ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. มาลินี  ศรีไมตรี

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ด.การจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อีเมล์ : malinee.s@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1300

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพัฒนาลาวภายใต้การบริหารของกลุ่มยริษัทเจริญเซกองพลังงาน (CSE)

.
วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์.ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2566
2566
มะหานะคอน สะหงวนวง, มาลิณี ศรีไมตรี และอัยรดา พรเจริญ.  (2566).  แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพัฒนาลาวภายใต้การบริหารของกลุ่มยริษัทเจริญเซกองพลังงาน (CSE).  วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ 8 (2)  289-302
0.60
แสดงข้อมูล...
2
คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุค New Normal ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

.
วารสารศรีวนาลัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565
2565
พรชัย วีระนันทาเวทย์, มาลิณี ศรีไมตรี และหทัยรัตน์ ควรรู้ดี.  (2565).  คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์ในยุค New Normal ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารศรีวนาลัย 12 (2)  37-49
0.60
แสดงข้อมูล...
3
อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาราชภัฏเขตอีสานใต้ กรณีศึกษา : การปฏิบัติงานที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1/2566
2566
มาลิณี ศรีไมตรี, ปิยกนิฎฐ์ โชติวนิช และวิลารักข์ อ่อนสีบุตร.  (2566).  อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาราชภัฏเขตอีสานใต้ กรณีศึกษา : การปฏิบัติงานที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.  วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 15 (1)  154-178
1.00
แสดงข้อมูล...
4
Human resource management and operational efficiency of city hall personnel in northeastern region of Thailand during pandemic crisis.

-.
International Journal of Health Sciences,6(S9), 186–195.
2565
Srimaitree, M., & Piyaratmanon, W. .  (2022.).  Human resource management and operational efficiency of city hall personnel in northeastern region of Thailand during pandemic crisis..  International Journal of Health Sciences. 6(S9), (-)  186–195.
1.00
แสดงข้อมูล...
5
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี.

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 (BANIC 2022); 19 สิงหาคม 2565; อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 (BANIC 2022); 19 สิงหาคม 2565; อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี: หน้า 459-469.
2565
มาลิณี ศรีไมตรี, วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์, วิลารักข์ อ่อนสีบุตร และศุภกัญญา เกษมสุข. .  (2565).  ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี. .  การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2565 BANIC 2022 (19 สิงหาคม 2565)  459-469.
0.20
แสดงข้อมูล...
6
Good Governance Principles and Implementation on Operational Efficiency of a Village Fund in Rural Communities of Thailand on Post-Covid19 Pandemic.

-.
IJHS 2022
2565
Khuanrudee, H., Srimaitree, M. and Sutthikun, W..  (2022).  Good Governance Principles and Implementation on Operational Efficiency of a Village Fund in Rural Communities of Thailand on Post-Covid19 Pandemic..  IJHS 2022 . ((Special issue VI))  7036-7046
1.00
แสดงข้อมูล...
7
An Obligation in Developing Accounting Knowledge of Personnel in Provincial Administrative Organization

.
Journal of Positive School Psychology/Vol.6 No.6
2565
Sutthikun, W., Khuanrudee, H., & Srimaitree, M..  (2022).  An Obligation in Developing Accounting Knowledge of Personnel in Provincial Administrative Organization..  Journal of Positive School Psychology. Vol.6 (No.6)  290-297
1.00
แสดงข้อมูล...
8
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)
2565
หทัยรัตย์ ควรรู้ดี, มาลิณี ศรีไมตรี และอรวรรณ ตามสีวัน.  (2565).  การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1)  13-23
0.60
แสดงข้อมูล...
9
Human Resource Management Satisfaction in Warin Chamrap Municipality, Ubon Ratchathani Province.

The 3RD International conference on Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat University, Thailand and NIVCMR at Mandalay University of Distance Education, Myanmar. .
Proceedings of International conference on Humanities and Social Sciences 2022.
2565
Srimaitree, M., .  (2022).  Human Resource Management Satisfaction in Warin Chamrap Municipality, Ubon Ratchathani Province..  The 3RD International conference on Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat University, Thailand and NIVCMR at Mandalay University of Distance Education, Myanmar. - (-)  -
0.40
แสดงข้อมูล...
10
Employee Work Satisfaction in the Office of Social Development and Human Security in Ubon Ratchathani Province

Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand.
Proceedings of International conference on Humanities and Social Sciences 2021.
Srimaitree, M. (2021). Employee Work Satisfaction in the Office of Social Development and Human Security in Ubon Ratchathani Province. The 4th Humanities and Social Sciences Research Promotion Network National and International Conference 2021. at Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand. Srimaitree, S. .  (2020).  Employee Work Satisfaction in the Office of Social Development and Human Security in Ubon Ratchathani Province.  4th Humanities and Social Sciences Research Promotion Network National and International Conference - (-)  -
0.40
แสดงข้อมูล...
11
CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MANUFACTURING) IN LOWER NORTHEASTERN REGION 2

