วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารได้ผ่านการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ฐาน 2 || ตรวจสอบข้อมูลผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561


วารสารออนไลน์ Thai Journal Online (ThaiJO)

เจ้าของ
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ที่ปรึกษา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และบทความทางวิชาการของนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงภูมิปัญญาระดับท้องถิ่นและสากล เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ การวิจัยที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สังคมไทยและสังคมโลก วารสารเปิดรับบทความที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวข้องในศาสตร์ด้าน เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำไพ ยงกุลวณิช

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
กำหนดการเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

ติดต่อ
กองบรรณาธิการ
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2560
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-352000 ต่อ 1300, 0817255234, 0807243692


 

วารสาร วิชาการ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558
   
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
   
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
   
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
   
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
   
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560
   
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
   
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
   
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
 
   
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
 
ค้นหาบทความ / สืบค้นบทความ  
   

คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

 
  • ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินค่าธรรมเนียม การตีพิมพ์บทความละ 2,500 บาท
    เข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
    ชื่อบัญชี วิกานดา เกษตรเอี่ยม
    บัญชีเลขที่ 441-1-31146-7
  • การแนบหลักฐานไฟล์โอนเงิน ในขั้นตอนการ upload เอกสารวารสารในระบบส่งออนไลน์
   

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์