ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ผศ. กฤตยกมล ธานิสพงศ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
อีเมล์ : krittayakamon.t@ubru.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1300
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
แนวทางส่งเสริมและพัฒนาองค์วามรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 15(2), 499-510.
1 ก.ค.62
วรนุช กุอุทา, กฤตยกมล ธานิสพงศ์ และกันตภณ หลอดโสภา. (2561). แนวทางส่งเสริมและพัฒนาองค์วามรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 15(2), 499-510.
0.80
แสดงข้อมูล...
2
ความสามารถในการบริหารจัดการ, โอกาสในการเจริญเติบโต และค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2561, 394-402
21 ธ.ค.61
กฤตยกมล ธานิสพงศ์, เพ็ญนภา หวังที่ชอบ, มลฤดี กี่เอี่ยน และ รัตนา ศรีนวน. (2561). ความสามารถในการบริหารจัดการ, โอกาสในการเจริญเติบโต และค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ. การประชุมระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2561, 394-402
0.20
แสดงข้อมูล...
3
กระบวนการจัดการและเครือข่ายความร่วมมือของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมลูฝอย

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 15(1), 98-104.
1 ม.ค.61
กฤตยกมล ธานิสพงศ์ และกันตภณ หลอดโสภา. (2561). กระบวนการจัดการและเครือข่ายความร่วมมือของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการขยะมลูฝอย. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น, 15(1), 98-104.
0.80
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.อโนชา สุวรรณสาร: ผู้ร่วมวิจัย
ความพึงพอใจผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
30,480.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.บดินทร์ภัทร์ สุนบุญรัตน์: ผู้ร่วมวิจัย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
25,200.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2563
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
18 ส.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2561
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.วรนุช  กุอุทา: ผู้ร่วมวิจัย
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี
200,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.60  ถึง  30 ก.ย.61 สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2560
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของกลุ่มกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2559
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทผลิตภัณฑ์กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
400,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  งบประมาณแผ่นดิน ปี 2559
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2557
ผศ.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาสภาพปัญหาการจัดทำบัญชีครัวเรือนของผู้ปกครองนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
50,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  1 ก.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
1,165,680.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2557 1 50,000.00
2559 1 400,000.00
2560 1 400,000.00
2561 1 200,000.00
2563 1 30,000.00
2564 4 116,160.00