• รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมการอบรมสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดิจิทัล (รอบที่ 2)

รหัสกิจกรรม : 61211123
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กิจกรรมการอบรมสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดิจิทัล (รอบที่ 2)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 2
จำนวนหน่วยกิจกรรม 3 หน่วย
จำนวนหน่วยกิจกรรมที่จะถูกลบ กรณีสมัครแล้วไม่เข้าร่วม 5 หน่วย
สังกัด คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
ด้าน กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ
กรอบการเรียนรู้ : ด้านที่ 2 ความรู้
ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 ธ.ค.2561 00:00 - 18 ธ.ค.2561 00:00
จำนวนเป้าหมาย : 49   - เหลือที่ว่างจำนวน   0
วันที่จัดกิจกรรม : 19 ธ.ค.2561 08:30 - 19 ธ.ค.2561 11:30
สถานที่จัด : รอบที่ 2 วันพุธที่ 19 ธ.ค. 61 ห้อง 8204(08.30–11.30น) เข้าร่วม คลิก https://goo.gl/Qt1JkL
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ :
คำอธิบาย / คุณลักษณะ : ประกาศเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรม การสืบค้นวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติโดยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยและเครือข่ายอินเตอร์ส่วนบุคคล ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตและการเรียนการสอน : กิจกรรมการอบรมสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดิจิทัล ทั้งนี้สามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร รอบที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค. 61 ห้อง8204(13.30–16.30น) เข้าร่วม คลิก https://goo.gl/uQ36ZH รอบที่ 2 วันพุธที่ 19 ธ.ค. 61 ห้อง 8204(08.30–11.30น) เข้าร่วม คลิก https://goo.gl/Qt1JkL รอบที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61 ห้อง 8201(08.30–11.30น) เข้าร่วม คลิก https://goo.gl/DeiswW รอบที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. 61ห้อง 8201(13.30–16.30น) เข้าร่วม คลิก https://goo.gl/JAT9aH รอบที่ 5 วันพุธที่ 26 ธค. 61 ห้อง 8204(08.30-11.30น) รอเปิดรับ หมายเหตุ 1.นักศึกษาสามารถเข้าร่วมเพียงรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น 2.นักศึกษาต้องการเข้าร่วมในรอบใดโปรดคลิก เพื่อลงชื่อ 3.ในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 เป็นรอบที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการ ใช้งานด้วยเครื่องส่วนตัว(โน้ตบุค) และพร้อมนำมาด้วย
สถานะโครงการ : ปิดโครงการ
  • 0
  • 11 ธ.ค.2561 16:15
  • Nonthawat

สถานะ : ปิดโครงการ

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social