ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : M.B.A Finance : University of Wisconsin- Whitewater, United States of America
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
อีเมล์ : wanna.p@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1303

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
โครงการนำร่องธุรกิจที่ัพักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสารคาม.
วารสารสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 7 เล่มที่ 2 (2563 มิถุนายน-ธันวาคม): 307-324.
วิกานดา เกษตรเอี่ยม, จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และวรรณณา ปิยรัตน์มานนท์. (2563). โครงการนำร่องธุรกิจที่ัพักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสารคาม, 7(2), 307-324. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
2
การบริหารจัดการคนเก่งขององค์การในศตวรรษที่ 21

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
ถิ ถุย ยุง เหงียน, มาลิณี ศรีไมตรี, และวรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์. “การบริหารจัดการคนเก่งขององค์การในศตวรรษที่ 21,” การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ” 19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. หน้า 34-42. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
3
ทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในจังหวัดอุบลราชธานีของนักท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
การประชุมวิชาการระดับชาติ “Building the Learning Organization for Human Resource Development Among ASEAN Countries”
วิกานดา เกษตรเอี่ยม, จาตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ และวรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์. ทัศนคติต่อการตัดสินใจเลือกที่พักในจังหวัดอุบลราชธานีของนักท่องเที่ยว.ใน...................(บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ “Building the Learning Organization for Human Resource Development Among ASEAN Countries” (...-...). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2565
ผศ.ดร.มาลินี  ศรีไมตรี: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์: ผู้ร่วมวิจัย
Human resource management and operational efficiency of city hall personnel in northeastern region of Thailand during pandemic crisis
1.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ธ.ค.64  ถึง  31 มี.ค.65 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2565
ผศ.วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ดร.มาลินี  ศรีไมตรี: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.วิลารักข์ อ่อนสีบุตร: ผู้ร่วมวิจัย
ดร.ศุภเทพ  สติมั่น: ผู้ร่วมวิจัย
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
1.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ธ.ค.64  ถึง  31 มี.ค.65 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ผศ.วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ศักยภาพการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านดอนแดง ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี.
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.64  ถึง  15 มี.ค.64 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2564
ผศ.วรรณณา ปิยะรัตน์มานนท์: หัวหน้าโครงการวิจัย
การใช้ระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านโพธิ์ศรีใต้ หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
0.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.64  ถึง  15 มี.ค.64 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
2.00
   
Page 1 / 1 Pages