ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. ฐิติพร  อุ่นใจ
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.8(1) มกราคม - มิถุนายน 2564, 1-13
8 ก.ย.64
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, ฐิติพร อุ่นใจ และวันวิสา มากดี. (2564). การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตาอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8(1) มกราคม - มิถุนายน , 1-13. TCI2
0.60
แสดงข้อมูล...
2
ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมการตลาดออนไลน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น.
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 6(6), 285-297
23 ธ.ค.63
ฐิติพร อุ่นใจ และวันวิสา มากดี. (2563). ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมการตลาดออนไลน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 6(6), 285-297.TCI2
0.60
แสดงข้อมูล...
3
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 16 (2), (322-330).
1 ก.ค.62
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, ฐิติพร อุ่นใจ, วันวิสา มากดี และเกรียงไกร ดำรงสกุล. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 16 (2), 322-330.TCI1
0.80
แสดงข้อมูล...
4
แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, 12 (2), 171-180.
1 ก.ค.60
อัยรดา พรเจริญ และฐิติพร อุ่นใจ. (2560). แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, 12 (2), 171-180.TCI1
0.80
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.วันวิสา  มากดี : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจาก ผลพลอยได้จากการชำแหละเนื้อโคของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร
550,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 ถึง  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2559
ผศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ : ผู้ร่วมวิจัย
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  30 มี.ค.60 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2562
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.วันวิสา  มากดี : ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.62  ถึง  23 ก.ย.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2562
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ : หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.วันวิสา  มากดี : ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายดิจิตอลของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
312,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.62  ถึง  30 ก.ย.63 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
937,000.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2559 1 25,000.00
2562 2 362,000.00
2564 1 550,000.00