ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : อ. วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง
สาขาวิชา : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน และการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง. (2562). จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน และการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี. ใน..............(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “……………………….” สุรินทร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
... ไม่มีข้อมูล ...
     
รวม
0.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย