ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. วลัยพร  สุขปลั่ง

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : ปร.ด.การพัฒนาองค์การและการ จัดการสมรรถนะของมนุษย์ : มหาวิทยาลัยบูรพา
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อีเมล์ : walaiporn.s@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท ซีบี เอฟ ฟาร์มา จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

.

2566
สมไชย หงสะหวาด วลัยพร สุขปลั่ง และกิตติมา จึงสุวดี.  (2566).  คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท ซีบี เอฟ ฟาร์มา จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.  วารสารมจร. อุบลปริทรรศน์ 8 (1)  181-190
0.60
แสดงข้อมูล...
2
คุณลักษณะที่เหมาะสมและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของแชมพูออร์แกนิคในจังหวัดอุบลราชธานี

.
วารสารการจัดการและการพัฒนา, 10(2), 67-82.
2567
อัญญาณี อดทน และวลัยพร สุขปลั่ง.  (2566).  คุณลักษณะที่เหมาะสมและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของแชมพูออร์แกนิคในจังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารการจัดการและการพัฒนา 10 (2)  67-82
0.60
แสดงข้อมูล...
3
การปรับตัวที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 ของบุคลากรโรงพยาบาลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 20 ฉบับที่ 89
2566
อนันต์เทพ รวมสา วลัยพร สุขปลั่ง และ อัยรดา พรเจริญ..  (2566).  การปรับตัวที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19 ของบุคลากรโรงพยาบาลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 20 (89)  13-23
0.60
แสดงข้อมูล...
4
กระบวนการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
วลัยพร สุขปลั่ง และอัญญาณี อดทน. (2564). กระบวนการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ, 9(3), 62-67.
2564
ลัยพร สุขปลั่ง และอัญญาณี อดทน.  (2564).  กระบวนการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารนวัตกรรมการบริหารและการจัดการ 9 (3)  62-67
0.60
แสดงข้อมูล...
5
A Digital Age Communication and Work Efficiency of Government Sectors in Ubon Ratchani Province.

Ubon Ratchathani Rajabhat University.
Walaiporn, S. (2021). A Digital Age Communication and Work Efficiency of Government Sectors in Ubon Ratchani Province. UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University. 1(3). 21-36.
2565
Walaiporn, S. .  (2021).  A Digital Age Communication and Work Efficiency of Government Sectors in Ubon Ratchani Province. .  UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University 1 (3)  21-36
0.40
แสดงข้อมูล...
6
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา การตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจส้รางสรรค์ด้านการเกษตรของบ้านหนองขอน ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
2563
อัญญาณี อดทน และวลัยพร สุขปลั่ง. (2563). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา การตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจส้รางสรรค์ด้านการเกษตรของบ้านหนองขอน ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7(2), 197-212. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
7
Thai Restaurant Opportnmity in Phnom Penh

Bangkok: Dhurakij Pundit University.
Proceeding of the International Conference in Business Innovation (ICBI 2019)
2562
Laongnuan,T., Khuanrudee. H., Somchob, P., Sookplung, W.,Chotivanich, P. and Sutthikul, W. (2019). Thai Restaurant Opportnmity in Phnom Penh. In Leela Tiangsoongnern (Ed.), Proceeding of the International Conference in Business Innovation (ICBI 2019) 25th – 27thJuly 2019 Dhurakij Pundit University. (pp. 274-281). Bangkok: Dhurakij Pundit University. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
8
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
2562
ธรรมรักษ์ ละอองนวล, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, อำไพ ยงกุลวณิช, และวลัยพร สุขปลั่ง. (2562). พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์. วารสารการจัดการและการพัฒนา, 6(1), 97-118. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
9
โอกาสทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการร้านอาหารในกรุงพนมเปญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
2562
ธรรมรักษ์ ละอองนวล, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, พิมุกต์ สมชอบ, วลัยพร สุขปลั่ง และวิรัญญา สุทธิกุล. โอกาสทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการร้านอาหารในกรุงพนมเปญ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12(2), 1-21. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
10
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ำตกแก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
2562
วลัยพร สุขปลั่ง, ศุภกัญญา เกษมสุข และอัญญานี อดทน. (2562). บทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ำตกแก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(1), 79-96. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
11
องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานภาคเอกชน

