ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร. ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : บธ.ด.การจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อีเมล์ : piyakanit.c@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1316

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ปัจจัยสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
ชลันดา อาสาสุข, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และอนันต์ สุนทราเมธากุล. (2566). ปัจจัยสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18(2), 55-82.
ชลันดา อาสาสุข, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และอนันต์ สุนทราเมธากุล. (2566). ปัจจัยสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 18(2), 55-82. ชลันดา อาสาสุข, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และอนันต์ สุนทราเมธากุล.  (2566).  ปัจจัยสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2.  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 18 (2)  55-82
0.80
แสดงข้อมูล...
2
อิทธิพลของความผูกพันบุคลากรและวัฒนธรรมองค์การที่เป็นปัจจัยคั่นกลางของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

.
Lu Zhou, บุญฑวรรณ วิงวอน และปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช. (2566). อิทธิพลของความผูกพันบุคลากรและวัฒนธรรมองค์การที่เป็นปัจจัยคั่นกลางของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน. วารสารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็ดพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 12 (1), (มกราคม – มิถุนายน), 45-62.
2566
Lu Zhou, บุญฑวรรณ วิงวอน และปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช.  (2566).  อิทธิพลของความผูกพันบุคลากรและวัฒนธรรมองค์การที่เป็นปัจจัยคั่นกลางของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยของรัฐบาลในมณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน.  วารสารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็ดพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 12 (1)  45-62.
0.80
แสดงข้อมูล...
3
อิทธิพลของการมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และความสามารถทางนวัตกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโลจิสติกส์

.

2566
อัยรดา พรเจริญ และปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช.  (2566).  อิทธิพลของการมุ่งเน้นตลาด การมุ่งเน้นการเรียนรู้ และความสามารถทางนวัตกรรมที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจโลจิสติกส์.  วารสารศรีวนาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 13 (1 (มกราคม-มิถุนายน)  63-74.
0.60
แสดงข้อมูล...
4
อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตอีสานใต้ กรณีศึกษา : การปฏิบัติงานที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

.

2566
มาลิณี ศรีไมตรี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และวิลารักข์ อ่อนสีบุตร..  (2566).  อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุขในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตอีสานใต้ กรณีศึกษา : การปฏิบัติงานที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.  วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 15 (1), (มกราคม – มิถุนายน)  154 - 178.
0.80
แสดงข้อมูล...
5
ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ: วิเคราะห์ตามทัศนะของกลุ่มผู้ผลิตในระบบอุตสาหกรรมตามแนวดิ่ง

.
วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 11 (3), (พฤษภาคม), 1016-1029.
นลินี ทองประเสริฐ, กิตติมา จึงสุวดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, อัยรดา พรเจริญ และอโณทัย หาระสาร..  (2566).  ศักยภาพการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหาร จังหวัดอำนาจเจริญ: วิเคราะห์ตามทัศนะของกลุ่มผู้ผลิต * ในระบบอุตสาหกรรมตามแนวดิ่ง.  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 11 (3)  1016-1029.
0.80
แสดงข้อมูล...
6
The mediator role of knowledge management and innovative capability affecting firm performance among commercial banks in Thailand

.

2566
Chotivanich P. and Phorncharoen I..  (2023).  The mediator role of knowledge management and innovative capability affecting firm performance among commercial banks in Thailand.  Asian Economic and Financial Review. 13 (2)  148-161.
1.00
แสดงข้อมูล...
7
การพัฒนาตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

.

2565
กิตติมา จึงสุวดี, ประนอม คำผา, นลินี ทองประเสริฐ, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, อัยรดา พรเจริญ และอโณทัย หาระสาร.  (2565).  การพัฒนาตัวชี้วัดด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2.  วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 7 (1)  491-508
1.00
แสดงข้อมูล...
8
ปัจจัยที่มีผลต่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุของศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3

.

2564
ฐิญาภัสสร์ โคษา, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และอัยรดา พรเจริญ.  (2564).  ปัจจัยที่มีผลต่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุของศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 3.  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 16 (2)  9-23
0.60
แสดงข้อมูล...
9
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่รังไหม-ใบหม่อน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี,”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Business Transformation ครั้งที่ 4 “Business Management in the Digital Transformation” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 12 กุมภาพันธ์ 2564, 88-100.
หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, นวลปราง ขันเงิน อนันต์ สุนทราเมธากุล และขนิษฐา ศิลาโชติ. (2564). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่รังไหม-ใบหม่อน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี, การประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Business Transformation ครั้งที่ 4 “Business Management in the Digital Transformation” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. (88-100). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราช. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
10
“อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทำงาน ความพึงพอใจ ในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อการคงอยู่ ของพนักงานห้องจัดแสดงรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,”

.
วารสารนักบริหาร. 40(2), กรกฎาคม-ธันวาคม 2563, 81-94.
ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, อัรดา พรเจริญ, นลินี ทองประเสริฐ, กิตติมา จึงสุวดี, ประนอม คำผา และอโณทัย หาระสาร. อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทำงาน ความพึงพอใจ ในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้องจัดแสดงรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารนักบริหาร. 40(2), 81-94. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
11
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายของนักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยในงานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
ธรรมรักษ์ ละอองนวล, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, พรชัย วีระนันทาเวทย์ และวลัยพร สุขปลั่ง. (2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้จ่ายของนักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยในงานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 15(1), 77-86. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
12
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium OTOP ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีผ้าไหมย้อมสีธรรมชาตของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
นลินี ทองประเสริฐ, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และศุภกัญญา เกษมสุข (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Premium OTOP ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีผ้าไหมย้อมสีธรรมชาตของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 15(2), 95-108. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
13
Structural Equation Model of Customer Loyalty to Business Banks

