• รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมไหว้ครู(ระดับมหาวิทยาลัย)

รหัสกิจกรรม : 615199031
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กิจกรรมไหว้ครู(ระดับมหาวิทยาลัย)
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1
จำนวนหน่วยกิจกรรม 4 หน่วย
จำนวนหน่วยกิจกรรมที่จะถูกลบ กรณีสมัครแล้วไม่เข้าร่วม 0 หน่วย
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ด้าน กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิในมหาวิทยาลัย และคณะ
กรอบการเรียนรู้ :
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 ก.ค.2561 00:00 - 18 ก.ค.2561 00:00
จำนวนเป้าหมาย : 2   - เหลือที่ว่างจำนวน   -612
วันที่จัดกิจกรรม : 19 ก.ค.2561 08:00 - 19 ก.ค.2561 11:00
สถานที่จัด : หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ :
คำอธิบาย / คุณลักษณะ : ประเพณีการไหว้ครูถือเป็นวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าและพึงสืบสานให้ดำรงอยู่คู่ชาติต่อไป บุคคลใด ก็ตามจะเป็นผู้มีปัญญาได้นั้นจะต้องมีคุณธรรม ประการหนึ่งคือความเคารพ การที่เราจะได้รับวิชาความรู้จากครูอาจารย์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้นั้น สิ่งสำคัญคือต้องให้ความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์อยู่เสมอ เพื่อที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยความเมตตา ประดุจน้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ คุณธรรมของครูนั้น นับตั้งแต่ปัญญา เมตตา กรุณา และความบริสุทธิ์ใจล้วนมีอยู่ในตัวครูทุกคน พระคุณของครูอาจารย์มีมากมายเกินกว่าที่จะพรรณนาได้หมด จนมีคำกล่าวว่าครูได้เชื่อว่าเป็นบิดามารดาคนที่สองของศิษย์ ด้วยคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มุ่งผลิตบัณทิตให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็นคนดีของสังคม และเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จึงได้จัดโครงการ “รำลึกพระคุณครู” เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสำนึกในด้านการกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะคณาจารย์ที่ทำหน้าที่สั่งสอน อบรม ให้ความรู้แก่ศิษย์ ทำให้ศิษย์มีความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพในสังคม และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
สถานะโครงการ : ปิดโครงการ
  • 0
  • 6 ก.ค.2561 14:17
  • Nonthawat

สถานะ : ปิดโครงการ

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social