ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ดร. วิรัญญา สุทธิกุล
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
The impact of giants tech on media industries in digital economy pre- and post-COVID-19 pandemic

.
Sutthikun, W., Yamkamang, T., Thapo, R., Vorraboot, P., & Unchai, T. (2022). The impact of giants tech on media industries in digital economy pre- and post-COVID-19 pandemic. International Journal of Health Sciences, Scopus Q2, Vol.6 (S6)
2565
Sutthikun, W., Yamkamang, T., Thapo, R., Vorraboot, P., & Unchai, T. .  (2022).  The impact of giants tech on media industries in digital economy pre- and post-COVID-19 pandemic.  International Journal of Health Sciences 6 (6(S))  pp1073–1084
1.00
แสดงข้อมูล...
2
Theoretical perspective on tourist’s motivations for tourism to Thailand

PA,USA.
Vol.17 no.6 , pp1630-1638
Sutthikun W., .  (2022).  Theoretical perspective on tourist’s motivations for tourism to Thailand.  Seybold report 2022 (17)  pp1630-1638
1.00
แสดงข้อมูล...
3
The Adaptation toward M-commerce Trends in India

Turkiye.
Vol.6 no.6 pp206-211
Sutthikun w., Kuanrudee H.,Liebsuetragun P.,Saensuk S..  (2565).  The Adaptation toward M-commerce Trends in India.  Journal of Positive School Psychology, Scopus Q2 6 (5)  -
1.00
แสดงข้อมูล...
4
The Rise of China-Africa Relations

Bangkok.
ปีที่ึ 7 ฉบับที่3
Khuanrudee H, Sutthikun W., Kuutha W..  (2565).  The Rise of China-Africa Relations.  นวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 7 (3)  -
0.60
แสดงข้อมูล...
5
Taxation in the Digital Economy

Ayudthaya.
ปีที่8 ฉบับที่9
2565
Khuanrudee H, Sutthikun W.,Liebsuetragun P., Kuutha W..  (8).  Taxation in the Digital Economy.  วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 8 (9)  -
0.60
แสดงข้อมูล...
6
Factors Affecting Online Purchase Decision of College Students in Ubon Ratchathani Province during COVID-19 Pandemic

The 3RD International conference on Humanities and Social Sciences at Buriram Rajabhat University, Thailand and NIVCMR at Mandalay University of Distance Education, Myanmar.

2565
Miss Kamolchanok Kanharin, Miss Nutcharee Waituk, Miss Nuttamon Kaewjinda, Mr. Arthit Srichandee, Mr. Pornchai Weeranantavet, Asst.Prof.Adulyadej Tunkaew, Dr.Wiranya Sutthikun.  (2565).  Factors Affecting Online Purchase Decision of College Students in Ubon Ratchathani Province during COVID-19 Pandemic.  IHUSOCIII 2565 (3)  289-296
0.40
แสดงข้อมูล...
7
Good Governance Principles and Implementation on Operational Efficiency of a Village Fund in Rural Communities of Thailand on Post-Covid19 Pandemic

.
Special issue VI, pp7036-7046
Hathairat K.,Malinee S.,Wiranya S.  (2022).  Good Governance Principles and Implementation on Operational Efficiency of a Village Fund in Rural Communities of Thailand on Post-Covid19 Pandemic.  IJHS 2022 (Special issue VI)  pp7036-7046
1.00
แสดงข้อมูล...
8
Household financial management in rural village of Thailand during Pandemic crisis based on sufficiency economy philosophy

.
Online first (2022) pp 1097-1107.
Sutthikun W.,Pimvimol P.,.  (2022).  Household financial management in rural village of Thailand during Pandemic crisis based on sufficiency economy philosophy .  International journal of health sciences Online first 2022 (Online first 2022)  pp 1097-1107
1.00
แสดงข้อมูล...
9
The Studying of Tools and Elements for Creating Digital Marketing Strategies for Community Enterprise Development

Bangkok.
DPU ICBISS 2021,19-21 May 2021
Sutthikun, W., Atijitta, P., Moolprom, K., Saensingkaew, C., Tamsiwan, O., Pongsaeng, J., Wannathong O., Phueakyim, S., Charuenrat, S., and Tongkaew, T. (2021). The Studying of Tools and Elements for Creating Digital Marketing Strategies for Community Enterprise Development. DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021). (...-...). Bangkok: DPU. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
10
The US-China Trade War

Bangkok.
DPU ICBISS 2021,19-21 May 2021
Sutthikun, W., Poramatworachote, P., Sawangying, S., Salangam K., Wongsapan, K., Khwanngoen, S., Siritorn R., Ruamporn, J., Chheang, N. and Ounsawat, P. (2021). The US-China Trade War. DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021). (...-...). Bangkok: DPU. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
11
Huawei in Europe: From A Chinese National Indigenous Innovation to A Global Giant

