• รายละเอียดโครงการ

กิจกรรมรับน้องและพิธีเทียน

รหัสกิจกรรม : 61512030
ชื่อกิจกรรม / โครงการ กิจกรรมรับน้องและพิธีเทียน
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษา 1
จำนวนหน่วยกิจกรรม 6 หน่วย
จำนวนหน่วยกิจกรรมที่จะถูกลบ กรณีสมัครแล้วไม่เข้าร่วม 0 หน่วย
สังกัด สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
ด้าน กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างจิตสำนึกความภาคภูมิในมหาวิทยาลัย และคณะ
กรอบการเรียนรู้ : ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 ก.ค.2561 00:00 - 12 ก.ค.2561 00:00
จำนวนเป้าหมาย : 3   - เหลือที่ว่างจำนวน   -898
วันที่จัดกิจกรรม : 13 ก.ค.2561 08:00 - 13 ก.ค.2561 20:00
สถานที่จัด : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ และลานพอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ :
ที่ปรึกษาโครงการ :
คำอธิบาย / คุณลักษณะ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยเป็นนักศึกษาที่มาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา ต่างภูมิลำเนา ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม เมื่อนักศึกษาใหม่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัย อาจก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา อาทิ การปรับตัว การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การทะเลาะวิวาท และการไม่เข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่าง ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาและรักษาผลประโยชน์ของนักศึกษา จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 หล่อหลอมแนวคิด เสริมสร้างทัศนคติ และสร้างความรักความผูกพันระหว่างนักศึกษา โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ในการนี้สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปรับตัวของนักศึกษาใหม่ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ การสร้างความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบัน
สถานะโครงการ : ปิดโครงการ
  • 0
  • 6 ก.ค.2561 14:07
  • Nonthawat

สถานะ : ปิดโครงการ

ติดต่อสอบถามปัญหา

  • Address: 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
  • Email: nonthawat.s@ubru.ac.th

สายด่วนผู้พัฒนาระบบ

(095) 353-5998

Social