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0.
2561
อดุลยเดช ตันแก้ว, วลัยพร สุขปลั่ง, ชัยภัทร โกศัลวิตร และอรสุดา ตันแก้ว. (2561). องค์ประกอบคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานภาคเอกชน. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” (303-312). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
12
อัตลักษณ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษาธุรกิจนำเที่ยว

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 32 (พิเศษ) (เมษายน-มิถุนายน 2561). หน้า 223-234.
ศุภกัญญา เกษมสุข, มาลิณี ศรีไมตรี, และวลัยพร สุขปลั่ง. (2561). อัตลักษณ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษาธุรกิจนำเที่ยว. วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 32 (พิเศษ), 223-234. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
13
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมธีภวัต สิทธิกุล และวลัยพร สุขปลั่ง. (2560). แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (439-445). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
14
องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การและความจงรักภักดี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศราวุฒิ บุญทวี และวลัยพร สุขปลั่ง. (2560). องค์ประกอบของบรรยากาศองค์การและความจงรักภักดี. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (397-405). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
15
“Essential Skills of Human Resource Management in Thailand 4.0

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
The 1st Business Administration International Conference: Research for Business Innovation and Advancement,
2560
walaiporn Sookplung, and Kornbongkoat Sararat. (2017). “Essential Skills of Human Resource Management in Thailand 4.0,” The 1st Business Administration International Conference: Research for Business Innovation and Advancement, 19th December 2017 Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 252-256 .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
16
ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี,” ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดนัยศักดิ์ นาจำปา และวลัยพร สุขปลั่ง. (2560). ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี. ใน ……..(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0.” (………..). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
17
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองกำกับการ 5 กองบัญชาการตำรวจรถไฟ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศิริศักดิ์ สมบัติ และวลัยพร สุขปลั่ง. (2560). แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองกำกับการ 5 กองบัญชาการตำรวจรถไฟ. ใน ……..(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0.” (………..). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
18
คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์ผู้สอนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันวิสา มากดี และวลัยพร สุขปลั่ง. (2560). คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์ผู้สอนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ.ใน ……..(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0.” (………..). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
19
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อรทัย จิระมณี และวลัยพร สุขปลั่ง. (2560). “ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลอำนาจเจริญ. ใน ……..(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0.” (………..). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
20
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อรวรรณ พระคุณเลิศ และวลัยพร สุขปลั่ง. (2560). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี. ใน ……..(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ราชภัฏวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0.” (………..). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
21
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โซน2 จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วลัยพร สุขปลั่ง และพัชรี อมรสิน. (2559). สมรรถนะในการปฏิบัติงานของลูกจ้าง กลุ่มการพยาบาลโรงพยบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โซน2 จังหวัดอุบลราชธานี. ในอำไพ ยงกุลวณิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ” (178-189). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
22
การพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วลัยพร สุขปลั่ง, กนกวรรณ พลเทพ, จริยา กิ่งโพธิ์, จุรีรัตน์ จันทาทอง, รุ่งฤดี เทพวงศ์, และศิริศักดิ์ สารบาล. (2559). การพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่องค์การที่มีสมรรถนะสูง. ในอำไพ ยงกุลวณิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ” (215-229). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
23
การสรรหาและการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิรินดา สุทธิพรม, วลัยพร สุขปลั่ง, และอดุลยเดช ตันแก้ว. (2559). การสรรหาและการคัดเลือกแรงงานต่างด้าวขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี. ในอำไพ ยงกุลวณิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ” (160-168). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
24
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ำตกแก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วลัยพร สุขปลั่ง, ศุภกัญญา เกษมสุข และ อัญญาณี อดทน. (2562). บทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ำตกแก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(1), 79-96. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.อัญญาณี  อดทน : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง: ผู้ร่วมวิจัย
กิจกรรมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ)
240,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
8 ธ.ค.66  ถึง  15 พ.ค.67 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2566
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาปลานิลแดดเดียวทอดพร้อมบริโภค
680,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ม.ย.66  ถึง  1 พ.ค.67 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2560
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง: หัวหน้าโครงการวิจัย
บทบาทขององค์กรภาครัฐต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในจังหวัดอุบลราชธานี (ระยะที่ 1)
414,600.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
1,334,600.00
   
Page 1 / 1 Pages