ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : ผศ. สุนิดา เกิดหนุนวงศ์

2. ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2.1 วุฒิการศึกษา : M.B.A Corporate Finance University of Dallas, USA พบ.ม.พัฒนาการเศรษฐกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ : sunida.k@ubru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : (045) 352-000 ต่อ 1347

4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :


5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ การประชุมวิชาการ

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของฝาก/ของที่ระลึกของนักกีฬาในงานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 6(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2562, 289-310.
หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, พัชราวดี กุลบุญญา, อำไพ ยงกุลวณิช, พรชัย วีระนันทาเวทย์ และสุนิดา เกิดหนุนวงศ์. (2562). ส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของฝาก/ของที่ระลึกของนักกีฬาในงานราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์. วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 6(2), 289-310. .  ().  () 
0.60
แสดงข้อมูล...
           

ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2566
รศ.ดร.กิตติมา จึงสุวดี: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
การประเมินความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2566
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รวิ  กลางประพันธ์: ผู้ร่วมวิจัย
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
24,700.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2565
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.สุดาพร ตังควนิช: ผู้ร่วมวิจัย
การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดกระบวนการผลิตผ้าพิมพ์สีธรรมชาติเอกลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนอย่างยั่งยืน
500,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
 ถึง  สำนักวิจัยแห่งชาติ (วช)
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2564
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.ธนศิตา ลี้หิรัญญพงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2564
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รวิ  กลางประพันธ์: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2564
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.รวิ  กลางประพันธ์: ผู้ร่วมวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดประทาย
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มิ.ย.64  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2563
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
30,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
12 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
8
2563
ผศ.สุนิดา เกิดหนุนวงศ์: หัวหน้าโครงการวิจัย
ผศ.ดร.กฤตยกมล ธานิสพงศ์: ผู้ร่วมวิจัย
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
40,600.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
12 มิ.ย.63  ถึง  30 ก.ย.64 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
710,300.00
   
Page 1 / 1 Pages