ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ดร. ปณิสญา อธิจิตตา

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : ปร.ด.นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อีเมล์ : panisaya.a@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1300

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

นิเทศศาสตร์

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยการสื่อสารการตลาดและส่วนประสมการตลาดที่พยากรณ์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์หมูยอของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี

.
วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรรม นิด้า. 10(1).
2566
ปณิสญา อธิจิตตา.  (2566).  การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยการสื่อสารการตลาดและส่วนประสมการตลาดที่พยากรณ์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์หมูยอของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรรม นิด้า. 10 (1)  60-76
0.60
แสดงข้อมูล...
2
โรงเรียนผู้สูงอายุกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

.

2565
ปณิสญา อธิจิตตา.  (2565).  โรงเรียนผู้สูงอายุกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.  วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย . (.)  .
0.60
แสดงข้อมูล...
3
The Motivation and Behavior in Utilizing Twitter Media on Political Participation among Students at Mueang District, Ubon Ratchathani Province.

Suansunanta Rajabhat University, Bangkok, Thailand..
11th National and International Conference on Administration and Management on 29 November 2021 at Suansunanta Rajabhat University, Bangkok, Thailand.
2564
Atijitta, P., Sangthonglang, W.S., Inthanu, Y., Ruangsatthee, N., Prompuk, N..  (2021).  The Motivation and Behavior in Utilizing Twitter Media on Political Participation among Students at Mueang District, Ubon Ratchathani Province..  11th National and International Conference on Administration and Management on 29 November 2021 at Suansunanta Rajabhat University, Bangkok, Thailand. . (.)  .
0.40
แสดงข้อมูล...
4
แนวทางพัฒนาจัดการเครือข่ายการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์

.
วารสารชุมชนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา/ปีที่ 15/ฉบับที่ 3
ปณิสญา อธิจิตตา. (2564). แนวทางพัฒนาจัดการเครือข่ายการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารชุมชนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 15(3). ...-... .  ().  () 
1.00
แสดงข้อมูล...
5
ถอดบทเรียนการจัดการเครือข่ายการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย

.

ปณิสญา อธิจิตตา. (2563). ถอดบทเรียนการจัดการเครือข่ายการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
6
Exergaming กับแนวทางการสร้างวัฒนธรรมและสังคมด้านสุขภาพ

.
Media and Communication Inquiry/2020/(Vol.1 No.1)
ปณิสญา อธิจิตตา. (2562). Exergaming กับแนวทางการสร้างวัฒนธรรมและสังคมด้านสุขภาพ. วารสาร Media and Communication Inquiry, 1(1), 115-131. .  ().  () 
0.00
แสดงข้อมูล...
7
เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคมเครือข่ายผู้สูงอายุ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปณิสญา อธิจิตตา. (2560). เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคมเครือข่ายผู้สูงอายุ, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ" อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
8
รูปแบบสื่อสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้สูงอายุที่อาศัยตามลำพังในตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0”
ปณิสญา อธิจิตตา. (2561). รูปแบบสื่อสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้สูงอายุที่อาศัยตามลำพังในตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” (325-332). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
ดร.ปณิสญา อธิจิตตา: หัวหน้าโครงการวิจัย
ปัจจัยการสื่อสารการตลาดและส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ ผลิตภัณฑ์หมูยอของลูกค้าในจังหวัดอุบลราชธานี
35,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 พ.ย.65  ถึง  30 มี.ค.66 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
ดร.ปณิสญา อธิจิตตา: หัวหน้าโครงการวิจัย
ปณิสญา อธิจิตตา. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านแพลตฟอร์มหลักและแพลตฟอร์มทางเลือกของผู้ชม. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
8 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
65,000.00
   
Page 1 / 1 Pages