ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ฤติมา มุ่งหมาย
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนของการเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี

.
ฤติมา มุ่งหมาย, วรนุช กุอุทา และรัชนิกร วรรณสถิตย์. (2564). การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนของการเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2564. 79-92.
2564
ฤติมา มุ่งหมาย, วรนุช กุอุทา และรัชนิกร วรรณสถิตย์.  (2564).  การศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนของการเกษตรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี.  วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Vol. 8 No. 2 (2021): กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 (Vol. 8 No. 2 (2021): กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)  79-92
0.60
แสดงข้อมูล...
2
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

.
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)
2564
ฤติมา มุ่งหมายและวรนุช กุอุทา. (2564). การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 23 (1). 43-56. TCI2 .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
3
สภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์, 14.(2)
ฤติมา มุ่งหมาย.(2562). สภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี.วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์, 14(2), 129-138. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
4
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานซอฟแวร์ทางการบัญชีของธุรกิจ SMEsในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 11(1)
ฤติมา มุ่งหมาย. (2562). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้งานซอฟแวร์ทางการบัญชีของธุรกิจ SMEsในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 11(1), 151-165. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
5
การศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานที่มีต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์ กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น : 15(2), 552-562
อโนชา สุวรรณสาร และฤติมา มุ่งหมาย. (2561). การศึกษาผลกระทบของการดำเนินงานที่มีต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์ กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 15(2), 552-562. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
... ไม่มีข้อมูล ...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2565
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ไมตรี ริมทอง: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.อนันท์  สุนทราเมธากุล: ผู้ร่วมวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ี องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
32,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
9 ก.ย.65  ถึง  30 ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ้งไหม
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.อดุลยเดช  ตันแก้ว: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2564
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2563
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: หัวหน้าโครงการวิจัย
รศ.ดร.ประนอม คำผา: ผู้ร่วมวิจัย
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริการส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.62  ถึง  31 ต.ค.63 องค์การบรืหารส่วนตำบลหนามแท่ง
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2563
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.อรพินท์ วงศ์ก่อ: ผู้ร่วมวิจัย
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.62  ถึง  31 ต.ค.64 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2559
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลกระทบต่อการใช้ซอฟแวร์ในการงานบัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2560
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: หัวหน้าโครงการวิจัย
สภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.60  ถึง  31 มี.ค.61 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
9
2557
ผศ.ฤติมา มุ่งหมาย: หัวหน้าโครงการวิจัย
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะนักบัญชีที่เป็นปัจจุบันกับคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
662,000.00
   
Page 1 / 1 Pages