ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : อ. รติ ท่าโพธิ์

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
อีเมล์ : rati.th@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1314

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC22024)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อินทิรา ตันสิงห์, ปิยะวรรณ พันธุมาศ, วรัณญา ชาสุรีย์, กมลชนก เนื้องาม, รติ ท่าโพธิ์, และปิยนุช วรบุตร. (2567). การทำธุรกิจร้านเบเกอรี่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน Baking Day Bakery. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC22024). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
2567
อินทิรา ตันสิงห์, ปิยะวรรณ พันธุมาศ, วรัณญา ชาสุรีย์, กมลชนก เนื้องาม, รติ ท่าโพธิ์, และปิยนุช วรบุตร. (2567). การทำธุรกิจร้านเบเกอรี่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน Baking Day Bakery. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC22024). 313-318..  (2567).  การทำธุรกิจร้านเบเกอรี่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน Baking Day Bakery.  การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC22024) 12 (1)  313-318
0.20
แสดงข้อมูล...
2
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC22024)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อรัญญา กุลลณะนงค์, วิจิตตรา ศรีจันสอน, จามจุรี สิงห์คำ, ศศิกานต์ ศาลาแก้ว, ปิยนุช วรบุตร, และรติ ท่าโพธิ์. (2567). การสร้างฟิลเตอร์บนแพลตฟอร์มอินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC22024). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
2567
อรัญญา กุลลณะนงค์, วิจิตตรา ศรีจันสอน, จามจุรี สิงห์คำ, ศศิกานต์ ศาลาแก้ว, ปิยนุช วรบุตร, และรติ ท่าโพธิ์. (2567). การสร้างฟิลเตอร์บนแพลตฟอร์มอินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC22024). 313-318.. (2567). การทำธุรกิจร้านเบเกอรี่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน Baking Day Bakery. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC22024), 12 (1), 33-37..  (2567).  การสร้างฟิลเตอร์บนแพลตฟอร์มอินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก.  การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12 (AUC22024) 12 (1)  33-37
0.20
แสดงข้อมูล...
3
การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUC22023)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์..
ณัฐพร ปัสสาวัน, คุนันญา บัวใหญ่, ศุภเทพ สติมั่น, รติ ท่าโพธิ์, และอำไพ ยงกุลวณิช. (2566). การเพิ่มช่องทางขายออนไลน์และสร้างรายได้การขายซาลาเปาปุกปิกด้วยดิจิทัลคอนเทนต์และโซเซียลคอมเมิร์ซ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUC22023). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
2566
ณัฐพร ปัสสาวัน, คุนันญา บัวใหญ่, ศุภเทพ สติมั่น, รติ ท่าโพธิ์, และอำไพ ยงกุลวณิช. .  (2566).  การเพิ่มช่องทางขายออนไลน์และสร้างรายได้การขายซาลาเปาปุกปิกด้วยดิจิทัลคอนเทนต์และโซเซียลคอมเมิร์ซ.  การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 11 (AUC22023) 11 (1)  -
0.20
แสดงข้อมูล...
4
International Journal of Health Sciences ISSN 2550-6978 E-ISSN 2550-696X @ 2022

.

2565
Sutthikun, W., Yamkamang, T., Thapo, R., Vorraboot, P., & Unchai, T..  (2022).  The impact of giants tech on media industries in digital economy pre- and post-COVID-19 pandemic..  International Journal of Health Sciences 6 (S6)  1073–1084
1.00
แสดงข้อมูล...
5
การจำแนกข้อความคิดเห็นสำหรับการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ

ณ สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th National Conference on Business Transformation
ศุภเทพ สติมั่น ปิยนุช วรบุตร รติ ท่าโพธิ์ ไมตรี ริมทอง สัณชัย ยงกุลวณิช อำไพ ยงกุลวณิช และภาณุพงศ์ บุญรมย์ (2564). การจำแนกข้อความคิดเห็นสำหรับการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 The 4th National Conference on Business Transformation "Business Management in the Digital Transformation". .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
6
แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตลาดถนนคนเดินออนไลน์ของผู้ประกอบการในตลาดถนนคนเดินอำเภอเมืองอุบลราชธานี.

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6. 712-726.
อำไพ ยงกุลวณิช สัณชัย ยงกุลวณิช ศุภเทพสติมั่น และรติ ท่าโพธิ์ (2563). แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นตลาดถนนคนเดินออนไลน์ของผู้ประกอบการในตลาดถนนคนเดินอำเภอเมืองอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 6. 712-726. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2567
อ.รติ ท่าโพธิ์: ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์จุฬาลักษณ์ วารินสิทธิกุล : ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและสื่อประชาสัมพันธ์ระบบสองภาษา (อังกฤษ-จีน) สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ที่สะท้อนอัตลักษณ์และคุณค่าวิถีชุมชนลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำมูล จังหวัดอุบลราชธานี
300,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 ถึง  กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณ ววน.
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2562
อ.รติ ท่าโพธิ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบให้คำแนะนำสินค้าภูมิปัญญาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเทคนิคตัวกรองเชิงร่วมมือร่วมกับเทคนิคการจัดกลุ่ม
35,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ย.62  ถึง  1 ม.ย.63 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
335,000.00
   
Page 1 / 1 Pages