• รายละเอียดโครงการ

โครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา

รหัสกิจกรรม : 61599002
ชื่อกิจกรรม / โครงการ โครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1
จำนวนหน่วยกิจกรรม 2 หน่วย
จำนวนหน่วยกิจกรรมที่จะถูกลบ กรณีสมัครแล้วไม่เข้าร่วม 0 หน่วย
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ด้าน กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิในมหาวิทยาลัย และคณะ
กรอบการเรียนรู้ : ด้านที่ 1 คุณธรรม จริยธรรม
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ม.ค.2561 00:00 - 9 ก.พ.2561 00:00
จำนวนเป้าหมาย : 100 (จำกัดจำนวน)   - เหลือที่ว่างจำนวน   -1
วันที่จัดกิจกรรม : 11 ก.พ.2561 06:00 - 11 ก.พ.2561 07:00
สถานที่จัด : ณ มนฑลพิธีสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ :
คำอธิบาย / คุณลักษณะ : โครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัว ทุกวันอาทิตย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาจิตใจ ให้พุทธศาสนิกชนได้ทำความดี สร้างความสามัคคี และสร้างความปรองดองสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ซึ่งมีกิจกรรม ตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระสงฆ์ สามเณร จากส่วนราชการ และพุทศาสนิกชนชน ทุกวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานเทียนเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี
สถานะโครงการ : เปิดรับสมัคร
  • 11
  • 3 ม.ค.2561 15:21
  • Nonthawat

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social