ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. ฐิติพร  อุ่นใจ

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ด.การจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
อีเมล์ : thitiphon.u@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, 19(1) (มกราคม-เมษายน 2567), 107-116.
สุรีวัลย์ ทาวะรัตน์, ฐิติพร อุ่นใจ, และอัยรดา พรเจริญ. (2567). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 19 (1) มกราคม-เมษายน, 107-116. สุรีวัลย์ ทาวะรัตน์, ฐิติพร อุ่นใจ, และอัยรดา พรเจริญ.  (2567).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ 19 (1)  มกราคม-เมษายน 2567
0.60
แสดงข้อมูล...
2
The implication of audio-visual materials for enhancing student’s language skills near border area of Thailand

Social Science Journal.
Social Science Journal, 13(2), 4879–4887
2566
Sutthikun, W., Poramatworachote, P., Unchai, T., & Ketsiri, P..  (2023).  The implication of audio-visual materials for enhancing student’s language skills near border area of Thailand.  Social Science Journal 13 (2)  4879–4887
1.00
แสดงข้อมูล...
3
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จํากัด

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น.
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 8(12), 269-282.
2565
สรัญญา ณิศาณฐมณ ฐิติพร อุ่นใจ และประนอม คําผา.  (2565).  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จํากัด.  วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 8 (12)  269-282
0.60
แสดงข้อมูล...
4
กลยุทธ์การตลาดและการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในยุค Post Covtd-19”.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในยุค Post Covtd-19” (62-65)
2565
กันตภณ หลอดโสภา ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ และฐิติพร อุ่นใจ.  (2565).  กลยุทธ์การตลาดและการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในยุค Post Covtd-19” 5 (1)  62-65
0.20
แสดงข้อมูล...
5
The impact of giants tech on media industries in digital economy pre- and post-COVID-19 pandemic

International Journal of Health Sciences.
International Journal of Health Sciences, 6(S6), 1073–1084.
2565
Sutthikun, W., Yamkamang, T., Thapo, R., Vorraboot, P., & Unchai, T..  (2022).  The impact of giants tech on media industries in digital economy pre- and post-COVID-19 pandemic.  International Journal of Health Sciences 6 (S6)  1073–1084
1.00
แสดงข้อมูล...
6
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

วารสารวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
วารสารวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 6(1) มกราคม – มิถุนายน, 188-206.
2565
ชีวารัตน์ ปิมแปง อัยรดา พรเจริญ และฐิติพร อุ่นใจ.  (2565).  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5.  วารสารวารสารวิชาการมนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ุ6 (1)  188-206
0.60
แสดงข้อมูล...
7
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายดิจิทัลของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 16(1), 231-241.
2565
ฐิติพร อุ่นใจ และวันวิสา มากดี.  (2565).  การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายดิจิทัลของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 16 (1)  231-241
0.80
แสดงข้อมูล...
8
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.8(1) มกราคม - มิถุนายน 2564, 1-13
2564
อนันต์ สุนทราเมธากุล, ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, ฐิติพร อุ่นใจ และวันวิสา มากดี. (2564). การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตาอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8(1) มกราคม - มิถุนายน , 1-13. TCI2 .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
9
ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมการตลาดออนไลน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น.
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 6(6), 285-297
2563
ฐิติพร อุ่นใจ และวันวิสา มากดี. (2563). ทัศนคติ ความไว้วางใจ และส่วนประสมการตลาดออนไลน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 6(6), 285-297.TCI2 .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
10
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 16 (2), (322-330).
2562
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, ฐิติพร อุ่นใจ, วันวิสา มากดี และเกรียงไกร ดำรงสกุล. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 16 (2), 322-330.TCI1 .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
11
แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, 12 (2), 171-180.
2560
อัยรดา พรเจริญ และฐิติพร อุ่นใจ. (2560). แนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, 12 (2), 171-180.TCI1 .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ : หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: ผู้ร่วมวิจัย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการจดบันทึก (มุขปาฐะ) ด้านการรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคอีสาน
1,000,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
11 ก.พ.66  ถึง  11 ต.ค.66 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2566
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: ผู้ร่วมวิจัย
สำรวจและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการจดบันทึก (มุขปาฐะ) ด้านการรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ภาคอีสาน
10,000,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
11 ก.พ.66  ถึง  11 ต.ค.66 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.วันวิสา  มากดี : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจาก ผลพลอยได้จากการชำแหละเนื้อโคของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร
550,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2559
รศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ : ผู้ร่วมวิจัย
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  30 มี.ค.60 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2562
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.ภิมภ์วิมล  ปรมัตถ์วรโชติ: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.วันวิสา  มากดี : ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.62  ถึง  23 ก.ย.63 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2562
ผศ.ดร.ฐิติพร  อุ่นใจ : หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.วันวิสา  มากดี : ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายดิจิตอลของกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
312,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.62  ถึง  30 ก.ย.63 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
11,937,000.00
   
Page 1 / 1 Pages