ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. อำไพ ยงกุลวณิช
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
อีเมล์ : ampai.y@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 045-352000 ต่อ 1303
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การส่งเสริมการขายด้วยสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาร้าน Soy 2 U

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 THE 4TH NATIONAL FIT CONFERENCE
2565
เมธาวี เกื้อทาน และคณะ.  (2565).  การส่งเสริมการขายด้วยสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาร้าน Soy 2 U.  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 THE 4TH NATIONAL FIT CONFERENCE ( )  239-348
0.20
แสดงข้อมูล...
2
การพัฒนาสื่อมับติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเพื่ออนุรัรกษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Business Transformation "Business Management in the Digital Transformation")
2564
ไมตรี ริมทอง, สัณชัย ยงกุลวณิช, อำไพ ยงกุลวณิ, ชลาลับ เจริญสุข ประภัสสร ทะวงษา และยุพารัตน์ ชินฮาด. (2564). การพัฒนาสื่อมับติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเพื่ออนุรัรกษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Business Transformation "Business Management in the Digital Transformation") มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12 กุมภาพันธ์ 2564. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
3
แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตลาดถนนคนเดินออนไลน์ของผู้ประกอบการในตลาดถนนคนเดินอำเถอเมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (6th Inational Conference on Quality Management and Technology Innovation)
2563
อำไพ ยงกุลวณิช, สัณชัย ยงกุลวณิช, ศุภเทพ สติมั่น และรติ ท่าโพธิ์. (2563). การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (6th Inational Conference on Quality Management and Technology Innovation). 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีดิสเทิร์น, หน้า 712-726. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
4
ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของฝาก/ของที่ระลึกของนักกีฬาในงานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562
หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, พัชราวดี กุลบุญญา, อำไพ ยงกุลวณิช, พรชัย วีระนันทาเวทย์และสุนิดา เกิดหนุนวงศ์. (2562). ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของฝาก/ของที่ระลึกของนักกีฬาในงานราชภัฏราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(2), 289-310. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
5
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัย:ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
อัยรดา พรเจริญ, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ไมตรี ริมทอง, ปราโมชย์ นามวงศ์, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี และปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช. (2563). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนคนทำเทียน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 26(3), 88-96. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
6
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแกะสลักเทียนพรรณาแบบมีส่วนร่วมของวัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
อำไพ ยงกุลวณิช และรติ ท่าโพธิ์. (2561). การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแกะสลักเทียนพรรษาแบบมีส่วนร่วมของวัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7(14), 1-11. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
7
การพัฒนาเอกสารแนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบเสมือนจริง หมู่บ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
อำไพ ยงกุลวณิช. (2561). การพัฒนาเอกสารแนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบเสมือนจริงหมู่บ้านปลาค้าว จังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 8(2), 15-26. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
8
สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2561
อำไพ ยงกุลวณิช, สัณชัย ยงกุลวณิช, กรรณิการ์ แก่นพันธ์, ณัฐนพิน มุ่งหมาย, และภริดา พลเดช. (2561). สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาตินวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 ครั้งที่ 6 (น. 373-381). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
9
การซื้อสินค้าและบริการของบุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ
อดุลยเดช ตันแก้ว, อำไพ ยงกุลวณิช, และอุบลวรรณ ด่านณรงค์. (2560). การซื้อสินค้าและบริการของบุคลาการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (115-122). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การส่งเสริมการขายด้วยสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาร้าน Soy 2 U

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 THE 4TH NATIONAL FIT CONFERENCE
2565
0.20
แสดงข้อมูล...
2
การพัฒนาสื่อมับติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเพื่ออนุรัรกษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Business Transformation "Business Management in the Digital Transformation")
2564
ไมตรี ริมทอง, สัณชัย ยงกุลวณิช, อำไพ ยงกุลวณิ, ชลาลับ เจริญสุข ประภัสสร ทะวงษา และยุพารัตน์ ชินฮาด. (2564). การพัฒนาสื่อมับติมีเดียด้วยเทคโนโลยีเสริมเสมือนจริงเพื่ออนุรัรกษ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ บ้านโนนมะเขือ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Business Transformation "Business Management in the Digital Transformation") มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12 กุมภาพันธ์ 2564.
0.20
แสดงข้อมูล...
3
แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตลาดถนนคนเดินออนไลน์ของผู้ประกอบการในตลาดถนนคนเดินอำเถอเมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (6th Inational Conference on Quality Management and Technology Innovation)
2563
อำไพ ยงกุลวณิช, สัณชัย ยงกุลวณิช, ศุภเทพ สติมั่น และรติ ท่าโพธิ์. (2563). การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 (6th Inational Conference on Quality Management and Technology Innovation). 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีดิสเทิร์น, หน้า 712-726.
0.20
แสดงข้อมูล...
4
สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2561
อำไพ ยงกุลวณิช, สัณชัย ยงกุลวณิช, กรรณิการ์ แก่นพันธ์, ณัฐนพิน มุ่งหมาย, และภริดา พลเดช. (2561). สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาตินวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 ครั้งที่ 6 (น. 373-381). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
5
การซื้อสินค้าและบริการของบุคลากรกลุ่มภารกิจบริการวิชาการในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ
อดุลยเดช ตันแก้ว, อำไพ ยงกุลวณิช, และอุบลวรรณ ด่านณรงค์. (2560). การซื้อสินค้าและบริการของบุคลาการกลุ่มภารกิจบริการวิชาการในสถานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (115-122). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2563
ผศ.ดร.สัณชัย ยงกุลวณิช: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจากต้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
15 ก.ย.63  ถึง  14 ก.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2559
ผศ.ดร.อำไพ ยงกุลวณิช: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รติ ท่าโพธิ์: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแกะสลักเทียนพรรษาแบบมีส่วนร่วม วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
75,000.00
   
Page 1 / 1 Pages