Mahachulalongkornrajavidyalaya University..
Proceedings of International and National Academic Conference 2021 of Graduate School, MCU. "Buddhism: Integrating with Modern Sciences to Mental and Social Development”
2564
Malinee Srimaitree. (2021). CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MANUFACTURING) IN LOWER NORTHEASTERN REGION 2. Proceedings of International and National Academic Conference 2021 of Graduate School, MCU. "Buddhism: Integrating with Modern Sciences to Mental and Social Development” (105-112). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
12
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2)

.
วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 109 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2563
มาลิณี ศรีไมตรี. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2). วารสารสุทธิปริทัศน์, 34(109), 97-109. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
13
อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การที่่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2)

.
Journal of HRintelligence ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
มาลิณี ศรีไมตรี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และสุภาวดี ขุนทองจันทร์. (2562). อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. วารสาร HR intelligence มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 14(1), 45-67. .  ().  () 
1.00
แสดงข้อมูล...
14
อัตลักษณ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษาธุรกิจนำเที่ยว (IDENTITY AND CULTURAL TOURISM BUSINESS MODEL FOR PILGRIMAGE IN UBON RATCHATHANI PROVINCE: A CASE OF TOUR BUSINESS)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ
2561
ศุภกัญญา เกษมสุข, มาลิณี ศรีไมตรี และวลัยพร สุขปลั่ง. (2561). อัตลักษณ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษาธุรกิจนำเที่ยว (IDENTITY AND CULTURAL TOURISM BUSINESS MODEL FOR PILGRIMAGE IN UBON RATCHATHANI PROVINCE: A CASE OF TOUR BUSINESS). วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 32(พิเศษ), 223-232 .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
15
การบริหารจัดการคนเก่งขององค์กรในศตวรรษที่ 21

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ถิ ถุย ยุง เหงียน, มาลิณี ศรีไมตรี, และวรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์. (2560). การบริหารจัดการคนเก่งขององค์กรในศตวรรษที่ 21” ใน ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (34-42). อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
16
Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior.

Frankfurt Germany: Germany..
Proceedings of the 149th International Conference on International Academy of Science Technology “Engineering and Management”
2561
Malinee Srimaitri, Piyakanit Chotivanich and Supawadee Khunthongchan. (2018). Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior. Proceedings of the 149th International Conference on International Academy of Science Technology “Engineering and Management” (19-22). Frankfurt Germany: Germany. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
17
ต้นทุนและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยการจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวและการจ้างแรงงานของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 (12), (2560): 43-55.
สุภาวดี ขุนทองจันทร์, มาลิณี ศรีไมตรี, และวิลารักข์ อ่อนสีบุตร. (2560). ต้นทุนและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยการจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวและการจ้างแรงงานของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6(12), 43-55. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
18
การพัฒนาช่องทางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม

มทร.อีสาน.
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(2), (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560): 1-8.
ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, ธวมินทร์ เครือโสม, นิภา ชุณหภิญโญกุล และมาลิณี ศรีไมตรี. (2560). การพัฒนาช่องทางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 4(2), 1-8. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
19
กลยุทธ์การบริหารความแตกต่างของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
วารสารการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 9, 3 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560): 277-288.
มาลิณี ศรีไมตรี. (2560). กลยุทธ์การบริหารความแตกต่างของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ. วารสารการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 9(3), 277-288. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
20
การพัฒนากิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสารเชิงนวัตกรรม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 5, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560): 215-239.
มาลิณี ศรีไมตรี และนิภา ชุณหภิญโญกุล. (2560). การพัฒนากิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสารเชิงนวัตกรรม. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 5(2), 215-239. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
21
การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

.
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย. 11, 2(กรกฎาคม-ธันวาคม): 53-65.
มาลิณี ศรีไมตรี. (2559). การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, 11(2), 53-65. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
22
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
วารสารปัญญาภิวัฒน์. 8(ฉบับพิเศษ): 259-272.
มาลิณี ศรีไมตรี และ ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช. (2559). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 8(ฉบับพิเศษ), 259-272. .  ().  () 
1.00
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2560
ผศ.ดร.มาลินี  ศรีไมตรี: หัวหน้าโครงการวิจัย
ต้นทุนและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยการจ้างรถเกี่ยวข้าวและการจ้างแรงงานของเกษตรกร 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
402,690.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2559
ผศ.ดร.มาลินี  ศรีไมตรี: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนานโยบายด้านรูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.58  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
802,690.00
   
Page 1 / 1 Pages