ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร. ปิยนุช วรบุตร
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
อีเมล์ : piyanoot.r@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1314
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
The impact of giants tech on media industries in digital economy pre-and post-COVID-19 pandemic

-.
Sutthikun, W., Yamkamang, T., Thapo, R., Vorraboot, P., & Unchai, T. (2022). The impact of giants tech on media industries in digital economy pre-and post-COVID-19 pandemic.International Journal of Health Sciences,6(S6), 1073–1084.
2565
Sutthikun, W., Yamkamang, T., Thapo, R., Vorraboot, P., & Unchai, T..  (2022).  The impact of giants tech on media industries in digital economy pre-and post-COVID-19 pandemic.  International Journal of Health Sciences 6 (s6)  1073–1084
0.80
แสดงข้อมูล...
2
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
เมธาวี เกื้อทาน, วิลาศิณี ตั้งพิบูลชัย, อัจฉรา ยอดหอ, ไมตรี ริมทอง, ศุภเทพ สติมั่น, ปิยนุช วรบุตร, รติ ท่าโพธิ์, สัณชัย ยงกุลวณิช และอำไพ ยงกุลวณิช. (2565). การส่งเสริมการขายด้วยสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาร้าน SOY2U. .ใน สุรพันธ์ รัตนาวะดี (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ"วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ออกแบบ, วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และการบริหารจัดการ". กรงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
เมธาวี เกื้อทาน, วิลาศิณี ตั้งพิบูลชัย, อัจฉรา ยอดหอ, ไมตรี ริมทอง, ศุภเทพ สติมั่น, ปิยนุช วรบุตร, รติ ท่าโพธิ์, สัณชัย ยงกุลวณิช และอำไพ ยงกุลวณิช.  (2565).  การส่งเสริมการขายด้วยสื่อดจิทัล กรณีศึกษาร้่าน SOY2U.  - - (-)  -
0.20
แสดงข้อมูล...
3
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้คลาวด์เป็นฐาน ในสถานการณ์ New Normal Covid-19

อุบลราชธานี.
วารสารศรีวนาลัยวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 1( มกราคม - มิถุนายน)
ภาณุพงศ์ บุญรมย์ อุดมเดช ทาระหอม จิรพงศ์ โกศัลวิตร์ พิทักษ์ สุรินทร์วัฒนกุล และปิยนุช วรบุตร. (2565). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้คลาวด์เป็นฐาน ในสถานการณ์ New Normal Covid-19. วารสารศรีวนาลัยวิจัย. 12(1) มกราคม - มิถุนายน. 13-25. ภาณุพงศ์ บุญรมย์ อุดมเดช ทาระหอม จิรพงศ์ โกศัลวิตร์ พิทักษ์ สุรินทร์วัฒนกุล และปิยนุช วรบุตร.  (2565).  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้คลาวด์เป็นฐาน ในสถานการณ์ New Normal Covid-19.  วารสารศรีวนาลัยวิจัย 12 (1)  13-25
0.60
แสดงข้อมูล...
4
ผลการถ่ายทอดความรู้โดยอาศัยทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ กรณีศึกษา : การพัฒนาแปลงผักไฮโดรโปนิกส์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ควบคุมอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 21(2)
ภาณุพงศ์ บุญรมย์, ปิบนุช วรบุตร, อุดมเดช ทาระหอม, จิรพงศ์ โกศัลวิตร์. (2564). ผลการถ่ายทอดความรู้โดยอาศัยทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ กรณีศึกษา : การพัฒนาแปลงผักไฮโดรโปนิกส์โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ควบคุมอัตโนมัติ. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต, 21(2). TCI2 .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
5
การจำแนกข้อความความคิดเห็นสำหรับการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ

สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
การจำแนกข้อความความคิดเห็นสำหรับการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ
ปิยนุช วรบุตร และคณะ. (2564). การจำแนกข้อความความคิดเห็นสำหรับการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อความ. ในปานฉัตร เอการักษ์ (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 The 4 th National Conference on Business Transformation “Business Management in the Digital Transformation. (101-110). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
6
การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันสำหรับคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวืทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี/ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
กิตติมา จึงสุวดี, ประนอม คำผา, พรชัย วีระนันทาเวทย์ และปิยนุช วรบุตร. (2563). การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันสำหรับคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 10(2), 113-124. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
7
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว รายวิชาระบบสนับสนุน การตัดสินใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบริหารการศึกษา บัวบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 2
ปิยนุช วรบุตร, ภาณุพงศ์ บุญรมย์ และศุภเทพ สติมั่น. (2562). การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว รายวิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 19(2), 195-204. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
8
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
ศุภเทพ สติมั่น, ปิยนุช วรบุตร, ภาณุพงศ์ บุญรมย์, กษมา ดอกดวง และชานนท์ จังกาจิตต์. (2562). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความจริงเพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 9(1), 121-132. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
9
วิธีการแบบรวมกลุ่มเพื่อจำแนกประเภทข้อมูลสูงด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะและการปรับสมดุลข้อมูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศุภเทพ สติมั่น พยุง มีสัจ และ ปิยนุช วรบุตร. (2560). วิธีการแบบรวมกลุ่มเพื่อจำแนกประเภทข้อความไม่สมดุลสูงด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะและการปรับสมดุลข้อมูล. ใน........ (บรรณาธิการ), การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13. (20-25). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
เมธาวี เกื้อทาน, วิลาศิณี ตั้งพิบูลชัย, อัจฉรา ยอดหอ, ไมตรี ริมทอง, ศุภเทพ สติมั่น, ปิยนุช วรบุตร, รติ ท่าโพธิ์, สัณชัย ยงกุลวณิช และอำไพ ยงกุลวณิช. (2565). การส่งเสริมการขายด้วยสื่อดิจิทัล กรณีศึกษาร้าน SOY2U. .ใน สุรพันธ์ รัตนาวะดี (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ"วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ออกแบบ, วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และการบริหารจัดการ". กรงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
0.20
แสดงข้อมูล...
2
วิธีการแบบรวมกลุ่มเพื่อจำแนกประเภทข้อมูลสูงด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะและการปรับสมดุลข้อมูล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศุภเทพ สติมั่น พยุง มีสัจ และ ปิยนุช วรบุตร. (2560). วิธีการแบบรวมกลุ่มเพื่อจำแนกประเภทข้อความไม่สมดุลสูงด้วยเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะและการปรับสมดุลข้อมูล. ใน........ (บรรณาธิการ), การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13. (20-25). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2563
ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร: ผู้ร่วมวิจัย
อ.ศุภเทพ  สติมั่น: ผู้ร่วมวิจัย
การพัฒนารูปแบบโมบายคอมเมิร์ซแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริร่วมเพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 ถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2559
ผศ.ดร.ปิยนุช วรบุตร: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาโมเดลการพยากรณ์ความสนใจสินค้าและบริการของผู้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการวางแผนธุรกิจ
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
75,000.00
   
Page 1 / 1 Pages