ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. มาลินี  ศรีไมตรี
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อีเมล์ : malinee.s@ubru.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1300
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
Employee Work Satisfaction in the Office of Social Development and Human Security in Ubon Ratchathani Province

At Ramkhamhaeng university, Bangkok, Thailand.
Society Humanities and Social Science Research Promotion Network National and International Conference (SHSRN 2021), 15 October 2021, Ramkhamhaeng university, Bangkok, Thailand
10 ต.ค.64
Srimaitree, M., Deenan, A., Jaikhong, A., Sangthong, T.,Matthapha, T., Sochada, P., Wotthong, A. (2021). Employee Work Satisfaction in the Office of Social Development and Human Security in Ubon Ratchathani Province. Society Humanities and Social Science Research Promotion Network National and International Conference (SHSRN 2021), 15 October 2021, Ramkhamhaeng university, Bangkok, Thailand.
0.40
แสดงข้อมูล...
2
CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MANUFACTURING) IN LOWER NORTHEASTERN REGION 2

Mahachulalongkornrajavidyalaya University..
Proceedings of International and National Academic Conference 2021 of Graduate School, MCU. "Buddhism: Integrating with Modern Sciences to Mental and Social Development”
27 มิ.ย.64
Malinee Srimaitree. (2021). CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR OF EMPLOYEES IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MANUFACTURING) IN LOWER NORTHEASTERN REGION 2. Proceedings of International and National Academic Conference 2021 of Graduate School, MCU. "Buddhism: Integrating with Modern Sciences to Mental and Social Development” (105-112). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
0.40
แสดงข้อมูล...
3
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2)

.
วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 109 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2563
2 มี.ค.63
มาลิณี ศรีไมตรี. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2). วารสารสุทธิปริทัศน์, 34(109), 97-109.
0.60
แสดงข้อมูล...
4
อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การที่่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2)

.
Journal of HRintelligence ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
1 มิ.ย.62
มาลิณี ศรีไมตรี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และสุภาวดี ขุนทองจันทร์. (2562). อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. วารสาร HR intelligence มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 14(1), 45-67.
1.00
แสดงข้อมูล...
5
อัตลักษณ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษาธุรกิจนำเที่ยว (IDENTITY AND CULTURAL TOURISM BUSINESS MODEL FOR PILGRIMAGE IN UBON RATCHATHANI PROVINCE: A CASE OF TOUR BUSINESS)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปีที่ 32 ฉบับพิเศษ
1 ม.ย.61
ศุภกัญญา เกษมสุข, มาลิณี ศรีไมตรี และวลัยพร สุขปลั่ง. (2561). อัตลักษณ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางบุญในจังหวัดอุบลราชธานี กรณีศึกษาธุรกิจนำเที่ยว (IDENTITY AND CULTURAL TOURISM BUSINESS MODEL FOR PILGRIMAGE IN UBON RATCHATHANI PROVINCE: A CASE OF TOUR BUSINESS). วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 32(พิเศษ), 223-232
0.80
แสดงข้อมูล...
6
การบริหารจัดการคนเก่งขององค์กรในศตวรรษที่ 21

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19 ธ.ค.60
ถิ ถุย ยุง เหงียน, มาลิณี ศรีไมตรี, และวรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์. (2560). การบริหารจัดการคนเก่งขององค์กรในศตวรรษที่ 21” ใน ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (34-42). อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
7
Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior.

Frankfurt Germany: Germany..
Proceedings of the 149th International Conference on International Academy of Science Technology “Engineering and Management”
1 ธ.ค.60
Malinee Srimaitri, Piyakanit Chotivanich and Supawadee Khunthongchan. (2018). Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior. Proceedings of the 149th International Conference on International Academy of Science Technology “Engineering and Management” (19-22). Frankfurt Germany: Germany.
0.40
แสดงข้อมูล...
8
ต้นทุนและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยการจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวและการจ้างแรงงานของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 (12), (2560): 43-55.
1 ก.ค.60
สุภาวดี ขุนทองจันทร์, มาลิณี ศรีไมตรี, และวิลารักข์ อ่อนสีบุตร. (2560). ต้นทุนและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยการจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวและการจ้างแรงงานของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6(12), 43-55.
0.60
แสดงข้อมูล...
9
การพัฒนาช่องทางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม

มทร.อีสาน.
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(2), (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560): 1-8.
1 ก.ค.60
ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, ธวมินทร์ เครือโสม, นิภา ชุณหภิญโญกุล และมาลิณี ศรีไมตรี. (2560). การพัฒนาช่องทางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 4(2), 1-8.
0.60
แสดงข้อมูล...
10
กลยุทธ์การบริหารความแตกต่างของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
วารสารการจัดการปัญญาภิวัฒน์. 9, 3 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560): 277-288.
1 ก.ค.60
มาลิณี ศรีไมตรี. (2560). กลยุทธ์การบริหารความแตกต่างของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ. วารสารการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 9(3), 277-288.
0.80
แสดงข้อมูล...
11
การพัฒนากิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสารเชิงนวัตกรรม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 5, 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2560): 215-239.
1 พ.ค.60
มาลิณี ศรีไมตรี และนิภา ชุณหภิญโญกุล. (2560). การพัฒนากิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสารเชิงนวัตกรรม. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 5(2), 215-239.
0.60
แสดงข้อมูล...
12
การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

.
วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย. 11, 2(กรกฎาคม-ธันวาคม): 53-65.
1 ก.ค.59
มาลิณี ศรีไมตรี. (2559). การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, 11(2), 53-65.
0.80
แสดงข้อมูล...
13
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์.
วารสารปัญญาภิวัฒน์. 8(ฉบับพิเศษ): 259-272.
1 ก.ค.59
มาลิณี ศรีไมตรี และ ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช. (2559). พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 8(ฉบับพิเศษ), 259-272.
1.00
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2560
ผศ.ดร.มาลินี  ศรีไมตรี: หัวหน้าโครงการวิจัย
ต้นทุนและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยการจ้างรถเกี่ยวข้าวและการจ้างแรงงานของเกษตรกร 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
402,690.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2559
ผศ.ดร.มาลินี  ศรีไมตรี: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนานโยบายด้านรูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.58  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
802,690.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2559 1 400,000.00
2560 1 402,690.00