ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : อ. ภารวี เกตุสิริ

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : MSc (International Business), : Henley Business School University of Reading
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
The implication of audio-visual materials for enhancing student’s language skills nearborder area of Thailand

.

2566
Wiramya S., Pimvimol P., Thitiphon U. and Parawee K..  (2566).  The implication of audio-visual materials for enhancing student’s language skills nearborder area of Thailand 13 (2)  4879-4887
1.00
แสดงข้อมูล...
2
การบริหารทาง การเงินของครัวเรือนในชุมชนบ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่5

ชุมชนบ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี.

2565
ภารวี เกตุสิริ, บดินทร์ภัทร์ สุนบุญยรัตน์, อดุยเดช ตันแก้ว, และปิยธิดา ยี่เข่ง.  (2565).  การบริหารทางการเงินของครัวเรือนในชุมชนบ้านคอนสาย ตำบลคอนสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่5 2565 (5)  413-423
0.40
แสดงข้อมูล...
3
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผ้าท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.

2566
ภารวี เกตุสิริ, อนันต์ สุนทราเมธากุล, และจีระนันท์ รวมพร.  (2565).  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผ้าท้องถิ่นของชุมชนบ้านปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่5 2565 (5)  470-477
0.00
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
อ.ภารวี เกตุสิริ: ผู้ร่วมวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติกลุ่มทอผ้า บ้านคันท่า เกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
13 มี.ค.66  ถึง  13 มี.ค.67 ทุนงบประมาณรายได้ปี 2566
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
50,000.00
   
Page 1 / 1 Pages