ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ผศ. วิลารักข์ อ่อนสีบุตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อีเมล์ : wilaruk.o@ubru.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1314
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
แนวทางการสร้างเสริมความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้

มหาวิทยาลับราชภัฏนครราชสีมา.
วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลับราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 14 ฉบับที่ 3
25 พ.ย.63
สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ, วิลารักข์ อ่อนสีบุตร และรุ่งทิวา พลแสน. (2563). แนวทางการสร้างเสริมความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลับราชภัฏนครราชสีมา. 14(3): 28-42.
0.80
แสดงข้อมูล...
2
แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0”
21 ธ.ค.61
อดุลยเดช ตันแก้ว, สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ วิลารักข์ อ่อนสีบุตร และชัยภัทร โกศัลวิตร. (2561). แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภาครัฐ. ใน ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” (283-293). อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
3
แนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้จากปัจจัยเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสนับสนุน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
1 ก.ค.61
สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ, วิลารักข์ อ่อนสีบุตร และโชฒกามาศ พลศรี. (2561). แนวทางการยกระดับคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏอีสานใต้จากปัจจัยเชาวน์อารมณ์ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสนับสนุน. วารสารการจัดการสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 16(1), 83-100.
0.80
แสดงข้อมูล...
4
ต้นทุนและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยการจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวและการจ้างแรงงานของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 (12), (2560): 43-55.
1 ก.ค.60
สุภาวดี ขุนทองจันทร์, มาลิณี ศรีไมตรี, และวิลารักข์ อ่อนสีบุตร. (2560). ต้นทุนและผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจในกิจกรรมการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยการจ้างรถเกี่ยวนวดข้าวและการจ้างแรงงานของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6(12), 43-55.
0.60
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
... ไม่มีข้อมูล ...
     
รวม
0.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย