• รายละเอียดโครงการ

งาน “ถนนสายวัฒนธรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2561 (กิจกรรมประกวดมรรยาทไทย)

รหัสกิจกรรม : 61611009
ชื่อกิจกรรม / โครงการ งาน “ถนนสายวัฒนธรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2561 (กิจกรรมประกวดมรรยาทไทย)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1
จำนวนหน่วยกิจกรรม 4 หน่วย
จำนวนหน่วยกิจกรรมที่จะถูกลบ กรณีสมัครแล้วไม่เข้าร่วม 0 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
ด้าน กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
กรอบการเรียนรู้ :
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ม.ค.2561 00:00 - 31 ม.ค.2561 00:00
จำนวนเป้าหมาย : 0   - เหลือที่ว่างจำนวน   -723
วันที่จัดกิจกรรม : 2 ก.พ.2561 17:00 - 2 ก.พ.2561 20:00
สถานที่จัด : ณ บริเวณลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลาชธานี เวลา 17.00-20.00 น. 1.ผู้เข้าร่วมจะได้หน่วยตามที่ตั้งไว้ และต้องอยู่ร่วมกิจกรรมจนแล้วเสร็จ 2.ผู้เข้าร่วมประกวดจะได้หน่วยมากกว่าคนที่เข้าร่วม
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ :
คำอธิบาย / คุณลักษณะ : ขอเชิญร่วมงาน “ถนนสายวัฒนธรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปี 2561 +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานพอก โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โดยจะมีการหมุนเวียนทุกคณะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในทุกสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ภายในงานจัดให้มีการแสดงวงโปงลาง จากสาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา การแสดงจากศิลปินหมอลำ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารพื้นเมือง และสินค้า OTOP จากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ การบริการนวดแผนไทย และประคบสมุนไพร พร้อมจำหน่ายสินค้าสมุนไพร จากคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก อีกทั้งยังรณรงค์ให้ผู้ที่มาร่วมงานแต่งกายชุดผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง เพื่อสืบสานอนุรักษ์ผ้าพื้นเมืองให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป +.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+
สถานะโครงการ : ปิดโครงการ
ไฟล์แนบ : 1. กำหนดการ
2. กำหนดการ1
  • 0
  • 11 ม.ค.2561 10:37
  • Nonthawat

สถานะ : ปิดโครงการ

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social