ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. ศุภกัญญา  เกษมสุข

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ด.การจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อีเมล์ : supakanya.k@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1317

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
The indluence of the work environment and participatory management on work efficiency through the motivation of personnel within the office of the parmanent secretary for education and the operational jurisdiction of educational service area office region 14

Ubon Ratchathani.

2567
นันทิยา ปัฐพี, รศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ, ผศ.ดร.ศุภกัญญา เกษมสุข.  (2567).  The indluence of the work environment and participatory management on work efficiency through the motivation of personnel within the office of the parmanent secretary for education and the operational jurisdiction of educational service area office region 14.  ฺ๊UBRU International Journal Vol.4 (No.2 (May-August 2024))  -
1.00
แสดงข้อมูล...
2
คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี.

2567
ชญาภา วังรัตนาศิริกุล, ผศ.ดร.ศุภกัญญา เกษมสุข, รศ.ดร.ประนอม คำผา.  (2567).  คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 19 (ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2567))  -
0.60
แสดงข้อมูล...
3
การวิเคราะห์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.

-.
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร
2565
ศุภกัญญา เกษมสุข, อโณทัย หาระสาร, ธรรมวิมล สุขเสริม. .  (2565).  การวิเคราะห์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย..  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร 10 (1)  268-280
0.60
แสดงข้อมูล...
4
การพัฒนาศักยภาพเพื่่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่หลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
โชฒกามาศ พลศรี, ศุภกัญญา เกษมสุข และ รัตนภรณ์ แซ่ลี้. (2563). การพัฒนาศักยภาพเพื่่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่หลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารแปรรูป กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงปลาตะเพียนบ้านคำครตา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 13(2), 87-98. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
5
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ำตกแก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
2562
วลัยพร สุขปลั่ง, ศุภกัญญา เกษมสุข และอัญญานี อดทน. (2562). บทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่น้ำตกแก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(1), 79-96. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
6
อัตลักษณ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษาธุรกิจนำเที่ยว

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 32 (พิเศษ) (เมษายน-มิถุนายน 2561). หน้า 223-234.
ศุภกัญญา เกษมสุข, มาลิณี ศรีไมตรี, และวลัยพร สุขปลั่ง. (2561). อัตลักษณ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษาธุรกิจนำเที่ยว. วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 32 (พิเศษ), 223-234. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
7
การประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
นลินี ทองประเสริฐ และ ศุภกัญญา เกษมสุข. (2561). การประเมินผลการดำเนินงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารศรีวนาลัยวิจัย, 8(1), 39-47. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
8
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Generation Z ในศตวรรษที่ 21

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศุภกัญญา เกษมสุข และพชรพล ผาลีพัฒน์. (2560). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Generation Z ในศตวรรษที่ 21, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ" (62-68). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
9
การรับรู้อัตลักษณ์วัฒนธรรมเส้นทางบุญของนักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มัลลิกา บุตรทองทิม และศุภกัญญา เกษมสุข. (2559). การรับรู้อัตลักษณ์วัฒนธรรมเส้นทางบุญของนักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี, ใน อำไพ ยงกุลวณิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ" (328-340). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ไชยสัตย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ. ว่าที่ รต.หญิง ดร. เกศินี จันทรโสภณ: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.ศุภกัญญา  เกษมสุข: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.โชฒกามาศ พลศรี : ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.พิมุกต์  สมชอบ: ผู้ร่วมวิจัย
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: ผู้ร่วมวิจัย
รศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ: ผู้ร่วมวิจัย
กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมผลไม้และผักแปรรูป จังหวัดศรีสะเกษ ปี 3 และกิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ) จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 3 (ระยะที่ 2) ภายใต้โครงการ 3.2-2 การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม.
236,400.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.66  ถึง  10 ส.ค.66 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2566
ผศ.ดร.ศุภกัญญา  เกษมสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.วิลารักข์ อ่อนสีบุตร: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.โชฒกามาศ พลศรี : ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ ภายหลังสถานการณ์โควิด 19.
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
16 มี.ค.66  ถึง  15 มี.ค.67 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2559
ผศ.ดร.ศุภกัญญา  เกษมสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนานโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี : กรณีธุรกิจนำเที่ยว
413,775.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
700,175.00
   
Page 1 / 1 Pages