ชื่ออาจารย์ :


1. ชื่อ - นามสกุล : อ. ศิริมล แสนสุข
2. ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก :
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
4. ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ


5.1 การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโรงอุตสาหกรรมของกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2561, 257-264.
2561
หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, วิรินดา สุทธิพรหม, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, ศิริมล แสนสุขและธัชสินี กำแมด. (2561). การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโรงอุตสาหกรรมของกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี.การประชุมระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2561, 257-264. .  ().  () 
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในการงานประชุมวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโรงอุตสาหกรรมของกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2561, 257-264.
2561
หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, วิรินดา สุทธิพรหม, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, ศิริมล แสนสุขและธัชสินี กำแมด. (2561). การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโรงอุตสาหกรรมของกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี.การประชุมระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2561, 257-264.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

5.3 ประวัติการได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี)

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
อ.ศิริมล แสนสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
ศึกษาและหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการผลิตงาดำอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสุขภาพ
130,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 ถึง  สป.อว.
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2563
อ.ศิริมล แสนสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.
20,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2563
อ.ศิริมล แสนสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ อำเภอกัทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ.
25,600.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2563
อ.ศิริมล แสนสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.
29,880.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2564
อ.ศิริมล แสนสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าสับสมุนไพรและการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์เพื่อเสริมสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาบ้านดอนกลาง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2564
อ.ศิริมล แสนสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาการรวมกลุ่มและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นจากต้นคล้าโดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา กลุ่มจักสานต้นคล้า ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
305,480.00
   
Page 1 / 1 Pages