ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. นรีนุช ยุวดีนิเวศ
สาขาวิชา : สาขาวิชาการตลาด
อีเมล์ : nareenuch.y@ubru.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1301
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเทศการแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. หน้า 99-109.
1 ม.ค.61
นรีนุช ยุวดีนิเวศ. (2561). “อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเทศการแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 6(1) 99-109.
0.60
แสดงข้อมูล...
2
กลุยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
วารสารวิจัยและพัฒนา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561). มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. หน้า 123-131.
1 ม.ค.61
นรีนุช ยุวดีนิเวศ. (2561). “กลุยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี”. วารสารวิจัยและพัฒนา, 13(1), 123-131.
0.60
แสดงข้อมูล...
3
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19 ธ.ค.60
นรีนุช ยุวดีนิเวศ. (2560). ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (450-455). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2559
ผศ.ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
25,000.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2559 1 25,000.00