ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. วิกานดา เกษตรเอี่ยม
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : vikanda.k@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1309
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
UBRU International Journal

.

Vikand Kasetiam and Nareenuch Yuwadeeniwad. .  ((2022).).  Strategic Marketing Development for Food Products Trading through the Digital Commerce..  UBRU International Journal, 2 (1)  33-42.
0.80
แสดงข้อมูล...
2
การศึกษาปัจจัยกลยุทธ์การตลาดของคลินิกการแพทย์แผนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก.
การประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7
2565
ดวงพร นันทสำเริง, ปวิณญดา บุญรมย์, วิกานดา เกษตรเอี่ยม และ จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ.  (2565).  การศึกษาปัจจัยกลยุทธ์การตลาดของคลินิกการแพทย์แผนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี.  การประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 2565 (18 - 21 มกราคม)  35-36
0.20
แสดงข้อมูล...
3
โครงการนำร่องธุรกิจที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคาม.
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)
วิกานดา เกษตรเอี่ยม, จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และวรรณณา ปิยรัตน์มานนท์. (2563). โครงการนำร่องธุรกิจที่ัพักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยสารคาม, 7(2), 307-324. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
4
โครงการนำร่องธุรกิจที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
วิกานดา เกษตรเอี่ยม, จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และวรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์. (2563). โครงการนำร่องธุรกิจที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 7(2), 307-324. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
5
ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Grab taxi ของผู้ใช้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
วิกานดา เกษตรเอี่ยม, นรีนุข ยุวดีนิเวช และจตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2563). ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Grab taxi ของผู้ใช้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี. วารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 7(1), 51-64. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
6
Organizational Commitment of Workers at ISUZU-Tangpak, Ubon Ratchathani Province

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
Jaturong Sriwongwanna, Vikanda Kasetiam, and Somxay Thepsombath. “Organizational Commitment of Workers at ISUZU-Tangpak, Ubon Ratchathani Province,” The 1st Business Administration International Conference “Research for Business Innovation and Advancement” 19 December 2017: 61-65. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
7
The People’s Satisfaction with the Service System of Krasop Subdistrict Administrative Organization, Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani Province

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
Vikanda Kasetiam, Jaturong Sriwongwanna, and Hathairat Khuanrudee. “The People’s Satisfaction with the Service System of Krasop Subdistrict Administrative Organization, Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani Province,” The 1st Business Administration International Conference “Research for Business Innovation and Advancement” 19 December 2017: 110-115. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
8
Cross border investment: A Case Study of Chinese Foreign Direct Investment in Thailand,

Universitas of Airlangga..
International Conference on Urban Studies, 8-9 December 2017
2560
Sriwongwanna, J. and Kasetiam, V. (2017). Cross border investment: A Case Study of Chinese Foreign Direct Investment in Thailand, International Conference on Urban Studies, 8-9 December 2017, Universitas of Airlangga. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
9
“ทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในจังหวัดอุบลราชธานีของนักท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “Building the Learning Organization for Human Resource Development Among ASEAN Countries”
วิกานดา เกษตรเอี่ยม, จาตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และวรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์. ทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในจังหวัดอุบลราชธานีของนักท่องเที่ยว.ใน...................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ “Building the Learning Organization for Human Resource Development Among ASEAN Countries” (...-...). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
10
การพัฒนานโยบายการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาธุรกิจที่พักในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 9, 1,(มกราคม – มิถุนายน 2560): 140-150.
วิกานดา เกษตรเอี่ยม และ จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ. (2560). การพัฒนานโยบายการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาธุรกิจที่พักในจังหวัดอุบลราชธานี, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์, 9(1),140-150. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
11
คุณลักษณะของแรงงานที่พึงประสงค์สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
วารสารสุทธิปริทัศน์, 30, 96, 2559: 71-81.
วิกานดา เกษตรเอี่ยม. (2559). คุณลักษณะของแรงงานที่พึงประสงค์สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จังหวัดอุบลราชธานี, วารสารสุทธิปริทัศน์, 30(96), 71-81. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การศึกษาปัจจัยกลยุทธ์การตลาดของคลินิกการแพทย์แผนไทยในจังหวัดอุบลราชธานี

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก.
การประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7
2565
0.20
แสดงข้อมูล...
2
Organizational Commitment of Workers at ISUZU-Tangpak, Ubon Ratchathani Province

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
Jaturong Sriwongwanna, Vikanda Kasetiam, and Somxay Thepsombath. “Organizational Commitment of Workers at ISUZU-Tangpak, Ubon Ratchathani Province,” The 1st Business Administration International Conference “Research for Business Innovation and Advancement” 19 December 2017: 61-65.
0.40
แสดงข้อมูล...
3
The People’s Satisfaction with the Service System of Krasop Subdistrict Administrative Organization, Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani Province

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
Vikanda Kasetiam, Jaturong Sriwongwanna, and Hathairat Khuanrudee. “The People’s Satisfaction with the Service System of Krasop Subdistrict Administrative Organization, Mueang Ubon Ratchathani District, Ubon Ratchathani Province,” The 1st Business Administration International Conference “Research for Business Innovation and Advancement” 19 December 2017: 110-115.
0.40
แสดงข้อมูล...
4
“ทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในจังหวัดอุบลราชธานีของนักท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “Building the Learning Organization for Human Resource Development Among ASEAN Countries”
วิกานดา เกษตรเอี่ยม, จาตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และวรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์. ทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในจังหวัดอุบลราชธานีของนักท่องเที่ยว.ใน...................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ “Building the Learning Organization for Human Resource Development Among ASEAN Countries” (...-...). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2563
ผศ.ดร.วิกานดา เกษตรเอี่ยม: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบแปลงผักโดยใช้การตรวจจับและปรับเหมาะแบบอัตโนมัติ
100,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.63  ถึง  1 ก.ย.63 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2563
ผศ.ดร.วิกานดา เกษตรเอี่ยม: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลกระทบของการเปลี่นแปลงกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อประสิทธิภาพขององค์กรที่ส่งผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ก.ย.63  ถึง  1 ก.ย.64 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2559
ผศ.ดร.วิกานดา เกษตรเอี่ยม: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนานโยบายการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: กรณีศึกษาธุรกิจที่พักในจังหวัดอุบลราชธานี
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2560
ผศ.ดร.วิกานดา เกษตรเอี่ยม: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาธุรกิจที่พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี
520,400.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.59  ถึง  31 มี.ค.61 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
1,050,400.00
   
Page 1 / 1 Pages