Bangkok: Dhurakij Pundit University.
Proceedings ofthe International Conference in Business Innovation (ICBI 2019) 25th – 27th July 2019 Dhurakij Pundit University, Bangkok. Bangkok: Dhurakij Pundit University.
Sutthikun, W. and Sahayrak, K. (2019). Huawei in Europe: From A Chinese National Indigenous Innovation to A Global Giant.In Leela Tiangsoongnern(Ed.),Proceedings ofthe International Conference in Business Innovation (ICBI 2019) 25th – 27th July 2019 Dhurakij Pundit University, Bangkok. (pp. 30-35).Bangkok: Dhurakij Pundit University. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
12
Cryptocurrency: A New Challenge from Digital World

Sapporo: Universal Academic Cluster Japan.
Banyat Sroyang (Ed.), Proceeding of The Universal Academic Cluster International Spring Conferences28th April – 4th May 2019 Sapporo and Hakodate, Japan. Sapporo: Universal Academic Cluster.
Sutthikun, W. and Sahayrak, K. (2019). Cryptocurrency: A New Challenge from Digital World. Banyat Sroyang (Ed.), Proceeding of The Universal Academic Cluster International Spring Conferences28th April – 4th May 2019 Sapporo and Hakodate, Japan. (pp. 264-274). Sapporo: Universal Academic Cluster. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
13
The Relationship between Prices of Crude Oil and Gold

Okinawa: Universal Academic Cluster, Japan.
Nistor Filip (Ed.), Proceedings of The Universal Academic Cluster International Winter Conference2nd -4th February 2019 Okinawa, Japan. Okinawa: Universal Academic Cluster.
Sutthikun, W. and Sahayrak, K. (2019). The Relationship between Prices of Crude Oil and Gold. Nistor Filip (Ed.), Proceedings of The Universal Academic Cluster International Winter Conference2nd -4th February 2019 Okinawa, Japan. (pp. 15-22). Okinawa: Universal Academic Cluster. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
14
The comparative of Hotel Business Perspective in People with Disabilities’ Competencies in Front Office Position between Thailand and Vietnam

Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University.
ปีที่13 ฉบับที่ (2561)
ฐิติวัจน์ ทองแก้ว,วิรัญญา สุทธิกุล,วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2018) The comparative of Hotel Business Perspective in People with Disabilities’ Competencies in Front Office Position between Thailand and Vietnam, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University, ISSN: 1905-5811 ปี ที่13 ฉบับที่ (2561) .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
15
ค่านิยม 4.0 กลไกขับเคลื่อนการบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่กับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0. The Values 4.0: The important values of Government Organization of Thailand as Engines of Growth in New Public Management for Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
ฐิติวัฒน์ ทองแก้ว และ วิรัญญา สุทธิกุล. (2561). ค่านิยม 4.0 กลไกขับเคลื่อนการบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่กับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, 13(2), 41-53. .  ().  () 
0.00
แสดงข้อมูล...
16
Accounting in the Cloud

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
International Journal of Integrated Education and Development.
Sutthikun, W. Thapo, R. and Sahayrak, K. (2018). Accounting in the Cloud.In ………………………(Ed.), International Journal of Integrated Education and Development, 3(2), 19-27. .  ().  () 
0.00
แสดงข้อมูล...
17
Inequality within People with Disabilities in Thailand

Ubon Ratchathani Rajabhat University.
, Business Administration Nation and International Conference 2017
2560
Wiranya Sutthikun (2017 ) Inequality within People with Disabilities in Thailand, Business Administration Nation and International Conference 2017, Ubonratchatani Rajabhat University,pp264-270 .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
18
ทัศนคติต่อคนพิการ : ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันหรือขวางกั้นการสร้างความเท่าเทียม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
ฐิติวัจน์ ทองแก้ว, วิรัญญา สุทธิกุล และ ธีระวัฒน์ จันทึก. (2560). ทัศนคติต่อคนพิการ : ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันหรือขวางกั้นการสร้างความเท่าเทียม. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, 19(2), 19-36. .  ().  () 
0.00
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
... ไม่มีข้อมูล ...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2565
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: ผู้ร่วมวิจัย
Online Study Satisfaction of Accounting Students in Thailand during COVID-19 Pandemic
10,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
14 พ.ย.64  ถึง  5 ส.ค.64 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2565
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.สุจิตตรา  หงส์ยนต์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.อโนชา สุวรรณสาร: ผู้ร่วมวิจัย
The Understanding of Taxpayer on Land and Building Taxation in Sai Mun Sub District, Phibun Mangsahan District, Ubon Ratchathani Province
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
5 พ.ย.60  ถึง  5 ต.ค.65 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2565
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล: หัวหน้าโครงการวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
Aznida A. Alauya-Dica, Feliciana G. Cababat, Johnry P. Dayupay : ผู้ร่วมวิจัย
Study the relationship between environmental knowledge and environmental values using environmental education.
10,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
7 ก.พ.65  ถึง  10 ก.ย.60 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2565
: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.หทัยรัตน์ ควรรู้ดี: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.มาลินี  ศรีไมตรี: ผู้ร่วมวิจัย
An Obligation in Developing Accounting Knowledge of Personnel in Provincial Administrative Organization
10,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
7 ก.พ.65  ถึง  12 ม.ย.65 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2563
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล: ผู้ร่วมวิจัย
Japan Consumption Tax Hike
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
3 ธ.ค.62  ถึง  ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
110,000.00
   
Page 1 / 1 Pages