ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : อ. ปณิสญา อธิจิตตา
สาขาวิชา : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
แนวทางพัฒนาจัดการเครือข่ายการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์

.
วารสารชุมชนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา/ปีที่ 15/ฉบับที่ 3
1 ธ.ค.63
ปณิสญา อธิจิตตา. (2564). แนวทางพัฒนาจัดการเครือข่ายการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารชุมชนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 15(3). ...-...
1.00
แสดงข้อมูล...
2
ถอดบทเรียนการจัดการเครือข่ายการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย

.

17 ส.ค.63
ปณิสญา อธิจิตตา. (2563). ถอดบทเรียนการจัดการเครือข่ายการสื่อสารของโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย. ในปานฉัตร เอการักษ์ (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติ. (285-295). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
0.20
แสดงข้อมูล...
3
Exergaming กับแนวทางการสร้างวัฒนธรรมและสังคมด้านสุขภาพ

.
Media and Communication Inquiry/2020/(Vol.1 No.1)
3 ม.ค.62
ปณิสญา อธิจิตตา. (2562). Exergaming กับแนวทางการสร้างวัฒนธรรมและสังคมด้านสุขภาพ. วารสาร Media and Communication Inquiry, 1(1), 115-131.
0.00
แสดงข้อมูล...
4
เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคมเครือข่ายผู้สูงอายุ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19 ธ.ค.60
ปณิสญา อธิจิตตา. (2560). เทคโนโลยีการสื่อสารกับสังคมเครือข่ายผู้สูงอายุ, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ" อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
5
รูปแบบสื่อสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้สูงอายุที่อาศัยตามลำพังในตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0”
ปณิสญา อธิจิตตา. (2561). รูปแบบสื่อสารเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้สูงอายุที่อาศัยตามลำพังในตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” (325-332). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
... ไม่มีข้อมูล ...
     
รวม
0.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย