ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : อ. วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : นศ.ม.นิเทศศาสตร์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
Ethics of Press in Online Socail Media

Faculty of Humanities and Social Sciences, Barium Rajabhat University, Thailand..
IHUSOC III The 3th International Conference on Humanities and Social Sciences & NIVCMR (The 5th National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research)
2565
Wichuda Sawatdee Sangthonglang.  (2022).  Ethics of Press in Online Socail Media.  Proceedings 2022 2022 (3)  97-105
0.40
แสดงข้อมูล...
2
The Motivation and Behavior in Utilizing Twitter Media on Political Participation among Students at Mueang District, Ubon Ratchathani Province.

Suansunanta Rajabhat University, Bangkok, Thailand..
11th National and International Conference on Administration and Management on 29 November 2021 at Suansunanta Rajabhat University, Bangkok, Thailand.
2564
Sangthonglang, W.S., et al.,.  (2021).  The Motivation and Behavior in Utilizing Twitter Media on Political Participation among Students at Mueang District, Ubon Ratchathani Province..  National and International Conference on Administration and Management on 29 November 2021 at Suansunanta Rajabhat University, Bangkok, Thailand. . (.)  .
0.40
แสดงข้อมูล...
3
จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน และการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
2562
วิชุดา สวัสดี สังข์ทองหลาง. (2562). จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน และการแสดงความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี. ใน..............(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “……………………….” สุรินทร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
... ไม่มีข้อมูล ...
     
รวม
0.00
   
Page 1 / 1 Pages