (344-355). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
15
การกำหนดที่ตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เหมาะสมในจังหวัดอุบลราชธานี,” การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2560). การกำหนดที่ตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่เหมาะสมในจังหวัดอุบลราชธานี. ใน................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี“การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร : Research for Foodinnopolis” (402-409). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
16
การศึกษาระดับความเหมาะสมในการประกอบการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี,” การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2560). การศึกษาระดับความเหมาะสมในการประกอบการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการค้าส่งในจังหวัดอุบลราชธานี. ใน................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี“การวิจัยสู่เมืองนวัตกรรมอาหาร : Research for Foodinnopolis” (393-401). กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
17
คุณภาพชีวิตของพระสงค์อาพาธเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(2). (น. 89-100).
ภีม พรประเสริฐ, เกียรติศักดิ์ พระเนตร และอมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2559). คุณภาพชีวิตของพระสงค์อาพาธเรื้อรังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(2). 89-100. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
18
การเปรียบเทียบเจตคติของหัวหน้างานที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(2). (น. 39-53)
ภีม พรประเสริฐ, เจริญ โสภา, ปวิณญดา บุญรมย์ และอมรรัตน์ พรประเสริฐ. (2559). การเปรียบเทียบเจตคติของหัวหน้างานที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(2). 39-53. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
19
การลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิตท่อลำเลียงของเหลวภายในเครื่องยนต์โดยการปรับปรุงอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบมิติ กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ภีม พรประเสริฐ อมรรัตน์ พรประเสริฐ และแดน อุดรพงษ์. (2559). การลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิตท่อลำเลียงของเหลวภายในเครื่องยนต์โดยการปรับปรุงอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบมิติ กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่ง. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัอุบลราชธานี, 6(1), 163-176. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาความเหมาะสมในการสนับสนุนการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในกระบวนการเพาะปลูก ในเขตต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
150,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
28 ก.ย.66  ถึง  29 พ.ค.67 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณ ววน.
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดและการจัดการของเมล็ดกาแฟคั่วพันธ์โรบัสต้าในจังหวัดอุบลราชธานี
410,800.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณ ววน.
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวัตถุดิบกาแฟระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี
459,200.00
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณ ววน.
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2559
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การกำหนดแนวทางการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.58  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2557
ผศ.อมรรัตน์  พรประเสริฐ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันในจังหวัดอุบลราชธานี
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
1,670,000.00
   
Page 1 / 1 Pages