ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ดร. นิภา ชุณหภิญโญกุล

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : กจ.ด.การจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
อีเมล์ : nipha.c@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1328

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

การจัดการ

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาว ของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 9(2) กรกฎาคม-ธันวาคม, 18-37. TCI2
นิภา ชุณหภิญโญกุล, จิดาภา ก้อนทอง, ดรุณี โกศล และนิสาชล วรรณทวี. (2563). ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาว ของผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 9(2), 18-37. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
2
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในยุคดิจิทัลของจังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 2562 “ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ”
นิภา ชุณหภิญโญกุล. (2562). ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในยุคดิจิทัลของจังหวัดอุบลราชธานี. ใน ช่อ วายุภักตร์ (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ 2562 “ธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ” (562-567). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
3
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นิภา ชุญหภิญโญกุล และดลฤดี จันทร์แก้ว. (2560). ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์. ใน ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (123-126). อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
4
การพัฒนาช่องทางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม

มทร.อีสาน.
วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, ธวมินทร์ เครือโสม, นิภา ชุณหภิญโญกุล และมาลิณี ศรีไมตรี. การพัฒนาช่องทางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม. วารสาร มทร.อีสานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(2), 1-8. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
5
การพัฒนากิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสารเชิงนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
มาลิณี ศรีไมตรี และนิภา ชุณหภิญโญกุล. (2560). การพัฒนากิจกรรมทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสารเชิงนวัตกรรม. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 5(2), 215-239. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
6
การศึกษาสภาพปัญหาด้านการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นิภา ชุญหภิญโญกุล และปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช. (2559). การศึกษาสภาพปัญหาด้านการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์หวดนึ่งข้าวอัจฉริยะของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม. ใน อำไพ ยงกุลวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 “ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ” (341-354). อุบลราชธานี: คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดลฤดี  พลมิตร: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.เจริญ  โสภา : ผู้ร่วมวิจัย
อ.ศิโรรัตน์  พลไชย: ผู้ร่วมวิจัย
แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขที่สอดคล้องตามทัศนคติของเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
100,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  31 ต.ค.64 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2560
ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล: หัวหน้าโครงการวิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมด้านผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มี.ค.60  ถึง  31 มี.ค.61 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
130,000.00
   
Page 1 / 1 Pages