• รายละเอียดโครงการ

โครงการแคมป์สร้างสรรค์ สานต่องาน TO BE NUMBER ONE จากใจรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ครั้งที่ 5

รหัสกิจกรรม : 615199119
ชื่อกิจกรรม / โครงการ โครงการแคมป์สร้างสรรค์ สานต่องาน TO BE NUMBER ONE จากใจรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ครั้งที่ 5
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2
จำนวนหน่วยกิจกรรม 20 หน่วย
จำนวนหน่วยกิจกรรมที่จะถูกลบ กรณีสมัครแล้วไม่เข้าร่วม 30 หน่วย
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ด้าน กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิในมหาวิทยาลัย และคณะ
กรอบการเรียนรู้ : ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
ด้านที่ 2 ความรู้
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
วันที่เปิดรับสมัคร : 7 ธ.ค.2561 00:00 - 18 ธ.ค.2561 00:00
จำนวนเป้าหมาย : 6 (จำกัดจำนวน)   - เหลือที่ว่างจำนวน   -3
วันที่จัดกิจกรรม : 21 ธ.ค.2561 06:30 - 23 ธ.ค.2561 12:00
สถานที่จัด : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ :
คำอธิบาย / คุณลักษณะ : พบกับกิจกรรมที่หลากหลายจากวิทยากรมากความสามารถ อาทิ - กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ - กิจกรรมสร้างสุข เช่น ร้องเพลง เต้น ยูโด B-Boy พิธีกร และมวยไทย - กิจกรรมเรียนภาษาอย่างมีความสุข (ภาษาไทย ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ) - กิจกรรมการให้คำปรึกษา - กิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) - กิจกรรม Walk Rally - กิจกรรมหนึ่งใจให้ธรรมะ - กิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม
สถานะโครงการ : ปิดโครงการ
  • 0
  • 7 ธ.ค.2561 17:06
  • Nonthawat

สถานะ : ปิดโครงการ

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social