ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. วิลารักข์ อ่อนสีบุตร

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ม.บริหารธุรกิจ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อีเมล์ : wilaruk.o@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1314

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
แนวทางการสร้างเสริมความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้

มหาวิทยาลับราชภัฏนครราชสีมา.
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลับราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 14 ฉบับที่ 3
2563
สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ, วิลารักข์ อ่อนสีบุตร และรุ่งทิวา พลแสน. (2563). แนวทางการสร้างเสริมความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลับราชภัฏนครราชสีมา. 14(3): 28-42. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
2
แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0”
2561
อดุลยเดช ตันแก้ว, สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ วิลารักข์ อ่อนสีบุตร และชัยภัทร โกศัลวิตร. (2561). แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐ. ใน ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” (283-293). อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
3
แนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้จากปัจจัยเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
2561
สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ, วิลารักข์ อ่อนสีบุตร และโชฒกามาศ พลศรี. (2561). แนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้จากปัจจัยเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสนับสนุน. วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 16(1), 83-100. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
4
ต้นทุนและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยการจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวและการจ้างแรงงานของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 (12), (2560): 43-55.
สุภาวดี ขุนทองจันทร์, มาลิณี ศรีไมตรี, และวิลารักข์ อ่อนสีบุตร. (2560). ต้นทุนและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยการจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวและการจ้างแรงงานของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6(12), 43-55. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
... ไม่มีข้อมูล ...
     
รวม
0.00
   
Page 1 / 1 Pages