ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ดร. วิรัญญา สุทธิกุล
สาขาวิชา : สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
The Rise of Digital Payment in India

Florida, USA.
University of South Florida, May2021
21 พ.ค.64
La-ongnual, T., Khuanrudee H. and Sutthikun, W. (2021).The Rise of Digital Payment in India. Global Conference on Services and Retail Management. (2-9).
0.40
แสดงข้อมูล...
2
The Studying of Tools and Elements for Creating Digital Marketing Strategies for Community Enterprise Development

Bangkok.
DPU ICBISS 2021,19-21 May 2021
20 พ.ค.64
Sutthikun, W., Atijitta, P., Moolprom, K., Saensingkaew, C., Tamsiwan, O., Pongsaeng, J., Wannathong O., Phueakyim, S., Charuenrat, S., and Tongkaew, T. (2021). The Studying of Tools and Elements for Creating Digital Marketing Strategies for Community Enterprise Development. DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021). (...-...). Bangkok: DPU.
0.40
แสดงข้อมูล...
3
The US-China Trade War

Bangkok.
DPU ICBISS 2021,19-21 May 2021
20 พ.ค.64
Sutthikun, W., Poramatworachote, P., Sawangying, S., Salangam K., Wongsapan, K., Khwanngoen, S., Siritorn R., Ruamporn, J., Chheang, N. and Ounsawat, P. (2021). The US-China Trade War. DPU International Conference on Business Innovation and Social Sciences 2021 (DPU ICBISS 2021). (...-...). Bangkok: DPU.
0.40
แสดงข้อมูล...
4
The Impact of Media Platform in Creating Ecosystems for Entertainment Business

Bangkok.
2nd Universal Academic Cluster International Online Conference inBangkok
1 มี.ค.64
Waranthiya Sutthikul and Wiranya Sutthikun. (2021). The Impact of Media Platform in Creating Ecosystems for Entertainment Business. In Banyat Sroysang, Proceedings of the Universal Academic Cluster International Online Conference in Bangkok. (56-62), Bangkok: Bangkok.
0.40
แสดงข้อมูล...
5
Huawei in Europe: From A Chinese National Indigenous Innovation to A Global Giant

Bangkok: Dhurakij Pundit University.
Proceedings ofthe International Conference in Business Innovation (ICBI 2019) 25th – 27th July 2019 Dhurakij Pundit University, Bangkok. Bangkok: Dhurakij Pundit University.
26 ก.ค.62
Sutthikun, W. and Sahayrak, K. (2019). Huawei in Europe: From A Chinese National Indigenous Innovation to A Global Giant.In Leela Tiangsoongnern(Ed.),Proceedings ofthe International Conference in Business Innovation (ICBI 2019) 25th – 27th July 2019 Dhurakij Pundit University, Bangkok. (pp. 30-35).Bangkok: Dhurakij Pundit University.
0.40
แสดงข้อมูล...
6
Cryptocurrency: A New Challenge from Digital World

Sapporo: Universal Academic Cluster Japan.
Banyat Sroyang (Ed.), Proceeding of The Universal Academic Cluster International Spring Conferences28th April – 4th May 2019 Sapporo and Hakodate, Japan. Sapporo: Universal Academic Cluster.
30 ม.ย.62
Sutthikun, W. and Sahayrak, K. (2019). Cryptocurrency: A New Challenge from Digital World. Banyat Sroyang (Ed.), Proceeding of The Universal Academic Cluster International Spring Conferences28th April – 4th May 2019 Sapporo and Hakodate, Japan. (pp. 264-274). Sapporo: Universal Academic Cluster.
0.40
แสดงข้อมูล...
7
The Relationship between Prices of Crude Oil and Gold

Okinawa: Universal Academic Cluster, Japan.
Nistor Filip (Ed.), Proceedings of The Universal Academic Cluster International Winter Conference2nd -4th February 2019 Okinawa, Japan. Okinawa: Universal Academic Cluster.
3 ก.พ.62
Sutthikun, W. and Sahayrak, K. (2019). The Relationship between Prices of Crude Oil and Gold. Nistor Filip (Ed.), Proceedings of The Universal Academic Cluster International Winter Conference2nd -4th February 2019 Okinawa, Japan. (pp. 15-22). Okinawa: Universal Academic Cluster.
0.40
แสดงข้อมูล...
8
The comparative of Hotel Business Perspective in People with Disabilities’ Competencies in Front Office Position between Thailand and Vietnam

Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University.
ปีที่13 ฉบับที่ (2561)
28 ธ.ค.61
ฐิติวัจน์ ทองแก้ว,วิรัญญา สุทธิกุล,วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2018) The comparative of Hotel Business Perspective in People with Disabilities’ Competencies in Front Office Position between Thailand and Vietnam, Pitchayatat, Ubon Ratchathani Rajabhat University, ISSN: 1905-5811 ปี ที่13 ฉบับที่ (2561)
0.60
แสดงข้อมูล...
9
ค่านิยม 4.0 กลไกขับเคลื่อนการบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่กับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0. The Values 4.0: The important values of Government Organization of Thailand as Engines of Growth in New Public Management for Thailand 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
22 ส.ค.61
ฐิติวัฒน์ ทองแก้ว และ วิรัญญา สุทธิกุล. (2561). ค่านิยม 4.0 กลไกขับเคลื่อนการบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่กับการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์, 13(2), 41-53.
0.00
แสดงข้อมูล...
10
Accounting in the Cloud

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
International Journal of Integrated Education and Development.
25 ก.ค.61
Sutthikun, W. Thapo, R. and Sahayrak, K. (2018). Accounting in the Cloud.In ………………………(Ed.), International Journal of Integrated Education and Development, 3(2), 19-27.
0.00
แสดงข้อมูล...
11
Inequality within People with Disabilities in Thailand

Ubon Ratchathani Rajabhat University.
, Business Administration Nation and International Conference 2017
19 ธ.ค.60
Wiranya Sutthikun (2017 ) Inequality within People with Disabilities in Thailand, Business Administration Nation and International Conference 2017, Ubonratchatani Rajabhat University,pp264-270
0.40
แสดงข้อมูล...
12
ทัศนคติต่อคนพิการ : ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันหรือขวางกั้นการสร้างความเท่าเทียม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.
วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
23 ต.ค.60
ฐิติวัจน์ ทองแก้ว, วิรัญญา สุทธิกุล และ ธีระวัฒน์ จันทึก. (2560). ทัศนคติต่อคนพิการ : ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันหรือขวางกั้นการสร้างความเท่าเทียม. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, 19(2), 19-36.
0.00
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2563
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล: ผู้ร่วมวิจัย
Japan Consumption Tax Hike
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
3 ธ.ค.62  ถึง  ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
50,000.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2562 1 120,000.00
2563 1 50,000.00
2564 1 15,000.00