• รายละเอียดข่าว

การยื่นเทียบหน่วยกิจกรรม

รายละเอียดข่าว เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรเรียบร้อยแล้วอาจารย์ผู้สอนจะให้ I เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีโอกาสหาหน่วยกิจกรรมเพิ่มได้ ซึ่งมีระยะเวลาการยื่นหน่วยเพิ่มหลังจากเรียนในรายวิชานี้คือ 1 เทอม นักศึกษาควรหาหน่วยกิจกรรมเพื่อยื่นเทียบได้ตลอดเวลา จึงไม่ควรยื่นเทียบเฉพาะเวลาที่อาจารย์ผู้สอนจะตัดเกรดเท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการกรอกหน่วยกิจกรรม
  • 9 มี.ค.2563 10:40

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social