ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : อ. ศราวุธ ชินาภาษ

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
อีเมล์ : sarawut.c@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1319

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการฟาร์มอัจฉริยะด้วยอินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง

กรุงเทพฯ.
Thailand Research Expo Symposium 2018
พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน, ขนิษฐา คนกล้า, ศราวุธ ชินาภาษ, เกรียงศักดิ์ รักภักดี และสราญ ปริสุทธิกุล. (2561). การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการฟาร์มอัจฉริยะด้วยอินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง. ใน................(บรรณาธิการ), มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561สำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช. (1017-1032). กรุงเทพ: สำนักงานวิจัยแห่งชาติ. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
อ.ศราวุธ ชินาภาษ: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาและออกแบบโปรแกรมบริหารโครงการบริษัท เอส อีเอ บิซิเนส จำกัด
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 บริษัท เอส อีเอ บิซิเนส จำกัด
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
อ.ศราวุธ ชินาภาษ: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.อ.เอมีลี่  เวสท์บรุค: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
52,220.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2561
อ.ศราวุธ ชินาภาษ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน: ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์: ผู้ร่วมวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการฟาร์มแพะเนื้อบนสมาร์ทโฟนสำหรับเกษตรกรเพาะเนื้อ
458,880.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.61  ถึง  31 ต.ค.62 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
561,100.00
   
Page 1 / 1 Pages