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรยูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์.
The Academic Cooperation Network between The Faculty of Management Science from Northern Rajabhat University 8 Areas The 2nd International Conference of Academic Management Science 7th February 2020 Phetchabun Rajabhat University.
2563
The Academic Cooperation Network between The Faculty of Management Science from Northern Rajabhat University 8 Areas The 2nd International Conference of Academic Management Science 7th February 2020 Phetchabun Rajabhat University. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
14
โอกาสทางการค้าและระบบโลจิสตกิส์ของผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในกรุงพนมเปญ

ประเทศกัมพูชา.
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
ธรรมรักษ์ ละอองนวล, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, พิมุกต์ สมชอบ, วลัยพร สุขปลั่ง และวิรัญญา สุทธิกุล. โอกาสทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการร้านอาหารในกรุงพนมเปญ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 12(2), 1-21. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
15
Thai Restaurant Opportunity in Phnom Penh

At Dhurakij Pundit University, Laksi, Bangkok, Thailand.
The International Conference in Business Innovation 2019 (ICBI)
Laongnuan,T., Khuanrudee. H., Somchob, P., Sookplung, W.,Chotivanich, P. and Sutthikul, W. (2019). Thai Restaurant Opportnmity in Phnom Penh. In Leela Tiangsoongnern (Ed.), Proceeding of the International Conference in Business Innovation (ICBI 2019) 25th – 27thJuly 2019 Dhurakij Pundit University. (pp. 274-281). Bangkok: Dhurakij Pundit University. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
16
Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior

At Dhurakij Pundit University, Laksi, Bangkok, Thailand.
The International Conference in Business Innovation 2019 (ICBI)
Malinee Srimaitree and Piyakanit Chotivanich (2019). Factors Affecting Organizational Citizenship Behavior. In Leela Tiangsoongnern (Ed.), Proceeding of the International Conference in Business Innovation (ICBI 2019) 25th – 27thJuly 2019 Dhurakij Pundit University. (pp. 245-252). Bangkok: Dhurakij Pundit University. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
17
The Relationship between Corporate Governance and Firm Performance of Listed Company

At Dhurakij Pundit University, Laksi, Bangkok, Thailand.
The International Conference in Business Innovation 2019 (ICBI)
Khuanrudee, H., Khuanrudee, P. and Chotivanich, P. (2019). The Relationship between Corporate Governance and the Firm Performance of A Listed Company. In Leela Tiangsoongnern (Ed.), Proceeding of the International Conference in Business Innovation (ICBI 2019) 25th – 27thJuly 2019 Dhurakij Pundit University. Bangkok: Dhurakij Pundit University. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
18
อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

วารสาร HR Intelligence.
วารสาร HR Intelligence ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
มาลิณี ศรีไมตรี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และสุภาวดี ขุนทองจันทร์. (2562). อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ภาคการผลิต) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. วารสาร HR intelligence มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 14(1), 45-67. .  ().  () 
1.00
แสดงข้อมูล...
19
พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักกีฬาที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยในงานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ธรรมรักษ์ ละอองนวล, หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช และอำไพ ยงกุลวณิช. (2562). พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักกีฬา ที่เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัย: ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(1), 97-118. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
20
สภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่วมและความสามารถทางการตลาด ที่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนเขตภาคเหนือตอนบน

Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC).
Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC) ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
จันทร์เพ็ญ แก้วดี, บุญฑวรรณ วิงวอน และปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช. (2562). สภาพแวดล้อมภายนอก การมีส่วนร่วมและความสามารถทางการตลาด ที่มีผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจชุมชนเขตภาคเหนือตอนบน. วารสารมนุษยสังคมสาร (มสส.), 17(1), 21-48. .  ().  () 
1.00
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2565
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.วลัยพร  สุขปลั่ง: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.อัญญาณี  อดทน : ผู้ร่วมวิจัย
การสนับสนุนจากภายนอกและแนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมในผลการดำเนินงานของ SMEs.
1.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ธ.ค.64  ถึง  31 มี.ค.65 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
รศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช: ผู้ร่วมวิจัย
บทบาทของตัวแปรคี่นกลางการมุ่งเน้นการเรียนรู้ และความสามารถทางวัตกรรมที่ถ่ายทอดอิทะิพลของการมุ่งเน้นตลาดไปยังผลการดำเนินงานของธุรกิจโลจิสติกส์
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ: ผู้ร่วมวิจัย
การจัดการความรู้และความสามารถเชิงนวัตกรรมในการเป็นตัวคั่นกลางระหว่าง บุพปัจจัยที่มีผลการดาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทย
70,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2564
ผศ.ดร.อดุลยเดช  ตันแก้ว: ผู้ร่วมวิจัย
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.อัยรดา พรเจริญ: ผู้ร่วมวิจัย
พฤติกรรมการจัดการขยะและแนวทางการจัดการขยะแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี-2
100,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2563
ผศ.ดร.มาลินี  ศรีไมตรี: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.วิลารักข์ อ่อนสีบุตร: ผู้ร่วมวิจัย
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช: ผู้ร่วมวิจัย
อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุขใจการทำงานทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตอีสานใต้ กรณีศึกษา: การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.63  ถึง  30 มิ.ย.63 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2563
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.นวลปราง ขันเงิน: ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.62  ถึง  30 ก.ย.63 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2557
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช: หัวหน้าโครงการวิจัย
ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญา ภาษา และวัฒนธรรม
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2557
รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.นิตยา พร้อมพรม: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.อดุลยเดช  ตันแก้ว: ผู้ร่วมวิจัย
รูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
250,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
930,001.00
   
Page 1 / 1 Pages