ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : อ. มัลลิกา  บุตรทองทิม

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : ปร.ด.การจัดการ : มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยประยุกต์ ครั้งที่ 4 ประจำปี2565 (NCAR NBU) "นวัตกรรมเปลี่ยนโลก"

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ.

2565
นางมัลลิกา บุตรทองทิม.  (2565).  สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  การประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยประยุกต์ ครั้งที่ 4 ประจำปี2565 (NCAR NBU) "นวัตกรรมเปลี่ยนโลก" 2565 (1)  1
0.20
แสดงข้อมูล...
2
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและที่มีผลต่อการบริหารจัดการกระชังปลาริมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น..
การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 2562 “ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ”
สิริยากร ขันตรีกรม, สุภาภรณ์ หมดหลง, ศศิญา ธุมาลา และมัลลิกา บุตรทองทิม. (2562). เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและที่มีผลต่อการบริหารจัดการกระชังปลาริมน้ำมูลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. ใน ช่อ วายุภักตร์ (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 2562 “ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ” (158-162). ขอนแก่น: วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
3
พฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มัลลิกา บุตรทองทิม, นุชนาฎ ทองนาค, จริยาภรณ์ แสงสุข, เจนจิรา จันทร์แก้ว, และธนัญญา สำเภา. (2562). พฤติกรรมของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพและการบริโภคที่มีผลต่อการส่งเสริมสวัสดิการแห่งรัฐ เขตอำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 6(2), 106-129. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
4
อัตลักษณ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัด อุบลราชธานีกรณีศึกษาธุรกิจนำเที่ยว

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
วารสารสุทธิปริทัศน์. 32(ฉบับพิเศษ เมษายน-มิถุนายน). (น. 223-234).
ศุภกัญญา เกษมสุข, มาลิณี ศรีไมตรี, และวลัยพร สุขปลั่ง. (2561). อัตลักษณ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษาธุรกิจนำเที่ยว. วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 32 (พิเศษ), 223-234. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
5
“Organization Behavior and Management in the 21st Century,”

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 Business Administration National and International Conference: BANIC 2017 Research for Business Innovation and Advancement
2560
Mallikar Budthongtim, Anan Thamchalai, and Suwannee Hongwijit. (2017). “Organization Behavior and Management in the 21st Century,” The 1st Business Administration International Conference: Research for Business Innovation and Advancement, 19th December 2017 Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 276-280. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
6
การรับรู้อัตลักษณ์วัฒนธรรมเส้นทางบุญของนักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2559
มัลลิกา บุตรทองทิม และศุภกัญญา เกษมสุข. (2559). “การรับรู้อัตลักษณ์วัฒนธรรมเส้นทางบุญของนักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี,” ใน: อำไพ ยงกุลวณิช, บรรณาธิการ. ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี; 21 ธันวาคม 2559; อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ. หน้า 328-340. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2567
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อุ่นใจ: ผู้ร่วมวิจัย
อ.สุนิดา ทองโท: ผู้ร่วมวิจัย
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม: ผู้ร่วมวิจัย
การศึกษาความเหมาะสมในการสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ถุกสุขาภิบาลเทศบาลตำบลเขมราฐ
420,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
29 ก.ย.66  ถึง  26 ม.ค.67 เทศบาลตำบลเขมราฐ
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2566
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม: หัวหน้าโครงการวิจัย
การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
13 มี.ค.66  ถึง  30 ก.ย.66 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
470,000.00
   
Page 1 / 1 Pages