ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : ผศ. วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อีเมล์ : wanna.p@ubru.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1303
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
โครงการนำร่องธุรกิจที่ัพักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสารคาม.
วารสารสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 7 เล่มที่ 2 (2563 มิถุนายน-ธันวาคม): 307-324.
1 ธ.ค.63
วิกานดา เกษตรเอี่ยม, จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และวรรณณา ปิยรัตน์มานนท์. (2563). โครงการนำร่องธุรกิจที่ัพักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสารคาม, 7(2), 307-324.
0.60
แสดงข้อมูล...
2
การบริหารจัดการคนเก่งขององค์การในศตวรรษที่ 21

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19 ธ.ค.60
ถิ ถุย ยุง เหงียน, มาลิณี ศรีไมตรี, และวรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์. “การบริหารจัดการคนเก่งขององค์การในศตวรรษที่ 21,” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” 19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. หน้า 34-42.
0.20
แสดงข้อมูล...
3
ทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในจังหวัดอุบลราชธานีของนักท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “Building the Learning Organization for Human Resource Development Among ASEAN Countries”
3 ม.ย.60
วิกานดา เกษตรเอี่ยม, จาตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และวรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์. ทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในจังหวัดอุบลราชธานีของนักท่องเที่ยว.ใน...................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ “Building the Learning Organization for Human Resource Development Among ASEAN Countries” (...-...). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
ผศ.วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ศักยภาพการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดอนแดง ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี.
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.64  ถึง  15 มี.ค.64 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
ผศ.วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การใช้ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านโพธิ์ศรีใต้ หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.64  ถึง  15 มี.ค.64 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
0.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2564 3 100,000.00