ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. วันวิสา  มากดี

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ม.บริหารธุรกิจ , บธ.ม.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น,.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 16 (2), (322-330).
ภิมภ์วิมล ปรมัตถ์วรโชติ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, ฐิติพร อุ่นใจ, วันวิสา มากดี และเกรียงไกร ดำรงสกุล. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นแซด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 16 (2), 322-330. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
2
การจัดการขยะชุมชนกับอนาคตสีเขียวของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 5(2), ก155-196.
อดุลเดช ตันแก้ว, วิรินดา สุทธิพรม, โชฒกามาศ พลศรี และวันวิสา มากดี (2561). การจัดการขยะชุมชนกับอนาคตสีเขียวของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. อุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 5(2), 155-196. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
ผศ.วันวิสา  มากดี : หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.อ.เอมีลี่  เวสท์บรุค: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
ผศ.วันวิสา  มากดี : หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
40,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ผศ.วันวิสา  มากดี : หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ย้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2562
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจ เชิงสร้างสรรค์.
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2 ก.ย.62  ถึง  3 ส.ค.63 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
145,000.00
   
Page 1 / 1 Pages