ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร. กิตติมา จึงสุวดี

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : Ph.D. Business Administration Edith Cowan : University, Australia
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
อีเมล์ : kittima.c@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 045353000-1306

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทำงาน ความพึงพอใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้องจัดแสดงรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ในภาพตะวันออกเฉียงเหนือ.

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 ปี 2563
2563
ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, อัรดา พรเจริญ, นลินี ทองประเสริฐ, กิตติมา จึงสุวดี, ประนอม คำผา และอโณทัย หาระสาร. “อิทธิพลของคุณภาพชีวิตการทำงาน ความพึงพอใจ ในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้องจัดแสดงรถยนต์และศูนย์บริการรถยนต์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,” วารสารนักบริหาร. 40(2), กรกฎาคม-ธันวาคม 2563, 81-94. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
2
ความสำคัญของปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดของการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ตรา PDI.

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี.
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ปี 2564
2563
วิละไข สุลิสา, กิตติมา จึงสุวดี และประนอม คำผา. (2563). ความสำคัญของปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดของการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ตรา PDI. วารสารมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี, 6(1), 135-146. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
3
การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ปี่ที่ 10 ฉบับที่ 2
2563
กิตติมา จึงสุวดี, ประนอม คำผา, พรชัย วีระนันทาเวทย์ และปิยนุช วรบุตร. (2563). การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 10(2), 113-124. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
4
Compettitive Strategies of Toyata Car Dealer

Proceedings of the 149th International Conference on International Academy of Science Technology, Engineering and Management,.
Proceedings of the 149th International Conference on International Academy of Science Technology, Engineering and Management, Frankfurt Germany. pp.26-29.
2561
Surasak Laosaichua, Kittima Cheugsuvadee and Nalinee Thongprasert. (2018). Compettitive Strategies of Toyata Car Dealer. Proceedings of the 149th International Conference on International Academy of Science Technology, Engineering and Management, Frankfurt Germany. pp.26-29. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
5
Impact of Leadership Styles on the Performance of Accounting Firms in Thailand

Frankfurt Germany.
Proceedings of the 149th International Conference on International Academy of Science Technology, Engineering and Management, Frankfurt Germany. pp.30-34.
2561
Pranom Kumpla, Kittima Chengsuvadee, Irada Phorncharoen and Nalinee Thongprasert. (2018). Impact of Leadership Styles on the Performance of Accounting Firms in Thailand. Proceedings of the 149th International Conference on International Academy of Science Technology, Engineering and Management, Frankfurt Germany. pp.30-34. .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
6
บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.
วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย : 11(3), 127-138
2561
ประนอม คำผา, กิตติมา จึงสุวดี และอัยรดา พรเจริญ. (2561). บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานบัญชีประเทศไทย. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 11(3), 127-138 .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
7
ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2.

มหาวิทยาลัยนเรศวร.
วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร : 13(1), 169-184.
2561
กิตติมา จึงสุวดี. (2561). ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร,13(1), 169-184. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
8
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 12(1), 47-58.
2560
บัวผัน คำเสมอ, กิตติมา จึงสุวดี และประนอม คำผา. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด(มหาชน) ของผู้เอาประกันในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยพิชญทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 12(1), 47-58. .  ().  () 
0.80
แสดงข้อมูล...
9
Service Quality Impacts on Effectiveness of Modern Management Practices.

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2560
Kittima Cheungsuvadee, Pranorm Kumpha and Piyakanit Chotivanich. (2017). Service Quality Impacts on Effectiveness of Modern Management Practices. The 1st Business Administration International Conference: Research for Business Innovation and Advancement, 19th December 2017 Faculty of Business Administration and Management, Ubon Ratchathani Rajabhat University, 194-199 .  ().  () 
0.40
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: ผู้ร่วมวิจัย
: ผู้ร่วมวิจัย
การประเมินความพึงพอใจกำรให้บริการขององค์การรบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันฑลักษณ์ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.66  ถึง  31 พ.ค.66 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2566
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
การประเมินความพึงพอใจกำรให้บริการขององค์การรบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.66  ถึง  31 พ.ค.66 Array
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2565
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.มัลลิกา  บุตรทองทิม: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.เจริญ  โสภา : ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพ่ื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ก.ย.65  ถึง  30 ก.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2564
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รวิ  กลางประพันธ์: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
26,480.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2564
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
อาจารย์ขนิษฐา คนกล้า: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์บริหารส่วนตำบลเมืองเดช
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2563
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2563
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2563
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
40,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
9
2557
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
การตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ต.ค.56  ถึง  30 ก.ย.57 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ (งบรายได้)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
266,480.00
   
Page 1 / 1 Pages