ชื่ออาจารย์ :


ชื่อ - นามสกุล : อ. ศิริมล แสนสุข
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบัญชี
อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ :
ความเชี่ยวชาญ และ ความชำนาญ :

ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพิมพ์

No.
ชื่อบทความ
ชื่อวารสารและฉบับที่ตีพิมพ์
ปีที่เผยแพร่
บรรณานุกรม
ค่าน้ำหนัก
ไฟล์แนบ
1
การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโรงอุตสาหกรรมของกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
การประชุมระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2561, 257-264.
21 ธ.ค.61
หทัยรัตน์ ควรรู้ดี, วิรินดา สุทธิพรหม, ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช, ศิริมล แสนสุขและธัชสินี กำแมด. (2561). การพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโรงอุตสาหกรรมของกลุ่มอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี.การประชุมระดับชาติครั้งที่ 6 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ธันวาคม 2561, 257-264.
0.20
แสดงข้อมูล...
           

แสดงข้อมูลงานวิจัย

No.
ปีงบประมาณ
ผู้วิจัย/คณะโครงการวิจัย ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
สถานะการวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย แหล่งทุนวิจัย
การเผยแพร่
1
2564
อ.ศิริมล แสนสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
ศึกษาและหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการผลิตงาดำอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสุขภาพ
130,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
 ถึง  สป.อว.
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
2
2563
อ.ศิริมล แสนสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี.
20,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
3
2563
อ.ศิริมล แสนสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจานใหญ่ อำเภอกัทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ.
25,600.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
4
2563
อ.ศิริมล แสนสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.
29,880.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 ม.ค.63  ถึง  31 ธ.ค.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
5
2564
อ.ศิริมล แสนสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าสับสมุนไพรและการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์เพื่อเสริมสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาบ้านดอนกลาง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
6
2564
อ.ศิริมล แสนสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
การพัฒนาการรวมกลุ่มและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นจากต้นคล้าโดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา กลุ่มจักสานต้นคล้า ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
50,000.00
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
1 ต.ค.63  ถึง  30 ก.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
7
2559
อ.ศิริมล แสนสุข: หัวหน้าโครงการวิจัย
อ.พัชราวดี  กุลบุญญา: ผู้ร่วมวิจัย
การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้าไหมลายกาบบัว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
25,000.00
การวิจัยเสร็จสิ้น
1 มี.ค.59  ถึง  31 มี.ค.60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
แสดงข้อมูลเพิ่มเติม...
     
รวม
330,480.00
   
Page 1 / 1 Pages

 

กราฟแสดงผลงานวิจัย

ปี จำนวนงานวิจัย จำนวนเงินวิจัย
2559 1 25,000.00
2563 3 75,480.00
2564 4 260,000.00