ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : อ. ภราดา บุญรมย์
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อีเมล์ : parada.b@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 2075
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การเป็นผู้ประกอบการ และส่วนประสมการตลาดทางการตลาดที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตเกษตรอินทรีย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี. 9(1) มกราคม-มิถุนายน, 36-46.
ภราดา บุญรมย์, พนิดา พุ่มเพ็ชร, วิภาพร พาที และวราภรณ์ เผ่าหอม. (2563). การเป็นผู้ประกอบการ และส่วนประสมการตลาดทางการตลาดที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตเกษตรอินทรีย์ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี. 9(1), 36-46. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
2
การบริหารจัดการที่มีผลต่อความอยู่รอดของร้านโชว์ห่วยในยุคดิจิทัล เขตจังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 2562 “ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ”
ภราดา บุญรมย์. (2562). การบริหารจัดการที่มีผลต่อความอยู่รอดของร้านโชห่วยในยุคดิจิทัลเขตจังหวัดอุบลราชธานี. ใน ช่อ วายุภักตร์ (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 2562 “ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ” (48-52). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การบริหารจัดการที่มีผลต่อความอยู่รอดของร้านโชว์ห่วยในยุคดิจิทัล เขตจังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 2562 “ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ”
ภราดา บุญรมย์. (2562). การบริหารจัดการที่มีผลต่อความอยู่รอดของร้านโชห่วยในยุคดิจิทัลเขตจังหวัดอุบลราชธานี. ใน ช่อ วายุภักตร์ (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 2562 “ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ” (48-52). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
อ.ภราดา บุญรมย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ภราดา บุญรมย์.การพัฒนารูปแบบการตลาดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการตลาดและการท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชนข้าวเหนียวเขาวง จังหวัดยโสธร
35,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
29 ต.ค.62  ถึง  29 ต.ค.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2562
อ.ภราดา บุญรมย์: หัวหน้าโครงการวิจัย
-ภราดา บุญรมย์(2562).การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการตลาดบนเครือข่ายสังคม เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการตลาดและการท่องเที่ยว เศรษฐกิจชุมชนข้าวเหนียวเขาวง จังหวัดยโสธร: งบรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562.
35,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
29 มี.ค.62  ถึง  29 มี.ค.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
70,000.00
   
Page 1 / 1 Pages