ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : อาจารย์ ขนิษฐา คนกล้า

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
อีเมล์ : khanistha.konkla@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1314

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดการข้อมูลธุรกิจ, Data Science

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
Modern Marketing Platform for Surin Farmer Group

KMUTNB.
olume 20 No.2 (2024) : July - December 2024.
2567
eeranun Tasuntia, Anyawee Chaiwachirakumpol, Wiphasith Hiranrat, and Khanistha Silachot.  (2024).  Modern Marketing Platform for Surin Farmer Group.  Tnformation Technology Journal KMUTNB (IT Journal) Volume 20 (No.2)  -
1.00
แสดงข้อมูล...
2
UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University

Ubon Ratchathani Rajabhat University.
Vol. 3 No. 3 (2023): UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University
2567
Khanistha Silachot, Wiranya Sutthikun, Kriangsak Rukpukdee, Pattanasak Patumwan.  (2023).  Educational on Detection Process of Phasatpung Pattern (Honeycomb) in Mudmee Silk of Thailand Local Weaving Community.  UBRU International Journal Ubon Ratchathani Rajabhat University 3 (3)  17-26
1.00
แสดงข้อมูล...
3
การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.

2566
จีรนันท์ ตะสันเทียะ, อัญวีณ์ ไชยวชิระกัมพล, ศักดิ์ชาญ เหลืองมณีโรจน์, บุญเหลือ นาบำรุง และขนิษฐา ศิลาโชติ.  (2566).  การจัดการฐานข้อมูลสำหรับกลุ่มเกษตรกรมันเทศอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 2566 (-)  -
0.20
แสดงข้อมูล...
4
การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่รังไหม-ใบหม่อน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th National Conference on Business Transformation “Business Management in the Digital Transformation”
2564
หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, นวลปราง ขันเงิน, อนันต์ สุนทราเมธากุล และขนิษฐา ศิลาโชติ. 2564. การพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สบู่รังไหม-ใบหม่อน กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบล หนองบ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 The 4th National Conference on Business Transformation “Business Management in the Digital Transformation” สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย; วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, หน้า 88-100. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
5
เส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยวที่เหมาะสมด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 43 – 54.
2563
พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน, ไมตรี ริมทอง, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ปราโมชย์ นามวงศ์, ขนิษฐา คนกล้า และ ส่งศรี ลี้หิรัญญพงศ์. (2563). เส้นทางปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยวที่เหมาะสมด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 43 – 54. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
6
การพัฒนาระบบสารสนเทศพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
พัฒนศักดิ์ ปทุมวัน, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, และขนิษฐา คนกล้า. (2560). “การพัฒนาระบบสารสนเทศพยากรณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล.ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (286-289) อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
7
ระบบแนะนำเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแนะนำโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
ส่งศรี ลี้หิรัญญพงศ์, ไมตรี ริมทอง, เกรียงศักดิ์ รักภักดี, ปราโมชย์ นามวงศ์, ขนิษฐา คนกล้า, และพัฒนศักดิ์ ปทุมวัน. (2560). ระบบแนะนำเส้นทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมระบุพิกัดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อแนะนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ จังหวัดอุบลราชธานี. ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” (137-144). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
8
การพัฒนากระบวนการตรวจสอบหาลายปราสาทผึ้งในผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษา กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
การประชุมวิชาการระดับชาติ 2560 ครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
2560
ขนิษฐา คนกล้า. (2560). การพัฒนากระบวนการตรวจสอบหาลายปราสาทผึ้งในผ้ามัดหมี่ กรณีศึกษา กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ ชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ 2560 ครั้งที่ 2. (74-85). ลพบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
9
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมพื้นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2559
ขนิษฐา คนกล้า. (2559). ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมพื้นเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี. ในอำไพ ยงกุลวนิช (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 “ท้าทายธุรกิจท้องถิ่นไทย ด้วยนวัตกรรมด้านการจัดการ” 98-106. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2560
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน: ผู้ร่วมวิจัย
อ.ศราวุธ ชินาภาษ: ผู้ร่วมวิจัย
อ.ปราโมชย์  นามวงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: ผู้ร่วมวิจัย
นางสาวรัชตาภรณ์ ลุนสิน: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการวิจัยเพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการการผลิตอาหารโค กระบือ และแพะ สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ขนาดเล็ก และขนาดกลาง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
922,238.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.59  ถึง  30 ก.ย.62 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2559
ผศ.พัฒนศักดิ์  ปทุมวัน: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.เกรียงศักดิ์ รักภักดี: ผู้ร่วมวิจัย
อ.ศราวุธ ชินาภาษ: ผู้ร่วมวิจัย
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: หัวหน้าโครงการวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจในการตรวจสอบความถูกต้องของลายปราสาทผึ้งในผ้ามัดหมี่ลายปราสาทผึ้ง โดยการรู้จำรูปแบบ ในกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทอผ้าตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
150,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.59  ถึง  30 ก.ย.60 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2566
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพด้านการค้าของธุรกิจแมลงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มี.ค.66  ถึง  28 ก.พ.66 ทุนงบประมาณรายได้ปี 2566
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2564
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: หัวหน้าโครงการวิจัย
ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการผลิตด้วงมะพร้าวในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
8 มิ.ย.64  ถึง  31 พ.ค.65 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2563
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: หัวหน้าโครงการวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
25,250.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 ถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2559
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: หัวหน้าโครงการวิจัย
การศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีสำหรับธุรกิจ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า ตำบลหนองบ่อ จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
1,197,488.00
   
Page 1 / 1 Pages