ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. กฤตยกมล ธานิสพงศ์
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
อีเมล์ : krittayakamon.t@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1300
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริกสวนนวลจันทร์ บ้านหนองมุก ตําบลหัวเรือ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กฤตยกมล ธานิสพงศ์, วรนุช กุอุทา, อดุลยเดช ตันแก้ว และกิตติยาพร บูระพิน..  (2565).  ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริกสวนนวลจันทร์ บ้านหนองมุก ตําบลหัวเรือ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5 (1)  406-412
0.20
แสดงข้อมูล...
2
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมกาบบัวบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น.

2564
กฤตยกมล ธานิสพงศ์, ฐาณิดา แช่มชื่น และ อดุลยเดช ตันแก้ว .  (2564).  การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าไหมกาบบัวบ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.  การประชุมวิชาการระดับชาติ คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น. (ครั้งที่ 8)  80-90
0.20
แสดงข้อมูล...
3
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาองค์วามรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 15(2), 499-510.
2561
วรนุช กุอุทา, กฤตยกมล ธานิสพงศ์ และกันตภณ หลอดโสภา. (2561). แนวทางส่งเสริมและพัฒนาองค์วามรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 15(2), 499-510. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
4
ความสามารถในการบริหารจัดการ, โอกาสในการเจริญเติบโต และค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2561, 394-402
2561
กฤตยกมล ธานิสพงศ์, เพ็ญนภา หวังที่ชอบ, มลฤดี กี่เอี่ยน และ รัตนา ศรีนวน. (2561). ความสามารถในการบริหารจัดการ, โอกาสในการเจริญเติบโต และค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ. การประชุมระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2561, 394-402 .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
5
กระบวนการจัดการและเครือข่ายความร่วมมือของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมลูฝอย

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 15(1), 98-104.
2563
กฤตยกมล ธานิสพงศ์ และกันตภณ หลอดโสภา. (2561). กระบวนการจัดการและเครือข่ายความร่วมมือของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมลูฝอย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 15(1), 98-104. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกพริกสวนนวลจันทร์ บ้านหนองมุก ตําบลหัวเรือ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 การจัดการธุรกิจและชีวิตวิถีใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Post Covid-19 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
0.20
แสดงข้อมูล...
2
ความสามารถในการบริหารจัดการ, โอกาสในการเจริญเติบโต และค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2561, 394-402
2561
กฤตยกมล ธานิสพงศ์, เพ็ญนภา หวังที่ชอบ, มลฤดี กี่เอี่ยน และ รัตนา ศรีนวน. (2561). ความสามารถในการบริหารจัดการ, โอกาสในการเจริญเติบโต และค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ. การประชุมระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2561, 394-402
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2565
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ดร.วิรัญญา สุทธิกุล: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
35,360.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มิ.ย.65  ถึง  30 ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.อโนชา สุวรรณสาร: ผู้ร่วมวิจัย
ความพึงพอใจผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
30,480.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์: ผู้ร่วมวิจัย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
25,200.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2564
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2563
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
18 ส.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2561
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.วรนุช  กุอุทา: ผู้ร่วมวิจัย
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี
200,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.60  ถึง  30 ก.ย.61 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2560
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของกลุ่มกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2559
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทผลิตภัณฑ์กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
9
2557
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาสภาพปัญหาการจัดทำบัญชีครัวเรือนของผู้ปกครองนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  1 ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
1,201,040.00
   
Page 1 / 1 Pages