ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : อ. ศราวุธ ชินาภาษ
สาขาวิชา : สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
อีเมล์ : sarawut.c@ubru.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1319
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ : Computer CG, Database

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการฟาร์มอัจฉริยะด้วยอินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง

กรุงเทพฯ.
Thailand Research Expo Symposium 2018
13 ส.ค.61
พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน, ขนิษฐา คนกล้า, ศราวุธ ชินาภาษ, เกรียงศักดิ์ รักภักดี และสราญ ปริสุทธิกุล. (2561). การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการฟาร์มอัจฉริยะด้วยอินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง. ใน................(บรรณาธิการ), มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561สำนักงานวิจัยแห่งชาติ วช. (1017-1032). กรุงเทพ: สำนักงานวิจัยแห่งชาติ.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
อ.ศราวุธ ชินาภาษ: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.วรลักษณ์ อ่อน ณ นัยน์: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
52,220.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2561
อ.ศราวุธ ชินาภาษ: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน: ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.ก้องเกียรติ  สหายรักษ์: ผู้ร่วมวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการฟาร์มแพะเนื้อบนสมาร์ทโฟนสำหรับเกษตรกรเพาะเนื้อ
458,880.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.61  ถึง  31 ต.ค.62 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
511,100.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2561 1 458,880.00
2564 2 82,220.00