• รายละเอียดโครงการ

 Login เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

ติดต่อ แจ้งปัญหา

  • Phone: 065 - 9146191
  • Email: benjamaporn.t@ubru.ac.th

คณะ ::
หลักสูตร/สาขาวิชา ::
ภาค
ระดับที่เข้าศึกษา
รหัสหมู่เรียน
(9 ตัวแรกของรหัสนักศึกษา)
ปีที่เข้าศึกษา
รหัสนักศึกษา
ตรวจสอบ/กรอกรหัสนักศึกษาให้ถูกต้อง
รหัสผ่าน
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อเล่น
เพศ::


วันเดือนปี เกิด
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
กรุ๊ปเลือด
รูปภาพประจำตัว
Email
เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือไม่
ระบุ..
โรคประจำตัว (ถ้ามี)::
Facebook::

ตัวอย่าง www.facebook.com/bbaubru

Line ID::
ชื่อผู้ปกครอง::
เบอร์โทรผู้ปกครอง::
ชื่อโรงเรียนเดิม ::
LINE token (เพื่อรับข้อมูลทาง LINE Notify) ::
สร้าง LINE Token
ที่อยู่ปัจจุบัน ::
ที่อยู่ภูมิลำเนา ::

* บ้านเลขที่ หมู่ที่
จังหวัด ::
อำเภอ ::
ตำบล ::
รหัสไปรษณี ::
ความสามารถพิเศษ (ดนตรี กีฬา อื่นๆ)