• รายละเอียดโครงการ

โครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ มวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ

รหัสกิจกรรม : 612199115
ชื่อกิจกรรม / โครงการ โครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ มวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2
จำนวนหน่วยกิจกรรม 8 หน่วย
จำนวนหน่วยกิจกรรมที่จะถูกลบ กรณีสมัครแล้วไม่เข้าร่วม 10 หน่วย
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ด้าน กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ
กรอบการเรียนรู้ : ด้านที่ 2 ความรู้
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
วันที่เปิดรับสมัคร : 6 ธ.ค.2561 00:00 - 4 ม.ค.2562 00:00
จำนวนเป้าหมาย : 26 (จำกัดจำนวน)   - เหลือที่ว่างจำนวน   -1
วันที่จัดกิจกรรม : 12 ม.ค.2562 08:00 - 12 ม.ค.2562 17:00
สถานที่จัด : โครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ มวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ :
คำอธิบาย / คุณลักษณะ : โครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ มวยไทยกับการพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาวะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดี และการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบวินัย และส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลออดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มวยไทยช่วยพัฒนาการทางด้านสังคมในปัจจุบัน และนักศึกษาต้องลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ http:ubrugames46.ubru.ac.th/academic
สถานะโครงการ : ปิดโครงการ
  • 0
  • 6 ธ.ค.2561 09:54
  • Nonthawat

สถานะ : ปิดโครงการ

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social