ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : อ. อ.เอมีลี่  เวสท์บรุค

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : นศ.ม.นิเทศศาสตร์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อีเมล์ : waraluk.o@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1308

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
... ไม่มีข้อมูล ...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
: ผู้ร่วมวิจัย
อ.อ.เอมีลี่  เวสท์บรุค: หัวหน้าโครงการวิจัย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารโรคระบาดโควิด-19 ผ่านสื่อออนไลน์ ของประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
20,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ม.ค.64  ถึง  7 พ.ย.64 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
20,000.00
   
Page 1 / 1 Pages