ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ประกายดาว พันธ์พิพัฒน์

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : นศ.ม.นิเทศศาสตร์ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชานิเทศศาสตร์
อีเมล์ : prakaidao.s@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1308

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

นิเทศศาสตร์

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook) ของนักศึกษาหญิง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประกายดาว เศวตนนท์, อารันต์ชยา แก่นอินทร์, ชลธิชา แสงวงค์, และสมัชชา กิ่งสกุล. (2560). พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ (Facebook) ของนักศึกษาหญิง คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ในปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช (บรรณาธิการ). การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ" (43-51). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
: ผู้ร่วมวิจัย
ผศ.ประกายดาว พันธ์พิพัฒน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
แรงจูงใจและพฤติกรรมการเล่นเกม RoV ของวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานี
20,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ม.ค.64  ถึง  9 พ.ย.64 ส่วนตัว
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2564
ผศ.ประกายดาว พันธ์พิพัฒน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2564
ผศ.ประกายดาว พันธ์พิพัฒน์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2 ส.ค.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
80,000.00
   
Page 1 / 1 Pages