• รายละเอียดโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษา

รหัสกิจกรรม : 612199118
ชื่อกิจกรรม / โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษา
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2
จำนวนหน่วยกิจกรรม 6 หน่วย
จำนวนหน่วยกิจกรรมที่จะถูกลบ กรณีสมัครแล้วไม่เข้าร่วม 10 หน่วย
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ด้าน กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ
กรอบการเรียนรู้ : ด้านที่ 2 ความรู้
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
วันที่เปิดรับสมัคร : 7 ธ.ค.2561 00:00 - 18 ธ.ค.2561 00:00
จำนวนเป้าหมาย : 7 (จำกัดจำนวน)   - เหลือที่ว่างจำนวน   6
วันที่จัดกิจกรรม : 17 ธ.ค.2561 08:00 - 17 ธ.ค.2561 17:00
สถานที่จัด : ห้องประชุมบุษบงกช คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ :
คำอธิบาย / คุณลักษณะ : โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบุษบงกช คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สถานะโครงการ : ปิดโครงการ
  • 0
  • 7 ธ.ค.2561 16:53
  • Nonthawat

สถานะ : ปิดโครงการ

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social